Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Mirosław CHŁOSTA"

Innowacyjne urządzenie do obróbki głów pali


  W Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS) uruchomiono prace mające na celu zaprojektowanie i wdrożenie nowatorskiego, pierwszego w Polsce, urządzenia do obróbki głów pali betonowych, zbrojonych, średnicy 300 ÷ 400 mm. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę automatyzacji tego procesu. Konwencjonalna obróbka głów pali Obróbka głowy pala polega na skróceniu części betonowej pala do żądanej wysokości bez skracania prętów zbrojenia (fotografia 1). W tym procesie wyróżnia się następujące operacje: ● zaznaczenie końcowej wysokości części betonowej pala; ● wstępne nacięcie pala po obwodzie wzdłuż zaznaczonej linii; ● kruszenie górnej części głowy pala; ● kruszenie dolnej części głowy pala, powyżej zaznaczonej linii; ● przycięcie prętów zbrojenia do żądanej wysokości. Poważnymproblememkonwencjonalnej obróbki jest zagrożenie obrażeń ciała pracowników związane z używaniem ręcznej pilarki do nacinania pala, czy młota pneumatycznego do jego kruszenia. Również odłamki betonu podczas kruszenia pala przez osprzęt koparki niosą zagrożenie dla maszyny i pracowników. Ponadto powstające w procesie obróbki odłamki betonu muszą być usunięte, co wymaga zaangażowania dodatkowych środków. Związany z używaniem młota pneumatycznego hałas wpływa niekorzystnie zarówno na robotników, jak również na osoby zamieszkałe w pobliżu placu budowy. W ostatnich latach na świecie podjęto próby wykonania urządzenia do obróbki główp[...]

KIERUNKI ROZWOJU AUTOMATYZACJI W BUDOWNICTWIE (CZ. I) DOI:


  W artykule poruszono problematykę automatyzacji i robotyzacji w budownictwie (ARC). Jest to szybko rozwijająca się gałąź techniki, jakkolwiek niedoceniana w Polsce. W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe informacje związane z omawianą tematyką. Omówiono aktualny stan rozwoju ARC. W części drugiej skoncentrowano się na przedstawieniu na tym tle znaczących rozwiązań organizacyjnych i technicznych. S ł o w a k l u c z o w e: budownictwo, automatyzacja, robotyka A b s t r a c t: Automations and robotics in construction (ARC) are quickly developing brand of the world industry, however it is not being suffi ciently appreciated in Poland. The basic information on ARC was presented in the introduction of the paper. The global state of art was shown. The mile stones on the robotics in construction and examples of the organizational and technical solutions are presented on this background. K e y w o r d s: construction, automation, robotics.Wprowadzenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu rozwoju w zakresie automatyzacji i robotyki w budownictwie. Zawarte informacje mogą zainteresować krajowych producentów użytkowników sprzętu budowlanego i zachęcić do podjęcia opracowań krajowych. Z uwagi na dużą liczbę przedstawianych w literaturze technicznej robotów i zautomatyzowanego sprzętu - szacowaną na ok. 300 urządzeń - przedstawiono jedynie urządzenia o najszerszym zakresie zastosowania, wskazujące na możliwe kierunki rozwoju tej dziedziny techniki. Z powodu szczupłych ram niniejszej publikacji, informacje o poszczególnych urządzeniach ograniczono do niezbędnego minimum, odsyłając czytelnika do podanej literatury. Tematyka automatyzacji i robotyki w budownictwie jest mało znana w krajowym środowisku budowlanym, zarówno z powodu konserwatywnego podejścia do zagadnienia personelu inżynieryjno-technicznego, jak również z powodu stosunkowo niskich kosztów pracy. Większość zatrudnionej w budownictwie kadry[...]

KIERUNKI ROZWOJU AUTOMATYZACJI W BUDOWNICTWIE (CZ. II) DOI:


  W poprzedniej części artykułu omówiono ogólne zagadnienia automatyzacji i robotyzacji w budownictwie. Ta część przedstawia konkretne rozwiązania w poszczególnych rodzajach prac budowlanych, z naciskiem na rozwiązania sprzętowe. Charakterystyka robotów do poszczególnych rodzajów prac budowlanych Specyfi ka poszczególnych rodzajów prac budowlanych powoduje, że rozwiązania konstrukcyjne robotów, podobnie jak maszyn sterowanych przez operatorów - bardzo różnią się między sobą. Poniżej omówiono podstawowe cechy konstrukcyjne robotów i zautomatyzowanego sprzętu budowlanego. Automatyzacja w pracach ziemnych i fundamentowych Ogólna charakterystyka automatyzacji prac ziemnych Prace ziemne, z uwagi na dużą objętość urobku i znaczący udział w globalnej produkcji budowlanej, zasługują na szczególną uwagę. Prowadzone prace dotyczą przede wszystkim koparek jednonaczyniowych, ładowarek, spycharek oraz równiarek. Są to tzw. maszyny podstawowe. W pracach nad automatyzacją maszyn do prac ziemnych można wyróżnić trzy kierunki: a) adaptację układów sterowniczych maszyn do wykonywania określonych rodzajów prac w sposób zautomatyzowany, b) zastosowanie zdalnego sterowania maszyn, c) roboty autonomiczne. Adaptacyjne układy sterowania maszyn (a) są najstarszym sposobem automatyzacji pracy maszyn budowlanych. Przykładami są: - układ sterowania położeniem lemiesza spycharki, ułatwiający otrzymywanie płaskich powierzchni, - układ sterowania osprzętem wiertniczym, zamocowanym na koparce uniwersalnej lub wiertnicy, - układ sterowania osprzętem koparki w celu wykonywania wykopów wąskoprzestrzennych pod ściany szczelinowe. Zdalne sterowanie maszyn do prac ziemnych (b) jest najczęściej stosowanym i oferowanym na rynku rozwiązaniem. Stosuje się je w przypadkach wykonywania robót w strefi e zagrożenia życia lub w warunkach ograniczonej widoczności. W pierwszym przypadku operator znajduje się poza strefą zagrożenia. W drugim - operator znajduje się[...]

