Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"Ewa KORZENIEWSKA"

Elektrownie fotowoltaiczne-aspekty techniczne i ekonomiczne

Czytaj za darmo! »

W poniższym artykule zostały zaprezentowane aspekty ekonomiczne i techniczne inwestycji elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW. Została poruszona tematyka uwarunkowań ekonomicznych przedsięwzięcia a także przedstawiono porównanie parametrów technicznych podzespołów używanych do realizacji inwestycji. Autorki wyliczyły również efekt ekologiczny wyrażony emisją równoważną uzyskany dzięki wytwarzaniu energii z modułów fotowoltaicznych. Abstract. The article presents the economic and technical aspects of investment of the photovoltaic 1 MW power plant. The economic conditions of the project as well as a comparison of specifications of components used for the investment have been presented in the paper. The authors also calculated the environmental effect expressed in equivalent emissions achieved through the production of energy from photovoltaic modules. (Photovoltaic power plants - technical and economic aspects). Słowa kluczowe: OZE, elektrownia fotowoltaiczna, opłacalność fotowoltaiki, efekt ekologiczny. Keywords: Renewable energy, photovoltaic power, photovoltaics cost-effectiveness, ecological effect. Wstęp Przyjęcie w poszczególnych krajach polityki dla odnawialnych źródeł energii otworzyło szeroką drogę do szacowania całkowitej energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Na podstawie źródeł krajowych, uzupełnionych danymi ze źródeł wtórnych, takich jak Eurostat, Urzędu Informacji ds. Energetyki USA (US Energy Information Administration) oraz Międzynarodowej Agencji Energetycznej, możliwe jest opracowanie rysu historycznego aż po okres współczesny i prognozowanie trendów produkcji tego typu energii [1]. W pracy zaprezentowano aspekty techniczne i ekonomiczne budowy elektrowni fotowoltaicznej. Aspekty techniczne i ekonomiczne Przegląd Statystyczny gromadzi dane o wytworzonej energii w OZE podawane w TWh, a następnie przedstawia je w postaci skonwertowanej do jednostek przeliczeniowych tzw. Mtoe. Konwersja danych odbywa się z za[...]

Pomiar rezystancji powierzchniowej warstw cienkich o dowolnych kształtach wytworzonych na podłożach elastycznych DOI:10.12915/pe.2014.12.58

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano metody pomiarów rezystancji powierzchniowej elektrod cienkowarstwowych wytworzonych na podłożach tekstylnych z wykorzystaniem technologii osadzania próżniowego PVD. Przeanalizowano adekwatność wykorzystania metod pomiaru w zależności od różnych kształtów elektrod. Abstract. The following article presents methods of surface resistance measurement of thin film electrodes formed on flexible substrates with using vacuum deposition technology - PVD. The adequacy of the use of the measurement methods to the different shapes of electrodes was analyzed. (Measurement of surface resistance of thin layers of different shapes produced on flexible substrates). Słowa kluczowe: rezystancja powierzchniowa, próżniowe nanoszenie cienkich warstw, elektrody pomiarowe, metoda Van der Pauwa. Keywords: surface resistance, vacuum deposition of thin layers, measuring electrodes, Van der Pauw method doi:10.12915/pe.2014.12.58 Wstęp Zagadnienie wytwarzania cienkich warstw elektroprzewodzących na elastycznych strukturach nabiera istotnego znaczenia dla wytwarzania specjalizowanych tekstyliów m.in. dla celów bezprzewodowej telediagnostyki i teleterapii [1,2]. Elementem kluczowym w tekstronice [3], jest aplikacja elementów elektrycznych i elektronicznych do wyrobów tekstylnych, z uwzględnieniem wielu czynników. Pierwszym obszarem koniecznym do uwzględnienia jest ochrona sygnału użytecznego przed zakłóceniami wywołanymi wpływem pól elektrycznych i elektromagnetycznych. Równocześnie należy uwzględnić zagadnienia typowo informatyczne takie choćby jak szyfrowanie danych, szybkość i bezpieczeństwo transmisji danych [4]. Dla telediagnostyki wykorzystującej elementy tekstroniczne ważnym jest więc wytwarzanie warstw przewodzących o specjalnie zaprojektowanych i wytworzonych kształtach, które mogą zostać wykorzystane jako integralne elementy systemów elektronicznych zintegrowanych z odzieżą. Kluczowym jest również dokładne określenie ich re[...]

