Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ BAKOŃ"

Analiza dynamicznych właściwości procesu wymiany ciepła w skraplaczu pompy ciepła DOI:10.15199/9.2016.2.3


  Przedstawiono stanowisko badawcze umożliwiające prowadzenie badań eksploatacyjnych sprężarkowej pompy ciepła pracującej w systemie powietrze-woda. Instalację hydrauliczną stanowiska wykonano zgodnie z zaleceniami producenta pompy ciepła. Wykonano dwa obiegi grzewcze: nisko- i wysokotemperaturowy. Opracowano również układ automatycznej regulacji bazujący na sterowniku PLC. Takie rozwiązanie umożliwia zarówno wdrożenie nowatorskich algorytmów regulacji, jak i wizualizację oraz archiwizację danych pomiarowych. W pracy przedstawiono również wyniki dotyczące odporności algorytmu regulacji układu chłodniczego na zmianę przepływu objętościowego wody przez skraplacz.1. Wstęp Celem polityki energetycznej Polski jest ograniczenie zużycia węgla oraz gazu ziemnego jako podstawowych nośników energii służących do zasilania systemów centralnego ogrzewania (c.o.) i przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) [6]. W myśl planu energetycznego sieci elektroenergetyczne mają być modernizowane a koncepcja energetyki atomowej rozwijana. Należy zatem wnioskować, że energia elektryczna stanie się niebawem podstawowym i tanim nośnikiem, który stopniowo będzie wypierać z powszechnego użycia gaz ziemny i węgiel. Ze względu na odnawialne źródła energii (OZE) kotły gazowe, olejowe oraz kotły na paliwo stałe stosowane powszechnie w systemach c.o. i c.w.u. zastępowane będą przez sprężarkowe pompy ciepła. Jeśli weźmie się pod uwagę koszt wykonania wymiennika gruntowego, pełniącego funkcję dolnego źródła energii dla pompy ciepła, oraz tendencję panującą obecnie na rynku, należy wnioskować, że największą popularność zyskają pompy ciepła pracujące w układzie powietrze - woda [7]. Chociaż obieg termodynamiczny pompy ciepła znany jest od ponad 100 lat [3], podczas eksploatacji pomp ciepła jednak nadal pojawiają się liczne problemy eksploatacyjne dotyczące m.in. niskiej temperatury wody w zasilaniu systemu c.o. przy niskiej temperaturze dolnego źródła, regu[...]

Porównawcza analiza eksploatacji płaskich i próżniowych kolektorów słonecznych DOI:10.15199/9.2018.10.2


  Z analiz statystycznych opracowanych przez Stowarzyszenie Importerów i Producentów Urządzeń Grzewczych (SPIUG) wynika, że na polskim rynku zainteresowanie słonecznymi instalacjami grzewczymi w porównaniu do lat ubiegłych znacznie spadło [10]. Główną przyczyną spadku montowanych słonecznych instalacji grzewczych jest brak finansowego wspomagania inwestorów. Jednak z analizy literatury fachowej wynika, że słoneczne instalacje grzewcze odgrywają ważną, a niekiedy nawet wiodącą rolę jako elementy w hybrydowych systemach zasilania w ciepło. Obecnie najczęściej instalacje słoneczne stosowane są w hybrydowych systemach zasilania w ciepło jako: parowniki wspomagające pracę sprężarkowych pomp ciepła [6], [12], jako główne źródło ciepła w systemach wykorzystujących materiały zmiennofazowe (PCM) umożliwiających długookresowe magazynowanie ciepła [1], czy w klasycznych systemach grzewczych, w których podstawowym źródłem ciepła jest kocioł gazowy lub też sprężarkowa pompa ciepła [5], [11]. Nadal prowadzone są teoretyczne badania symulacyjne dotyczące m.in.: konstrukcji kolektora [8], [13], materiałów używanych do jego budowy [2], jak i stosowanych algorytmów regulacji instalacji [4], [10] oraz badania eksploatacyjne, których celem jest uwiarygodnienie wyników uzyskanych z badań symulacyjnych [3], [7]. Głównym celem prowadzonych prac jest poprawa uzyskiwanych sprawności cieczowego kolektora słonecznego, co w rezultacie przekłada się na wzrost wydajności słonecznej instalacji grzewczej. Wychodząc naprzeciw tendencjom światowym, w Zakładzie Gospodarki Energetycznej SGGW w Warszawie powstała pilotażowa instalacja umożliwiająca współpracę płaskich i próżniowych kolektorów cieczowych ze sprężarkową pompą ciepła (finansowana z programu Horyzont 2020). 2. Opis techniczny instalacji Instalacja składa się z trzech połączonych ze sobą segmentów. Pierwszy segment stanowi słoneczna instalacja grzewcza złożona z pięciu płaskich kolektorów cieczowy[...]

 Strona 1