Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ANNA KUŚNIERZ"

Wpływ zwiększonej zawartości surowców zastępczych na fazę gazową w procesie topienia masy szklanej


  Topienie zestawu szklarskiego obejmuje szereg procesów chemicznych i zjawisk fizycznych. W pracy podejmuje się próbę doboru najefektywniejszego środka klarującego do zestawów szklarskich na szkło opakowaniowe o zwiększonej zawartości surowców zastępczych, jak szkła z recyklingu oraz żużla wielkopiecowego Calumite, częściowo zastępujące tradycyjne surowce szklarskie. Zestaw na szkło składał się z surowców używanych w przemysłowym topieniu szkieł oraz wybranych środków klarujących, szkła z recyklingu oraz żużla wielkopiecowego Calumite. Badano zawartość i skład gazów resztkowych w szkle, w zależności od zastosowanych surowców. Uzyskane wyniki badań są pomocne w rozwiązywaniu problemów technologicznych. Słowa kluczowe: szkło, środki klarujące, gazy w szkle, stłuczka szklana, recykling.1. Wprowadzenie Zgodnie z obecnymi poglądami odnośnie rozwoju produkcji szkieł użytkowych, oczekuje się zwiększenia efektywności produkcji w połączeniu ze spełnieniem wymogów ochrony środowiska i z tych względów wprowadza się do zestawów szklarskich surowce zastępcze jakim np. jest szkło z recyklingu. Dodatek surowców z recyklingu pozwala na znaczne obniżenie kosztów produkcji oraz na zmniejszenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń. Warunkiem jest jednak uzyskanie produktu końcowego o dobrych parametrach jakościowych. Problem topienia zestawu obejmuje szeroki wachlarz zagadnień. W pracy podejmuje się próbę doboru najefektywniejszego środka klarującego do zestawów szklarskich na szkło opakowaniowe produkowane z zestawu o zwiększonej zawartości szkła z recyklingu, częściowo zastępującego tradycyjne surowce szklarskie. Dla porównania, przeprowadzono również badania szkieł wytopionych z uznanym już surowcem szklarskim jakim jest żużel wielkopiecowy Calumite.2. Część doświadczalna 2.1. Skład szkieł do badań Dokonując analizy struktury produkcji szkieł na przestrzeni ostatnich lat, można zauważyć, iż ogromna większość z nich (blisko 90%) to szkła [...]

Pęcherze gazowe w szkle


  Pojawianie się pęcherzy gazowych w szkle jest stałym zjawiskiem towarzyszącym topieniu masy szklanej. Usunięcie pęcherzy gazowych (klarowanie masy szklanej) i przeciwdziałanie ich powstawaniu należy do najtrudniejszych etapów produkcji szkieł technicznych i użytkowych. W pracy przedstawione zostały przykładowe składy chemiczne pęcherzy gazowych w szkłach pojawiających się w okresie awarii w krajowych hutach, stanowiące reprezentatywne wyniki pochodzące z ekspertyz opracowanych dla hut szkła w latach 1999-2005, a wykonanych w Zakładzie Technologii Szkła Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie. Słowa kluczowe: szkło, pęcherze gazowe w szkle, chromatografia gazowa.1. Wprowadzenie Powstawanie pęcherzy gazowych w szkle jest stałym zjawiskiem towarzyszącym topieniu masy szklanej. Szczególnie gdy pojawiają się one masowo jest to dla producentów stan awaryjny. Usunięcie pęcherzy gazowych (klarowanie masy szklanej) i przeciwdziałanie ich powstawaniu należy do najtrudniejszych etapów produkcji szkieł technicznych i użytkowych. Dążność do wytworzenia wyrobów o jak najwyższej jakości i prawa ekonomiki rynkowej wymagają od producentów i przetwórców szkła stałej kontroli produkowanych wyrobów, również pod kątem obecności pęcherzy. Konieczność zapewnienia ściśle określonych właściwości (mechanicznych, cieplnych, optycznych) wyrobu, zmusza do badań przyczyn i skutków występowania błędów w produkcji, w tym źródła pęcherzy. W pracy przedstawione zostały przykładowe składy chemiczne pęcherzy gazowych w szkłach pojawiających się w okresie awarii w krajowych hutach, jako że informacja jakie gazy wydzielały się w postaci pęcherzy, ułatwia i przyspiesza możliwość naprawy błędów technologicznych stanowiących ich przyczynę. W pracy przedstawiono reprezentatywne wyniki ekspertyz dotyczących próbek pęcherzy gazowych o charakterze awarii opracowanych dla hut szkła w latach 1999-2005 a wykonanych w Zakładzie Technologii Szkła, Inst[...]

Badania naprężeń w szkle


  Naprężenia to siły ściskające lub rozciągające, działające na jednostkę powierzchni przekroju danego ciała. Procesy technologiczne przeprowadzane w przemyśle szklarskim niemal zawsze wpływają na stan naprężeń produkowanych wyrobów. Jednym z takich procesów jest formowanie szkła w wysokich temperaturach, a następnie chłodzenie uzyskanych produktów do temperatury otoczenia.Odmienne warunki stygnięcia warstw zewnętrznych i wewnętrznych w tym wypadku stają się przyczyną powstawania naprężeń termicznych. Ponadto do czynników wywołujących naprężenia w szkle należą najczęściej: - zewnętrzne czynniki mechaniczne i termiczne, - zbyt szybkie i nierównomierne ochładzanie, - niejednorodność chemiczna, - obecność warstwy dyfuzyjnej na szkle, - różnica współczynnika rozszerzalności cieplnej na złączach szkło-szkło, szkło-metal, szkło-ceramika (Ciecińska, 2004). Nadmierne, a przede wszystkim nierównomiernie, rozmieszczone naprężenia w wyrobach szklanych wpływają znacząco na obniżenie ich wytrzymałości mechanicznej i termicznej. Mogą również inicjować pękanie pod wpływem niewielkich nawet zmian temperatury (Ciecińska, Środa, 2005). W celu usunięcia naprężeń wyroby ze szkła poddawane są procesowi termicznemu zwanemu odprężaniem. Działanie to, w przypadku szkieł przemysłowych i powszechnego użytku ma na celu zmniejszenie naprężeń do wielkości dopuszczalnej dla danego rodzaju wyrobów (Ciecińska, 2004; Ciecińska, Środa, 2005). Natomiast w celu podwyższenia właściwości wytrzymałościowych w przetwórstwie szkła płaskiego często stosuje się hartowanie termiczne. Jest to proces odwrotny do odprężania i polega na poddaniu szkła obróbce termicznej przez nagrzewanie tafl i w jej ostatecznym kształcie do temperatury bliskiej mięknięcia a następnie szybkie i intensywne ochładzanie za pomocą wymuszonej konwekcji powietrza. W ten sposób uzyskuje się szkło hartowane, czyli celowo równomiernie naprężane. MGR INŻ. AGNIESZKA MARCZEWSKA, MGR INŻ. ANNA KUŚNIER[...]

 Strona 1