Reprezentacja zagadnień elektromagnetyzmu i bezpieczeństwa pracy w przestrzeni sieciowej DOI:10.15199/48.2016.01.29

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano wyniki uzyskane podczas wyszukiwań (maj-czerwiec 2015) danych o publikacjach indeksowanych w bazach bibliograficzno-abstraktowych: Web of Science i Scopus oraz przestrzeni sieciowej: w wyszukiwarkach Google i Google Scholar, w bazach Ebsco, ProQuest i serwisie ResearchGate. Wyszukiwania prowadzono dla afiliacji: All countries i Poland. Zakres prac dotyczył wszystkich lat do 2015 roku włącznie. Wpisując te same zapytania w bazach otrzymano różne wyniki: liczbę publikacji, cytowań, czy wyniki dotyczące aspektu dostępu do pełnego tekstu (Open Access) i występowania w serwisie ResearchGate. Abstract. This paper reports the results of research conducted in May-June 2015 at two databases: the Web of Science CC, Scopus and in Google and Google Scholar and in databases EBSCO, ProQuest and service for scientists ResearchGate. Searches were conducted for affiliation: all countries and Poland, the scope covered all years up to 2015. The same queries gave different results: number of publications, citations, aspect on access to the full text (Open Access), or the occurrence of the site ResearchGate. (Representation of issues of electromagnetism and occupational safety in the network) Słowa kluczowe: bazy bibliograficzne, Web of Science, Scopus, EBSCO, ProQuest, afiliacja, cytowania, open access, ResearchGate. Keywords: bibliographic databases, Web of Science, Scopus, EBSCO, ProQuest, affiliation, citations, open access, ResearchGate. Wstęp Zgodnie z przepisami prawa polskiego środowisko naukowe zobligowane jest do publikacji naukowych, a awans zawodowy naukowców w znacznym stopniu uzależniony jest od ich oceny parametrycznej. Ocena ta zależy między innymi od współczynnika Hirscha, a ten zależny jest od liczby cytowań. Autorzy podjęli próbę prezentacji i analizy wyników uzyskanych na zapytania o informacje o publikacjach i ich występowanie w bazach bibliograficzno-abstraktowych Web of Science Core Colection (WoS CC), Scopus i w [...]

Rok do parametryzacji 2017 - ocena działalności publikacyjnej - informacje, wskazówki DOI:10.15199/48.2016.12.79

Czytaj za darmo! »

W pracy zaprezentowano wyniki analizy sposobu przyznawania punktów dla oceny dorobku naukowego w tym artykułów naukowych, monografii, materiałów konferencyjnych w świetle rozporządzenia MNiSW obowiązującego od stycznia 2017 r. W pracy, poza informacjami dotyczącymi przyszłorocznej parametryzacji, przedstawiono rozważania dotyczące działań, które warto podejmować z wyprzedzeniem w ramach informowania o prowadzonych pracach badawczych i uzyskiwanych wynikach, celem podniesienia wskaźników cytowań, a tym samym zapewnienia dobrej oceny parametrycznej w przyszłości. Abstract: This paper presents the results of a study connected to the manner of conferring points for the assessment of scientific achievements - including the scientific articles, conference proceedings - in regard of the Regulation of the Ministry of Higher Education which will be applicable since January 2017. The considerations are presented relating to operations which should be taken to improve the rates of citations, ensuring good parametric evaluation in the future. (Parameterization 2017 - evaluation of publication activity - information, guidance ). Słowa kluczowe: parametryzacja, ewaluacja, ocena jednostek naukowych, MNiSW, publikacje Keywords: parametrization, evaluation, Ministry of Higher Education, publications Wprowadzenie Ocena parametryczna dotyczy wszystkich jednostek naukowych w Polsce i zagranicą. Każdy kraj ma jednak swoje zasady, które podlegają, zmianie tak jak na przykład miało to miejsce w Czechach w 2014 r. Na świecie natomiast najbardziej znanym rozwiązaniem jest system brytyjski, tzw. REF (Research Excellence Framework), który zastąpił wcześniejszy RAE (Research Assessment Exercise), oparty na ocenie eksperckiej. Zupełnie odmienny od polskiej metody oceny jest ekspercki model (peer review) rozwijany od lat 80-tych ubiegłego wieku, funkcjonujący obecnie jako Research Assessment Excercise (RAE), do którego odnoszą się takie kraje jak Łotwa (Research[...]

