Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"BARTOSZ CIUPEK"

Możliwość obniżenia emisji substancji szkodliwych z kotła małej mocy przez współspalanie węgla kamiennego z biomasą niedrzewną DOI:10.15199/9.2018.7.2

Czytaj za darmo! »

1. Wstęp W ostatnich latach w Polsce obserwuje się wzrost zanieczyszczenia środowiska spowodowany niewłaściwym użytkowaniem urządzeń grzewczych małej mocy. Ponadto powoduje to znaczny wzrost kosztów ogrzewania budynków, przy czym główną tego przyczyną jest wzrost cen paliw. Ogrzewania indywidualne mają znaczny udział w sektorze wytwarzania energii, który wynosi ok. 30%. Obejmuje to małe kotłownie komunalne i przemysłowe, które ze względu na zły stan techniczny, mają jeszcze większy udział w wytwarzaniu związków toksycznych. W 1995 r. uruchomiono w Polsce pierwszy program "Czyste spalanie niskoemisyjne", ograniczający emisję z komunalnych, przemysłowych i indywidualnych kotłowni. Prace nad programem zaowocowały kryteriami emisji dla "ekologicznego znaku bezpieczeństwa" w przypadku kotłów grzewczych opalanych paliwami stałymi. Niestety, certyfikat ten nie był obowiązkowy i znaczna większość producentów nie przekazywała swoich kotłów do badań certyfikacyjnych. Od października 2017 r. aktualnym aktem prawnym dotyczącym produkcji i sprzedaży kotłów na paliwa stałe jest rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów. Przepisy zawarte w niniejszym rozporządzeniu odnoszą się do obowiązku produkcji i sprzedaży kotłów wytwarzanych w klasie piątej zgodnie z PN-EN 303-5 [5]. Ponadto w UE obowiązuje już rozporządzenie o ekoprojekcie kotłów na paliwa stałe, którego obwarowania są często wytycznymi do dofinansowania zakupu nowego urządzenia w wielu polskich gminach [6]. Głównym powodem wprowadzenia w Polsce ograniczeń w odniesieniu do kotłów na paliwa stałe jest nadmierna emisja substancji szkodliwych głównie podczas sezonu grzewczego [1]. W Polsce średni okres ogrzewania trwać może nawet do 6 miesięcy w roku. W okresie tym obserwuje się duży wzrost zapylenia powietrza cząstkami PM10 i PM 2.5, a także miejscowe występowanie smogu 258 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/7 (2018) fotochemicznego. Na powstawanie toksycznych związków [...]

Wpływ zawirowania strugi spalin na obniżenie emisji pyłów oraz podniesienie sprawności cieplnej kotła peletowego DOI:10.15199/9.2018.8.6

Czytaj za darmo! »

1. Wstęp Głównym zadaniem kotłów grzewczych jest konwersja energii chemicznej paliwa w ciepło gromadzone w czynniku roboczym i wykorzystywane do ogrzewania. Jednym z elementów składowych procesu spalania jest emisja spalin. Spaliny, jako produkt reakcji spalania, składają się z wielu związków chemicznych, w tym substancji szkodliwych. Wiele z powstających produktów spalania ma negatywny wpływ na organizm człowieka i otaczające go środowisko. Jedną z głównych substancji szkodliwych powstającą w procesie spalania jest pył (PM). Pyły zawieszone w powietrzu są niebezpieczne dla zdrowia ze względu na ich reaktywność z innymi toksynami. Oddychanie zapylonym powietrzem wpływa negatywnie na górne drogi oddechowe oraz układ krążenia. U osób narażonych na częsty kontakt z zapylonym powietrzem może dojść do poważnych chorób dróg oddechowych, m.in. nowotworów. Duże zapylenie powietrza w okresie grzewczym jest poważnym problemem ogrzewnictwa w XXI wieku. Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza jest niska emisja spowodowana niewłaściwie prowadzonym procesem spalania w urządzeniach grzewczych opalanych paliwami stałymi [1]. Dodatkowym problemem wpływającym bezpośrednio na zanieczyszczenie powietrza jest spalanie odpadów oraz nisko jakościowych paliw. Spalanie odpadów oraz stosowanie niskiej jakości paliw jest cechą ubogiego społeczeństwa. Zwiększająca się świadomość społeczna dotycząca konieczności poprawy jakości powietrza powoduje, że coraz więcej użytkowników wybiera urządzenia spełniające wymagania najwyższej klasy emisyj334 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/8 (2018) ności. Innym sposobem walki z niską emisją jest zamiana starych urządzeń opalanych węglem na nowoczesne kotły peletowe. Konstrukcje te charakteryzują się wysoką sprawnością cieplną oraz wielokrotnie mniejszą emisją substancji szkodliwych w stosunku do starych urządzeń opalanych węglem. 2. Cel badań Celem badań było sprawdzenie czy po zastosowaniu w kotl[...]

