Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"KONRAD JĘDRZEJEWSKI"

Analityczne projektowanie i analiza charakterystyk nowej klasy potokowych przetworników A/C

Czytaj za darmo! »

W wielu praktycznych zastosowaniach, w których stawiane są wysokie wymagania na szybkość i jakość przetworników analogowo- cyfrowych, szeroko stosowanym typem przetworników są tzw. potokowe przetworniki analogowo-cyfrowe (PPAC, inne stosowane nazwy: szeregowe, kaskadowe, wielostopniowe, ang. pipeline A/D converters). Pogodzenie tych dwóch konkurujących ze sobą wymagań jest w przypadku PPAC osiągane poprzez wykorzystanie zasady przetwarzania próbek za pomocą połączonych ze sobą szeregowo kaskad składających się z wewnętrznych przetworników A/C, przetworników C/A, układów odejmujących oraz układów wzmacniających [1,2]. W klasycznych PPAC wartości współczynników wzmocnienia w poszczególnych kaskadach mają wartości równe całkowitym potęgom liczby dwa, co uwarunkowane jest sposobe[...]

Eliminacja zakłóceń harmonicznych w inteligentnych cyklicznych przetwornikach A/C


  Jednym z typowych wymaga. stawianych przed wspo.czesnymi urz.dzeniami elektronicznymi jest mo.liwo.. ich prawid.owego funkcjonowania w przypadku wyst.powania zak.oce. pochodz.cych od innych urz.dze. elektrycznych i elektronicznych pracuj.cych w ich otoczeniu, jak rownie. od uk.adow zasilaj.cych, czy zewn.trznych po. elektromagnetycznych. W wielu przypadkach zak.ocenia te lub ich dominuj.ce sk.adowe mog. by. modelowane jako sygna.y harmoniczne. Wymagania dotycz.ce odporno.ci na zak.ocenia przenosz. si. rownie. na wspo.czesne przetworniki analogowo-cyfrowe b.d.ce elementami szerokiej gamy urz.dze. elektronicznych. Dlatego te., aby zredukowa. wp.yw mo.liwych zak.oce. i zapewni. wysokie rozdzielczo.ci przetwornikow, konstruktorzy wykorzystuj. wiele skomplikowanych uk.adow analogowych i cyfrowych, ktore jednocze.nie zwi.kszaj. koszty produkcji przetwornikow. W artykule zaproponowano now. koncepcj. eliminacji zak.oce. harmonicznych opart. na zastosowaniu wielowymiarowych algorytmow jednoczesnej estymacji warto.ci probki wej.ciowej i amplitud sk.adowych kwadraturowych zak.ocenia sinusoidalnego. Algorytmy te mog. by. zastosowane w tzw. inteligentnych przetwornikach analogowo-cyfrowych, ktorych podstawowe w.asno.ci przedstawiono m.in. w pracach [1, 2]. Koncepcja inteligentnego cyklicznego przetwornika analogowo- cyfrowego IC ADC (ang. Intelligent Cyclic Analog-to-Digital Converter) oraz pierwszy prototyp [3] w technologii CMOS zosta.y opracowane w Instytucie Systemow Elektronicznych Politechniki Warszawskiej. Do.wiadczenia zdobyte w trakcje projektowania i eksperymentow z prototypem IC ADC spowodowa.y rozpocz.cie bada. nad uodpornieniem przetwornika na ro.norodne zak.ocenia, m.in. z wykorzystaniem wielowymiarowych algorytmow estymacji. Przetworniki IC ADC wykorzystuj. now. metod. konwersji opart. na zastosowaniu analitycznego podej.cia do optymalizacji adaptacyjnych algorytmow estymacji [4]. W zrealizowanym pierwszym prototypie IC [...]

High resolution intelligent cyclic A/D converters with low resolution internal feedback D/A converters


  Intelligent cyclic A/D converters (IC ADCs), considered in the paper, employ an original A/D conversion method and the corresponding architecture based on application of the analytical approach to optimization of adaptive estimation algorithms [1]. The approach permits to determine analytically the most efficient values of converter parameters which guarantee maximal performance of conversion under given permissible probability of saturation. General principles of design and operation of IC ADCs were presented and discussed in [2-3]. The first prototype of IC ADC was designed in Institute of Electronic Systems, Warsaw University of Technology and realized in CMOS technology [4]. Experience acquired during the design process and measurements of the prototype and its components inclined to start the investigation on modification of the IC ADC architecture, in particular in order to simplify the complexity of the internal feedback D/A sub-converter as well as to decrease gains of internal amplifiers in subsequent cycles of conversion. In this paper, a new concept of solution of these problems is presented. Intelligent cyclic ADCs belong to the class of recursive (recirculating) sub-ranging [5] (known also as cyclic, multi-pass) A/D converters whose classical examples are described in [6-9]. Cyclic A/D converters provide the reasonable resolution, speed of conversion, size and power consumption characteristics of converters. In the conventional cyclic A/D converters, the way of forming the output codes of converted samples consists in cyclical shifting of sub-codes (“observations") taken from the output of the analog (rough) internal A/D sub-converter and appropriate “gluing" them to the end of the output code obtained in the previous cycle. In the conventional cyclic ADCs, to avoid errors related to the possible saturation in internal A/D subconverters, the dedicated techniques consisted in introduction of additional [...]

Projektowanie i analiza laboratoryjnego prototypu cyklicznego przetwornika A/C wykorzystującego nową zasadę konwersji

Czytaj za darmo! »

Celem artykułu jest przedstawienie zasad nowej koncepcji konwersji A/C opracowanej w Instytucie Systemów Elektronicznych PW, a także wyników doświadczalnej analizy prototypu zaprojektowanego wspólnie z Instytutem Mikroi Optoelektroniki PW inteligentnego cyklicznego przetwornika A/C realizowanego w technologii CMOS (AustriaMicrosystems C35B4, 0,35 µm). Inteligentne przetworniki cykliczne (IPC) należą do klasy przetworników iteracyjnych, które formują cyfrowe estymaty próbek sygnału wejściowego z wykorzystaniem estymat uformowanych w poprzednim cyklu konwersji. Ta klasa przetworników obejmuje wiele typów, m.in. przetworników aproksymacji wagowej, wielostopniowe, RSD (ang. Redundant Signed Digit), sigma-delta i kaskadowe [1-3]. Architektura części analogowej IPC jest podob[...]

 Strona 1