Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Agata Karło"

Oczyszczalnia ścieków komunalnych elementem gospodarki obiegu zamkniętego DOI:10.15199/17.2018.5.5


  1. Wprowadzenie W grudniu 2015 r. Komisja Europejska ogłosiła komunikat skierowany do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, w którym wyznacza nowe kierunki działań w celu dużej transformacji gospodarki europejskiej, a więc w indywidualnym podejściu - także gospodarek poszczególnych państw członkowskich. Komunikat "Zamknięcie obiegu - plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym" [1] informuje o odchodzeniu od tradycyjnego modelu gospodarki liniowej, opierającej się na pozyskaniu surowca, produkcji, użytkowaniu i utylizacji odpadu, na rzecz gospodarki cyrkulacyjnej. W nowym modelu wartość produktów, materiałów i zasobów jest zatrzymywana w obiegu, tak długo, jak jest to możliwe. W efekcie - wdrażanie jego założeń wiąże się z zasobooszczędnym, niskoemisyjnym i zrównoważonym rozwojem kraju. Jest on jednak możliwy wyłącznie wtedy, gdy założenia te wprowadzane będą na wielu płaszczyznach równolegle, wymuszając symbiozę przemysłową oraz idącą za tym innowacyjność, wynikającą z potrzeby tworzenia nowych rozwiązań technologicznych, metod pomiarowych czy urządzeń. Jednym z obszarów, w których założenia modelu GOZ mogą być z sukcesem wdrażane, jest branża wodno-ściekowa. 2. Oczyszczalnia ścieków komunalnych jako element GOZ Branża wodno-ściekowa daje wiele możliwości realizacji działań opartych o model obiegu zamkniętego - zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i szerszym, zakładającym współpracę międzybranżową. Wiąże się to jednak ze zmianą postrzegania kwestii odpadów oraz określeniem jasnych defi nicji i ustawodawstwa, umożliwiającego wielokierunkowy rozwój w tym obszarze gospodarki. Przekształcanie oczyszczalni ścieków z obiektów ukierunkowanych tylko na jeden cel (doprowadzanie zanieczyszczonej wody do stanu, w jakim może zostać bezpiecznie oddana do śro[...]

 Strona 1