STANOWISKA SZKOLENIOWE JAKO ELEMENT WSPÓŁCZESNEGO PRZYGOTOWANIA KWALIFIKOWANEGO PERSONELU AUTOMATYKÓW LINII MONTAŻOWYCH DOI:


  Linia produkcyjna bez wykwalifi kowanego, dobrze wyszkolonego personelu technicznego? W dzisiejszym zautomatyzowanym zakładzie montażowym to rzecz niemożliwa. Jednym z niezastąpionych elementów prawidłowo działającej i z jak najkrótszymi czasowo przestojami linii technologicznej montażowej są automatycy. To między innymi od ich umiejętności, doświadczenia i wiedzy zależy bezawaryjna produkcja. Współczesny system edukacji i szkolenia pozwala nie tylko na zdobywanie teoretycznej wiedzy, ale i praktycznych umiejętności. Odbywa się to dzięki różnego rodzaju stanowiskom szkoleniowym w pracowniach automatyki przemysłowej, w jakie wyposażone są techniczne szkoły zawodowe, średnie oraz uczelnie wyższe. Do tych właśnie placówek skierowana jest oferta pulpitowych stanowisk dydaktycznych do nauki. Prezentacja wybranych stanowisk dydaktycznych Części wchodzące w skład stanowiska pulpitowego, współpraca sterownika PLC z panelem operatorskim HMI Stanowisko pulpitowe, współpraca sterownika PLC z panelem operatorskim (rys. 1), zasilane jest z sieci elektrycznej 1-fazowej 230VAC 50Hz i zostało wyposażone w następujące podzespoły: STANOWISKA SZKOLENIOWE JAKO ELEMENT WSPÓŁCZESNEGO PRZYGOTOWANIA KWALIFIKOWANEGO PERSONELU AUTOMATYKÓW LINII MONTAŻOWYCH Training stands as the elements of the production lines automatic staff contemporary vocational process Mirosław CHŁOSTA, Janusz KOBIAŁKA S t r e s z c z e n i e: W artykule przedstawiono opisy wybranych stanowisk szkoleniowych typu pulpitowego, przeznaczonych do wspomożenia procesu kształcenia przyszłej kwalifi kowanej kadry technicznej automatyków przemysłowych linii montażowych. Stanowiska te mogą zostać wykorzystane jako pomoce dydaktyczne w szkołach technicznych średniego szczebla i wyższych uczelniach. S ł o w a k l u c z o w e: stanowiska modułowe dydaktyczne, sterowniki PLC, panele operatorskie HMI, systemy sieciowe, zagadnienia sterowania procesami technologicznymi, automatyka przemysłow[...]

NITOWNICA Z MODUŁOWĄ GŁOWICĄ NARZĘDZIOWĄ DOI:


  Według słownika języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego "moduł" to "element pełniący ustaloną funkcję, łatwy do wykorzystania, jako część różnych większych całości". W maszynach i urządzeniach montażowych projektanci, konstruktorzy i producenci starają się stosować jak najwięcej rozwiązań modułowych. Takie podejście do budowania maszyn pozwala na standaryzację podzespołów, a w konsekwencji krótszy proces wytwórczy i ograniczenie kosztów produkcji. Koncepcja ta doprowadziła do opracowania projektu modułu do nitowania wyposażonego w wymienną głowicę narzędziową do nitowania radialnego lub obwiedniowego. Proces nitowania Trwałe, nierozłączne połączenie dwóch lub kilku elementów metalowych w wyniku ich odkształceń plastycznych znane jest od stuleci. Obecnie udział tej technologii w globalnej liczbie połączeń nierozłącznych wzrasta wraz z rozwojem technicznym i materiałowym. W 1999 r. udział montażu w technikach wytwarzania w przemyśle krajowym wynosił ok. 35%, w tym procesu nitowania 8%. Obserwowana jest tendencja wzrostowa. Jednocześnie da się zauważyć, że ok. 80% operacji montażowych to operacje ręczne, 17,5% - częściowo zmechanizowane, 2% - zmechanizowane, a tylko 0,5% - zautomatyzowane. Jednak z upływem czasu statystyki dotyczące sposobów wykonywania operacji montażowych poprawiają się na korzyść mechanizacji i automatyzacji. W przypadku procesu nitowania wprowadzane zmiany idą w kierunku zmniejszenia siły potrzebnej do wykonania połączenia - zmniejszenie energochłonności oraz poprawy rozkładu naprężeń w połączeniu. Efektem tych działań było pojawienie się na początku XX w. narzędzi z wahającym się narzędziem roboczym. W angielskojęzycznej literaturze technicznej procesy te określone są nazwą wspólną nazwą rotary forging. Obejmują prasowanie obwiedniowe (orbitalne), z wahającą się matrycą, prasowanie radialne itp. Ich wspólną cechą jest to, iż narzędzie robocze jest w stałym kontakcie z przedmiotem NITOWNICA Z MODU[...]

 Strona 1