Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Kolonko"

Relining segmentowy przełazowych przewodów kanalizacyjnych z zastosowaniem technologii HOBAS® NC Line®

Czytaj za darmo! »

Coraz częściej zamiast wymiany starego i wyeksploatowanego pod względem technicznym przewodu kanalizacyjnego na nowy (metodami tradycyjnymi w wykopach otwartych), inwestorzy decydują się na jego bezwykopową rehabilitację techniczną. Odnowiony kanał musi bezpiecznie przenosić przewidywane obciążenia oraz gwarantować odpowiednią przepustowość. Przy podjęciu decyzji o zastosowaniu metody b[...]

Badania jakości utwardzonych rękawów CIPP

Czytaj za darmo! »

Jedną z coraz powszechniej stosowanych metod rehabilitacji technicznej uszkodzonych przewodów kanalizacyjnych jest ich odnowa z wykorzystaniem linerów w postaci rękawów utwardzanych na miejscu typu CIPP (od ang. Cured In Place Pipe). Na krajowym rynku dostępne są już rękawy oferowane przez wielu różnych producentów [10]. Odnowiony kanał musi bezpiecznie przenosić przewidywane obciążenia ora[...]

Cementacja jako najstarsza metoda renowacji stalowych i żeliwnych przewodów wodociągowych

Czytaj za darmo! »

Obecnie głównym problemem przy zaopatrzeniu ludności w wodę pitną jest zapewnienie jej odpowiedniej jakości. Większość zakładów uzdatniania wody dostarcza wodę o prawidłowych parametrach. Jednak woda ta trafia do sieci wodociągowych i tamzaczynają się pojawiać problemy. Skorodowane i pokryte twardymi osadami stare rury stają się przyczyną pogarszania jakości wody orazwzrostu kosztóweksploatacyjnych. Spadające zużyciewody pitnej sprawia, że maleje prędkość przepływu, przez co wydłuża się czas jej przetrzymania. Powoduje to wtórne zanieczyszczenie, szczególniewprzypadku sieciwodociągowych zbudowanych z rur stalowych i żeliwnych nieposiadających zabezpieczającej powłoki wewnętrznej z zaprawy cementowej lub z tworzywa sztucznego. Takich przewodów wodociągowych jest wciąż [...]

Zastosowanie przeciskowych rur bazaltowych do budowy sieci kanalizacyjnych


  Klasyfikacja bezwykopowych metod budowy przewodów kanalizacyjnych. Rozwiązania materiałowe rur przeciskowych. Obliczenia statystyczno-wytrzymałościowe rur instalowanych metodą mikrotunelowania. Projekty z zastosowaniem bazaltowych rur przeciskowych zrealizowane w Polsce.1. Wprowadzenie W Polsce realizowany obecnie jest program rozbudowy i odnowy istniejących sieci kanalizacyjnych. Pozwoli to wypełnić zobowiązania zawarte w Traktacie Akcesyjnym do UE, choć stanie się to zapewne później niż pierwotnie zakładano. Zgodnie z tymi zobowiązaniami do końca 2015 r. gospodarka wodno-ściekowa powinna być całkowicie uporządkowana. Należy przez to rozumieć, że wszystkie ścieki będą oczyszczane. W tym stwierdzeniu zawarte jest zapewnienie całkowitej szczelności systemu kanalizacyjnego, tzn. nie tylko przewodów i studzienek rewizyjnych, ale także przyłączy [4]. Skala tego problemu jest ogromna i mało kto zdaje sobie z tego sprawę. Jeśli nie uda się przedłużyć tzw. okresów przejściowych, to Polska zapłaci ogromne kary, co spowoduje drastyczną podwyżkę opłat za wodę. Zgodnie z Deklaracją Dublińską mieszkańcy korzystający z wody muszą ponieść wszystkie koszty z tym związane. Według danych z Izby Gospodarczej "Wodociągi 302 GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ LIPIEC 2012 Polskie", Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) nie jest zbilansowany. Pierwotnie zakładano, że jego realizacja wymaga około 40 mld PLN. Obecnie mówi się już o kwocie około 70 mld. Jednak aktualizacja programu zakłada realizację inwestycji priorytetowych do wypełnienia zobowiązań związanych z Dyrektywą 91/291/EEC. Łączna wysokość dostępnych środków finansowych na ten cel osiągnie poziom około 30,1 mld zł, co jest daleko niewystarczające [1]. Budowę nowych odcinków sieci kanalizacyjnych w wielu przypadkach udaje się przyśpieszyć dzięki zastosowaniu metod bezwykopowych. Ponieważ trwałość takich liniowych budowli inżynierskich powinna być możliwie długa, w t[...]