Sources of information in the field of electromagnetism and occupational safety: bibliometric and altmetric data DOI:10.15199/48.2017.01.51

Czytaj za darmo! »

The paper presents the results obtained during the searches conducted in the bibliographic-abstracted databases Web of Science, Scopus, BazTech in May 2016. The results obtained by bibliometric indicators were contribution to write about altmetric indicators. During the work search been done in database BazTech, which however, does not provide data on traditional and altmetrics indicators. The time range was from 2005 to 2015. Results are the contribution to discussion about articles, journals and indicators. Streszczenie. W pracy zaprezentowano wyniki uzyskane podczas wyszukiwań prowadzonych w bazach bibliograficzno-abstraktowych Web of Science, Scopus, BazTech w maju 2016 r. Uzyskane wyniki o wskaźnikach bibliometrycznych były przyczynkiem do przywolania wskaźników altmetrycznych. Podczas prac korzystano także z krajowej bazy BazTech, która jednak nie udostępnia danych o tradycyjnych cytowaniach ani wskaźnikach altmetrycznych. Zakres wyszukiwań dotyczył publikacji z lat 2005-2015. Uzyskane wyniki stanowią wkład do dyskusji na temat artykułów, czasopism i ich wskaźników. (Źródła informacji z zakresu elektromagnetyzmu i BHP - dane bibliometryczne i altmetryczne) Keywords: citations, Impact Factor, Web of Science, Scopus, altmetrics indicators, Open Access Słowa kluczowe: cytowania, Impact Factor (IF), Web of Science, Scopus, wskaźniki altmetryczne, Open Access Introduction For several years, bibliometric indicators are important for evaluation of scientific achievements. Authors still have questions: which databases indexed publications, how much citations they have, in which journals publishing is the best way to get citations, if that matter if journal is Open Access and recently also the questions about altmetrics indicators what is that and if are equal bibliometric. Altmetric information is possibly to get in Scopus and some publishers shares that on WWW, where article is presented. Web of Science shared information about indicato[...]

Impact Factor (IF) true or false? DOI:10.15199/48.2018.01.27

Czytaj za darmo! »

What is the Impact Factor (IF) - that is one of important questions about IF indicator in the last decade in Poland raised by the scientists. The impact factor or simply IF attracted more and more attention according to journals evaluation. For all academic staff and researchers in Poland, whose scientific achievements have been subject to evaluation (parametrisation) for many years and for librarians and information science specialists who do bibliometric searches and analyzes - this indicator is one of the attributes of bibliometrics, incorporated, for example, into magazine ratings, contributes to the positioning of a magazine and determines its position from among other titles including those indexed in the Clarivate Anlytics (before Thomson Reuters) Journal Citation Report (JCR). Hence the race among the authors to publish an article in highly rated journals with Impact Factor, which could be helpful in receiving new citations. Such a race is not a mystery, what predator publishers do, encouraging authors to publish in their Open Access journals [1-3]. In the next part of the paper the authors will discuss: - The fact that Impact Factor is provided on websites of many journals, but not only those indexed in the Web of Science Core Collection - so where is it possible to find IF information? - The fact that authors still receive invitations to publish articles in predatory journals - Predatory publisher lists created by J. Beall - including recommendations for authors (2015) - Examples of journals that provide an IF indicator - both indexed in WoS CC and not - Authentication of journals by placing them on lists (eg. Index Copernicus) or in scientific communication services such as ResearchGate - Whether IF is a real indicator of magazine ratings - What to keep in mind when deciding to publish an article in a journal. Meaning of Impact Factor In the Polish literature, the Impact Factor was introduced in the 1990s, w[...]

