Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Janusz KOBIAŁKA"

STANOWISKA SZKOLENIOWE JAKO ELEMENT WSPÓŁCZESNEGO PRZYGOTOWANIA KWALIFIKOWANEGO PERSONELU AUTOMATYKÓW LINII MONTAŻOWYCH DOI:


  Linia produkcyjna bez wykwalifi kowanego, dobrze wyszkolonego personelu technicznego? W dzisiejszym zautomatyzowanym zakładzie montażowym to rzecz niemożliwa. Jednym z niezastąpionych elementów prawidłowo działającej i z jak najkrótszymi czasowo przestojami linii technologicznej montażowej są automatycy. To między innymi od ich umiejętności, doświadczenia i wiedzy zależy bezawaryjna produkcja. Współczesny system edukacji i szkolenia pozwala nie tylko na zdobywanie teoretycznej wiedzy, ale i praktycznych umiejętności. Odbywa się to dzięki różnego rodzaju stanowiskom szkoleniowym w pracowniach automatyki przemysłowej, w jakie wyposażone są techniczne szkoły zawodowe, średnie oraz uczelnie wyższe. Do tych właśnie placówek skierowana jest oferta pulpitowych stanowisk dydaktycznych do nauki. Prezentacja wybranych stanowisk dydaktycznych Części wchodzące w skład stanowiska pulpitowego, współpraca sterownika PLC z panelem operatorskim HMI Stanowisko pulpitowe, współpraca sterownika PLC z panelem operatorskim (rys. 1), zasilane jest z sieci elektrycznej 1-fazowej 230VAC 50Hz i zostało wyposażone w następujące podzespoły: STANOWISKA SZKOLENIOWE JAKO ELEMENT WSPÓŁCZESNEGO PRZYGOTOWANIA KWALIFIKOWANEGO PERSONELU AUTOMATYKÓW LINII MONTAŻOWYCH Training stands as the elements of the production lines automatic staff contemporary vocational process Mirosław CHŁOSTA, Janusz KOBIAŁKA S t r e s z c z e n i e: W artykule przedstawiono opisy wybranych stanowisk szkoleniowych typu pulpitowego, przeznaczonych do wspomożenia procesu kształcenia przyszłej kwalifi kowanej kadry technicznej automatyków przemysłowych linii montażowych. Stanowiska te mogą zostać wykorzystane jako pomoce dydaktyczne w szkołach technicznych średniego szczebla i wyższych uczelniach. S ł o w a k l u c z o w e: stanowiska modułowe dydaktyczne, sterowniki PLC, panele operatorskie HMI, systemy sieciowe, zagadnienia sterowania procesami technologicznymi, automatyka przemysłow[...]

Modernizacja stanowiska do badań wytrzymałościowych konstrukcji wielkowymiarowych DOI:10.15199/148.2016.5.4


  Zharmonizowanie polskich norm, które stanowią podstawę projektowania i oceny maszyn pod względem bezpieczeństwa z normami ISO i EN, stwarza konieczność stosowania metod kształtowania konstrukcji oraz metod badawczych zgodnych z obowiązującymi w UE. Z tej przyczyny, aby nie stosować metod zastępczych, prowizorycznych, w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS) w Warszawie stworzono w 1999 r. odpowiednio wyposażone stanowisko do badañ konstrukcji ochronnych maszyn. Stanowisko jest przystosowane do badań konstrukcji ochronnych przed przewróceniem się maszyny typu ROPS we wszystkich rodzajach, typach i wielkościach maszyn, w których te konstrukcje występują. Są to badania na zgodność z obowiązującymi normami, przewidzianymi dla danej maszyny. Opisane stanowisko jest urządzeniem unikatowym. W Polsce jest to jedyny egzemplarz, ale wymagający modernizacji - szczególnie w zakresie układu sterowania. Słowa kluczowe: konstrukcje ROPS, stanowisko do badań wytrzymałości konstrukcji, układ sterowania, modernizacja.Jakim podstawowym założeniem kieruje się w swojej pracy każdy konstruktor maszyn? Odpowiedź jest oczywista - bezpieczeństwem ludzi. Dlatego prowadzone prace projektowe i obliczeniowe przy konstruowaniu maszyn samobieżnych są następnie weryfikowane w trakcie badań doświadczalnych w postaci prób wytrzymałościowych. W roku 1999 w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego skonstruowano odpowiednio wyposażone stanowisko do badań konstrukcji ochronnych maszyn samobieżnych. Koncepcja stanowiska została opracowana z wykorzystaniem ówcześnie obowiązujących norm i przepisów (rys. 1). Dane techniczne stanowiska badawczego: - Maksymalna siła pionowa 2000 kN; - Maksymalna siła pozioma - 1000 kN; - Wymiary przestrzeni pomiarowej: - Wysokość - 4350 mm, - Szerokość - 4450 mm, - Długość - 6000 mm; - Układ hydrauliczny: - Cylindry główne siłownika realizującego ruch pionowy, średnica tłoka Ø [...]

NITOWNICA Z MODUŁOWĄ GŁOWICĄ NARZĘDZIOWĄ DOI:


  Według słownika języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego "moduł" to "element pełniący ustaloną funkcję, łatwy do wykorzystania, jako część różnych większych całości". W maszynach i urządzeniach montażowych projektanci, konstruktorzy i producenci starają się stosować jak najwięcej rozwiązań modułowych. Takie podejście do budowania maszyn pozwala na standaryzację podzespołów, a w konsekwencji krótszy proces wytwórczy i ograniczenie kosztów produkcji. Koncepcja ta doprowadziła do opracowania projektu modułu do nitowania wyposażonego w wymienną głowicę narzędziową do nitowania radialnego lub obwiedniowego. Proces nitowania Trwałe, nierozłączne połączenie dwóch lub kilku elementów metalowych w wyniku ich odkształceń plastycznych znane jest od stuleci. Obecnie udział tej technologii w globalnej liczbie połączeń nierozłącznych wzrasta wraz z rozwojem technicznym i materiałowym. W 1999 r. udział montażu w technikach wytwarzania w przemyśle krajowym wynosił ok. 35%, w tym procesu nitowania 8%. Obserwowana jest tendencja wzrostowa. Jednocześnie da się zauważyć, że ok. 80% operacji montażowych to operacje ręczne, 17,5% - częściowo zmechanizowane, 2% - zmechanizowane, a tylko 0,5% - zautomatyzowane. Jednak z upływem czasu statystyki dotyczące sposobów wykonywania operacji montażowych poprawiają się na korzyść mechanizacji i automatyzacji. W przypadku procesu nitowania wprowadzane zmiany idą w kierunku zmniejszenia siły potrzebnej do wykonania połączenia - zmniejszenie energochłonności oraz poprawy rozkładu naprężeń w połączeniu. Efektem tych działań było pojawienie się na początku XX w. narzędzi z wahającym się narzędziem roboczym. W angielskojęzycznej literaturze technicznej procesy te określone są nazwą wspólną nazwą rotary forging. Obejmują prasowanie obwiedniowe (orbitalne), z wahającą się matrycą, prasowanie radialne itp. Ich wspólną cechą jest to, iż narzędzie robocze jest w stałym kontakcie z przedmiotem NITOWNICA Z MODU[...]

 Strona 1