Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Kazimierz ĆMIELEWSKI"

Systemy pomiarowe do automatycznego wyznaczania geometrii deformacji sekcji zapory betonowej DOI:10.15199/50.2017.4.1


  Automated measuring systems for determining of deformation curve of concrete wall W pracy przedstawiono problematykę przyczyn i skutków katastrof grawitacyjnych zapór wodnych oraz automatyczne konstrukcje systemów pomiarowo-kontrolnych do wyznaczania linii wygięcia betonowego muru szybu pionowego zapory ciężkiej z telemetrycznym przekazem danych pomiarowych do dowolnie oddalonych Komputerowych Central Obliczeniowo-Kontrolnych. Przedstawione zostaną koncepcje, zasady konstrukcji, funkcjonowanie i pomiar przemieszczeń poziomych punktów muru betonowego za pomocą proponowanych systemów pomiarowych wg pomysłu autorów oraz wyniki wykonanych laboratoryjnych badań testowych. W artykule zaprezentowane będą konstrukcje następujących systemów pomiarowych: 1. Wielopoziomowy laserowo-kaskadowy system pomiarowo-kontrolny z odbiornikami CCD do wyznaczania przemieszczeń punktów w szybie pionowym zapory. 2. Wielopunktowy czujnikowy system pomiarowo-kontrolny na bazie zjawiska Hall'a do wyznaczania linii wygięcia muru zapory betonowej. 3. Wielopoziomowy system laserowy z odbiornikami CCD do wyznaczania wygięcia sekcji zapory betonowej. Słowa kluczowe: zapory grawitacyjne, deformacje, przyczyny, skutki, automatyczne systemy pomiarowe Following a short introduction about causes and consequences of concrete dams disasters, the authors present their original designs of measuring and control systems for determining of deformation curve of vertical shaft wall inside the concrete dam together with telemetric transmission of data to remote supervision center. Concepts, costructions, priniciples of operation and measurement of horizontal displacements of controlling points inside shaft using the proposed measuring systems wil[...]

Metodyka wyznaczania geometrii ustawiania kół jezdnych mostu suwnicy wielkogabarytowej DOI:10.15199/50.2018.8.1


  1. Wprowadzenie oraz postawienie problemu Pomiary kontrolne przemieszczeń i odkształceń urządzeń mechanicznych oraz budowli inżynierskich są aktualnie wyznaczane z submilimetrową dokładnością. Dotyczy to m.in. geodezyjnego wyznaczania geometrii szyn torów oraz mostów suwnicowych [8]. Ten asortyment pomiarów eksploatacyjnych należy do częstych i odpowiedzialnych zadań geodezji inżynieryjnej. Dla zapewnienia sprawności eksploatacyjnej konstrukcji transportowych spełnione muszą być odpowiednie warunki geometryczne oraz tolerancje wymiarowe [2], [3], [4]. Podstawowym kryterium zapewniającym długookresową, bezawaryjną i niezawodną współpracę zespołu: tory podsuwnicowe - most suwnicy, jest spełnienie wymagań geodezyjnych instrukcji branżowych oraz normy PN-89/M-45453: "DŹWIGNICE. SUWNICE POMOSTOWE. WYMAGANIA I BADANIA" [1]. Fundamentalnym warunkiem geometrycznym jest właściwa regulacja - ustawienie poszczególnych kół napędzanych i tocznych w stosunku do główki szyny toru suwnicowego [6], [7]. Deformacje systemu nośnego suwnic mostowych oraz niespełnianie wymogów geometrycznych prowadzą do częstych awarii oraz postojów produkcyjnych. Wykrywanie jednocześnie występujących odkształceń plastycznych (stałych) oraz elastycznych (powracających) jest jednym z najodpowiedzialniejszych zadań geodezyjnych pomiarów przemieszczeń i odkształceń, ich interdyscyplinarnej analizy oraz kryterium oceny bezpieczeństwa eksploatacyjnego tych konstrukcji transportowych. Dla stwierdzenia aktualnego stanu deformacji w zakresie niewłaściwej współpracy zespołu: koła jezdne - szyny toru suwnicowego, wyznaczone muszą być następujące parametry geometryczne: ??ustawienie kół napędzanych i pędzonych w płaszczyźnie poziomej i pionowej, ??identyczność wymiarów średnic kół napędzanych , ??sztywność konstrukcji mostu suwnicy w stanach odkształceń chwilowych i stałych, ??techniczna sprawność zespołu [...]

Pomiary weryfikacyjne geometrii toru jezdni podsuwnicowej DOI:10.15199/50.2018.9.1


  Torem podsuwnicowym jest najczęściej zespół dwóch szyn zajmujących w przestrzeni położenie określone kierunkiem, pochyleniem i rozstawem (rys. 2.). Może mieć kształt prostoliniowy, kołowy lub pierścieniowy [1], [4], [7]. Dla stwierdzenia aktualnego stanu deformacji i przemieszczeń odnośnie poziomego i pionowego położenia szyn toru podsuwnicowego, wyznaczane są zgodnie z obowiązującą normą następujące parametry geometryczne (rys. 1.): ??odchyłki obydwu osi szyn toru od prostoliniowości, tj. odchylenia w pomierzonych punktach kontrolowanych w odniesieniu do punktów: początkowego i końcowego prostych wiążących osie szyn, ??odchyłki od równoległości osi szyn, ??odchyłki prześwitów torów w przekrojach pomiarowych prostopadłych do osi torów, ??odchyłki wysokości powierzchni główek szyn, tj. różnic wysokości powierzchni tocznych główek szyn pomiędzy punktami kontrolowanymi wzdłuż profilu podłużnego, ??odchyłki wysokości obydwu toków szyn, tj. różnice wysokości pomiędzy powierzchniami bieżnymi w przekrojach pomiarowych toru. Rys. 1. Odchyłki geometryczne zdeformowanych szyn toru suwnicowego P K H1 Przegląd Geodezyjny nr 9/2018  Rok XC 17 NAUKA Suwnica przenosi ładunek do wielu punktów hali lub otwartej przestrzeni. Przestrzeń pracy suwnicy pomostowej jest ograniczona jej skrajnymi położeniami, wysokością podnoszenia i skrajnymi położeniami wciągarki. Zwiększające się w przemyśle wymiary i masy transportowanych ładunków przyczyniły się do konstruowania suwnic o znacznych wymiarach dźwigów. Stosowane przez wiele lat do kontroli warunków technicznych i eksploatacyjnych (torów i suwnic) metody warsztatowe i urządzenia pomiarowe, ze względu na szereg wad, zastąpione zostały metodami geodezyjnymi, spełniającymi wytyczne wykonania pomiarów, przepisy dozoru technicznego oraz normy. Wskutek osiadania konstrukcji nośnej toru podsuwnicowego oraz oddziaływania różnych czynników, w trakcie wieloletniej współpracy zespołu: tory podsuwni[...]

 Strona 1