Symulacja procesu utraty nadprzewodnictwa w trójwymiarowym modelu połączenia metal-nadprzewodnik

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki symulacji procesu utraty nadprzewodnictwa w taśmie nadprzewodnikowej z elektrodą lutowaną. W opracowanym modelu założono dominujący charakter procesów cieplnych inicjowanych w połączeniu oraz uwzględniono pełną nieliniową zależność współczynnika przejmowania ciepła od temperatury. Badania symulacyjne zrealizowano w środowisku obliczeniowym COMSOL. Uzyskane rezultaty potwierdziły znaczący wpływ zmienności procesu przejmowania ciepła na charakter symulowanych zjawisk. Abstract. The paper presents the results of the simulation of the loss of superconductivity in superconducting tape with the soldered electrode. The model assumes the dominant nature of thermal processes initiated in the connection, and it includes a full non-linear heat transfer coefficient depending on the temperature. The simulation studies were carried out in COMSOL computing environment. The results confirmed a significant effect of variation of the process of heat transfer to the nature of the simulated phenomena. (Simulation of the loss of superconductivity in a three-dimensional model of the metal-superconductor connection) Słowa kluczowe: nadprzewodnictwo, symulacje komputerowe. Keywords: superconductivity, computer simulations. Wstęp Połączenie metal-nadprzewodnik jest nieodzownym elementem większości aplikacji nadprzewodnikowych w układach silnoprądowych. Niska jakość połączenia, czyli duża i niestabilna wartość rezystancji, może w znacznym stopniu ograniczyć możliwości transportowe obwodu, pomimo zastosowania materiałów nadprzewodnikowych charakteryzujących się dużą wartością prądu krytycznego. Ciepło generowane w połączeniu oraz w samej elektrodzie może spowodować lokalny wzrost temperatury nadprzewodnika, powodując początkowo zwiększenie prawdopodobieństwa pełzania strumienia magnetycznego, a przy znacznym wzroście, nawet przekroczenie temperatury krytycznej i tym samym cieplną utratę nadprzewodnictwa. Opisany proces może ro[...]

Identyfikacja sensorycznych dysfunkcji organizmu poprzez monitorowanie za pomocą e-włókien

Czytaj za darmo! »

W poniższym artykule zostały zaprezentowane wyniki badań związanych z technologią nanoszenia próżniowego stosowaną do wytworzenia elektrod do elektrostymulacji i monitorowania parametrów fizjologicznych. Wskazano na możliwości wykrywania niezgodności pomiędzy sygnałem rzeczywistym a przetwarzanym, przez urządzenia mające na celu zbieranie informacji o stanie zdrowia pacjenta. W pracy autorzy przeanalizowali adekwatność algorytmów opisu do rzeczywistego przebiegu zjawisk. Abstract. The following article presents results of research related to the application of vacuum technology used in the manufacture of electrodes for electrical stimulation and monitoring of physiological parameters. Pointed to the ability to detect discrepancies between the actual and the processed signal with the device to collect information about the health of the patient. In this study, the authors examined the adequacy of algorithms of the description to the real course of phenomena. (Identyfication of sensor dysfunctions of organism by e-fiber monitoring). Słowa kluczowe: elektrostymulacja, próżniowe nanoszenie cienkich warstwy, elektrody pomiarowe, wykrywanie wyjątków. Keywords: electrostimulation, vacuum deposition of thin layer, electrodes, detect exceptions. Wstęp Jednym z kierunków zainteresowania środowisk naukowych jest poprawa jakości życia ludzi potrzebujących wsparcia medycznego. W związku z tym bezprzewodowa teleterapia oraz telediagnostyka nabiera coraz większego znaczenia. W tych dziedzinach zwraca się uwagę w szczególności na generowanie i detekcję sygnału, ich przetwarzanie oraz transmisję z uwzględnieniem zagadnień typowo informatycznych związanych z jakością, szybkością oraz bezpieczeństwem transmisji danych. Istotnym zagadnieniem stało się stworzenie czujników wspomagających rehabilitację pacjentów ze schorzeniami narządów ruchu. Równie istotną jak kwestia czujników jest transmisja sygnałów fizjologicznych oraz ich rejestracja przez urządze[...]