Problem styrenu w żywicach stosowanych w rękawach CIPP


  W referacie przedstawiono rozwój najczęściej obecnie stosowanej technologii renowacji przewodów kanalizacyjnych z zastosowaniem rękawów CIPP. O parametrach wytrzymałościowych rękawów i ich odporności na oddziaływania chemiczne decyduje także rodzaj zastosowanej żywicy. Powszechnie stosowana jest żywica poliestrowa z uwagi m.in. na niskie koszty. W najbliższych latach będzie ona nadal stosowana, gdyż inne żywice są zbyt drogie lub są trudne w stosowaniu. Wadą żywic poliestrowych jest zawarty w nich styren, którego część może uwalniać się do środowiska. Jest on uciążliwy dla ludzi z uwagi na charakterystyczny odór. Zaliczany jest on do substancji niebezpiecznych. Należy sobie zdawać sprawę z zagrożeń i postępować zgodnie z zaleceniami, aby zminimalizować negatywne skutki oddziaływania styrenu na ludzi i środowisko.Wprowadzenie Powszechnie stosowana na całym świecie metoda renowacji przewodów kanalizacyjnych z zastosowaniem wykładziny utwardzanej na miejscu (tzw. rękawa) ma już swoją ponad czterdziestoletnią historię. Metoda w znana jest w literaturze angielskojęzycznej jako CIPP (od angielskiego Cured In Place Pipe). Zagadnienia techniczne dotyczące tej metody regulują szczegółowo normy m.in. [15]. Renowacja przewodów kanalizcyjnych z zastosowaniem wykładzin CIPP należy do coraz częściej stosowanych technologii odnowy infrastruktury sieciowej. Szacuje się, że udział tej technologii w odnowie przewodów kanalizacyjnych przekracza już 50% [16]. Pierwsze zastosowanie wykładziny utwardzanej na miejscu (CIPP) do renowacji przewodów kanalizacyjnych miało miejsce w roku 1971 w londyńskiej dzielnicy Hackney [17]. Renowacji poddano 70. metrowy odcinek murowanego kanału o przekroju jajowym (610×1175 mm). Budowa rękawa CIPP W przypadku rękawów CIPP matryca stanowiąca nośnik dla żywicy może być zbudowana z włókien z różnych materiałów. Początkowo stanowiła ją włóknina utworzona z igłowanych włókien poliestrowych o strukturze filcu dobrze[...]

IHC - elektrooporowy system utwardzania rękawów kompozytowych DOI:10.15199/17.2016.9.2


  Najczęściej stosowaną metodą odnowy przewodów kanalizacyjnych zarówno w Polsce jak i w innych krajach jest renowacja z zastosowaniem rękawów CIPP. W pracy zestawiono metody stosowane obecnie przy renowacji przewodów kanalizacyjnych oraz omówiono nieznaną w Polsce metodę renowacji przyłączy z użyciem rękawów CIPP w oparciu o system utwardzania międzywarstwowego IHC (ang. Intralaminar Heat Cure). System ten został opracowany w USA i jest przeznaczony zasadniczo do renowacji przyłączy kanalizacyjnych oraz do napraw odcinkowych. Można go także stosować do odnowy przewodów kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie średnic o ile rozstaw studzienek rewizyjnych nie jest zbyt duży. Utwardzony rękaw może samodzielnie przenosić obciążenia zewnętrzne.1. Wprowadzenie Stan techniczny przewodów kanalizacyjnych mimo, że wciąż ulega poprawie, wciąż jest niezadowalający. Można oczekiwać, że w najbliższych latach będzie on ulegał systematycznej poprawie, w związku z wymaganiami UE w zakresie ochrony środowiska oraz zobowiązaniami Polski zawartymi w Traktacie Akcesyjnym. Zgodnie z tymi zobowiązaniami do końca 2015 r. gospodarka wodno- ściekowa miała być całkowicie uporządkowana. Należy przez to rozumieć, że wszystkie ścieki powinny być oczyszczane. W tym stwierdzeniu zawarte jest zapewnienie oczyszczania wszystkich ścieków oraz doprowadzenie do szczelności całego systemu kanalizacyjnego, tzn. nie tylko przewodów i studzienek rewizyjnych, ale także przyłączy. Niezależnie od unijnych wymagań, należy możliwie szybko podjąć temat renowacji przyłączy kanalizacyjnych. W Polsce, o ile same przewody kanalizacyjne a także, choć w ograniczonym stopniu, studzienki są sukcesywnie poddawane odnowie, to problem szczelności przyłączy jest wciąż traktowany marginalnie. Skala tego problemu jest jednak ogromna i mało kto zdaje sobie z tego sprawę. Pewną formalną przeszkodą jest w tym przypadku wciąż nierozstrzygnięty problemem defi nicji przyłącza. Warto wiedzieć [...]

 Strona 1  Następna strona »