Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Heidrich"

Podstawy wyboru racjonalnych rozwiązań reaktorów z osadem czynnym

Czytaj za darmo! »

W oczyszczalniach ścieków miejskich stosowane są różne układy technologiczne, gwarantujące spełnienie wymagań dotyczących jakości ścieków oczyszczonych, wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. Warto przypomnieć, że oczyszczalnie ścieków dla RLM < 2000 powinny zapewnić obniżenie BZT5 do poziomu nie wyższego od 40 g/m3 oraz stężenia zawiesin - < 50 g/m3, w przypadku odprowa[...]

Ocena stopnia wykorzystania przepustowości istniejących miejskich oczyszczalni ścieków w Polsce

Czytaj za darmo! »

Projektowanie oczyszczalni ścieków bazuje zwykle na danych prognostycznych, obejmujących przede wszystkim ilość ścieków i ładunki zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni i w mniejszym, aczkolwiek również istotnym stopniu, na danych dotyczących jakości ścieków oczyszczonych. Prognostyczny charakter tych danych powoduje, że w wielu przypadkach po uruchomieniu oczyszczalni iloś[...]

Jednostkowe ładunki zanieczyszczeń charakteryzujące ścieki miejskie

Czytaj za darmo! »

Jednostkowe ładunki zanieczyszczeń stanowią podstawę do projektowania miejskich oczyszczalni ścieków i przyznanej liczbie obsługiwanych mieszkańców umożliwiają określenie wielkości ładunków zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni. Jest to istotne wówczas, gdy brak jest pomiarów dotyczących ilości i jakości ścieków, odniesionej do charakterystycznych wskaźników zanieczyszczeń. Pojęcie jednostkowych ładunków zanieczyszczeń zostało wprowadzone przez Imhoffa [1], ale tylko w odniesieniu do BZT5 i zawiesiny ogólnej. Dla większej liczby wskaźników zanieczyszczeń jednostkowe ładunki zanieczyszczeń zostały określone przez Romana [2]. Obecnie najczęściej stosuje się jednostkowe ładunki zanieczyszczeń, wyrażone w g/M · d, określone w wytycznej ATVDVWK- A131P [[...]

Bilansowanie ilości osadów powstających w komunalnych oczyszczalniach ścieków


  W zależności od zastosowanej technologii oczyszczania ścieków w oczyszczalni mogą powstawać osady wstępne z oczyszczania wstępnego, osady nadmierne z oczyszczania biologicznego oraz osady z oczyszczania chemicznego w różnych proporcjach. Jednakże osady z oczyszczania biologicznego będą występować w każdym przypadku obecnie pracującej instalacji, ze względu na obowiązujące przepisy prawne dotyczące jakości ścieków oczyszczonych. W analizowanych przypadkach przyjęto, że ścieki będą oczyszczane biologicznie technologią osadu czynnego. W niniejszym artykule przedstawiono metodę bilansowania komunalnych osadów ściekowych. Ilości powstających osadów uza- Wnioski 1. Najlepszą dokładność pomiaru czasu przebiegu i odbicia sygnału ultradźwiękowego można uzyskać przez porównanie ze sobą [...]

Kierunki ostatecznego unieszkodliwiania osadów ściekowych


  W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zagospodarowanie osadów ściekowych w Polsce polegało na ich składowaniu (łącznie z rekultywacją składowisk), rekultywacji terenów innych niż składowiska lub rolniczym wykorzystaniu. Wprowadzenie istotnych zmian w prawodawstwie Wspólnoty Europejskiej wymuszających znaczące ograniczenie składowania osadów ściekowych (Dyrektywa Rady 99/31/WE z 26.04.1999 r.) oraz wprowadzających istotne ograniczenia (w stosunku do warunków Dyrektywy 1986/278/EWG) w rolniczym wykorzystaniu osadów z określoną zawartością wybranych substancji organicznych (Dokument Roboczy Unii Europejskiej ENV.E.3/LM), spowodowały zmiany w prawodawstwie polskim, a w ślad za tym konieczność poszukiwania nowych rozwiązań zagospodarowania osadów spełniających najnowsze wymogi prawn[...]

 Strona 1  Następna strona »