Zastosowania taśm nadprzewodnikowych drugiej generacji do wytwarzania silnych pól magnetycznych

Czytaj za darmo! »

Unikalne cechy materiałów nadprzewodnikowych decydują o nieprzemijającej atrakcyjności badań naukowych z zakresu nadprzewodnictwa oraz aplikacji nadprzewodników. W artykule przedstawiono właściwości taśm nadprzewodnikowych drugiej generacji (2G). Dokonano przeglądu najważniejszych zastosowań taśm 2G, ze szczególnym uwzględnieniem wytwarzania silnych pól magnetycznych. Zaprezentowano korzyści wynikające z zastąpienia dotychczas stosowanych materiałów nadprzewodnikowych przez taśmy 2G. Abstract. Unique properties of superconducting materials determine the timeless attractiveness of scientific research in the field of superconductivity and applications of superconductors. The paper presents the properties of second-generation (2G) superconducting tapes. The most important uses of 2G tapes were reviewed, with a particular focus on generating strong magnetic fields. The benefits of replacing the previously used superconducting materials by 2G tape were presented. (Applications of second-generation superconducting tapes to produce strong magnetic fields). Słowa kluczowe: nadprzewodnictwo, taśmy nadprzewodnikowe 2G, zastosowania nadprzewodników, silne pola magnetyczne. Keywords: superconductivity, 2G superconducting tapes, applications of superconductors, strong magnetic fields. Wstęp Dzięki unikalnym właściwościom fizycznym nadprzewodniki znajdują się stale w kręgu zainteresowań środowisk naukowych zarówno w obszarze badań podstawowych jak i aplikacyjnych. Przewidywane korzyści z zastosowań nadprzewodników skłaniają do prowadzenia badań i aplikacji tych materiałów, pomimo konieczności stosowania kosztownych i niejednokrotnie skomplikowanych systemów chłodzenia. W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania nadprzewodnikami tlenkowymi z grupy ReBCO za sprawą nowej technologii wytwarzania taśm, zwanych taśmami drugiej generacji (2G) [1,2]. Najczęściej spotykaną postacią nadprzewodników wysokotemperaturowych jest krucha st[...]

Laser modification of electrical properties of conductive layers made on teflon substrates DOI:10.12915/pe.2014.12.30

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości elektrycznych warstw cienkich naniesionych na powierzchnię teflonu za pomocą technologii nanoszenia próżniowego. Dzięki poprawieniu właściwości adhezyjnych podłoża teflonowego poprzez modyfikację wiązką światłowodowego lasera impulsowego nanosekundowego uzyskano zmniejszenie rezystancji osadzanych ścieżek przewodzących. Abstract. The paper presents results of examination of the electrical properties of conductive layers made in PVD process on the Polytetrafluoroethylene (PTFE, Teflon). Due to improvement of adhesive properties of PTFE substrate by laser modification with nanosecond pulses of fiber laser the decrease of resistance of deposited conductive paths was achieved. (Laserowa modyfikacja właściwości elektrycznych warstw przewodzących wytworzonych na powierzchniach teflonowych). Słowa kluczowe: osadzanie próżniowe, warstwy cienkie, modyfikacja teflonu, laserowa modyfikacja powierzchni Keywords: vacuum deposition, thin layers, Teflon modification, laser modification of surface. doi:10.12915/pe.2014.12.30 Introduction Today’s need of new materials cause development of innovative technology. Physical vapour deposition (PVD) is one of the method of obtaining thin layers which is used for many years. This method does not guarantee proper and sufficient electrical properties of such layers for particular application. The rigorous requirements enforce using of specific substrates or pretreatment before PVD process [1]. When the kind of substrate is dictated by final usage, a prepreparation of that substrate may be the way of improving its features. Particularly this concerns PTFE substrates [2]. Substrate Teflon is known as a non-polar and non-stick polymer with a lot of advantageous properties especially thermal resistance and electrical insulation [3,4,5]. The combination of chemical and physical properties of PTFE (Polytetrafluoroethylene) Teflon ® is a consequence of [...]

 Strona 1  Następna strona »