Optimization of the Retort Burner Construction to Reduce Emission of Harmful Substances DOI:10.15199/9.2018.12.8


  1. Introduction The heating season in Poland is associated with a noticeably drastic deterioration of air quality. The main reason for this phenomenon is the low emission caused by improperly conducted combustion process in solid fuel heating appliances. One of the elements related to low emission is the combustion of poor quality fuel. More information’s about quality of combustion process and fuels for boilers can be found in publications [4], [6], [7], [14]. Combustion of such fuel in boilers equipped with insufficiently efficient emission burners causes a worsening of the problem with the air quality in the heating season. The introduction of new restrictions on the quality of the combustion process from the boiler structure that does not include restrictions on retort burners causes some inhibition of the development of these structures. Many of the existing burner designs on the market are outdated 520 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/12 (2018) and can’t cope with current restrictions. There are many ways to limit the amount of harmful substances emitted. The basic ones are using high quality fuel, changing the burner to a low-emission construction or rebuilding an old structure. In order to check whether it is possible to adapt older constructions to current standards, actions have been taken to determine the average emission level of harmful substances and a number of engineering works have been undertaken to improve the design of the burner. In the experiment, retort burners of the first generation were used. The burner is presented in figure 1. The first generation burners are the dominant structures in Polish heating. They are characterized by simple construction but also high level of emitted harmful substances. They are equipped with a constant secondary air supply rim. The first generation burner is equipped with directed air vents, however the angle of air flow for them is 0 degrees, wh[...]

Emisja tlenku węgla i tlenków azotu z kotła małej mocy w zależności od zastosowanego paliwa węglowego DOI:10.15199/9.2018.3.2


  1. Wstęp Podstawowym zadaniem stawianym kotłom energetycznym jest konwersja energii chemicznej paliwa w ciepło. Jednym z elementów towarzyszącym procesowi spalania w kotle jest emisja spalin. Spaliny, jako produkt reakcji gwałtownego utleniania cząsteczki węgla w otoczeniu tlenu składają się z wielu związków chemicznych w tym substancji szkodliwych. Wiele z powstających produktów spalania ma negatywny wpływ na funkcjonowanie organizmu człowieka i otaczające go środowisko. Podstawowymi nieprzyjaznymi ludziom i środowisku substancjami gazowymi emitowanymi przez kotły opalane węglem są: tlenek węgla (CO) i tlenki azotu (NOX). Tlenek węgla potocznie zwany czadem, jak i tlenki azotu mają negatywny wpływ na układ krążeniowo-oddechowy człowieka. Gazy te w dużym stężeniu mogą powodować nieodwracalne zmiany w tkankach jak również doprowadzić do śmierci. Od niedawna widzimy wzmożony ruch na krajowym rynku kotlarskim wynikający z wprowadzanych zmian w przepisach dotyczących efektywności energetycznej kotłów oraz emisji zanieczyszczeń. Branża kotlarska jest sektorem produkcji urządzeń energetycznych, która w ostatnim czasie uległa wielu ostrym obostrzeniom dotyczącym wytwarzanych produktów. [1] Śledząc trendy rozwojowe konstrukcji dostępnych na rynku widzimy, że wymagania stawiane kotłom spowodowały, iż wielu producentów wycofało się z produkcji kotłów zasypowych starszej generacji na rzecz rozwiązań z automatycznym podawaniem paliwa (por. [2] [3]). W sektorze tym liderem są kotły z podajnikiem automatycznym zaopatrzone w palnik retortoCIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/3 (2018) 91 wy. Większość wytwórców ma już w swojej ofercie tego typu kotły. Od 1 października 2017 roku w świetle obowiązujących przepisów kotłami niskotemperaturowymi na paliwo stałe, które wolno produkować, są urządzenia spełniające warunki piątej klasy zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012. Fakt ten wynika z wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i[...]

 Strona 1