Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JOANNA SINACKA EDWARD SZCZECHOWIAK"

Analiza eksploatacyjna budynku pasywnego w aspekcie komfortu klimatycznego i zużycia energii DOI:10.15199/9.2107.12.2


  Badany obiekt powstał z założeniem stworzenia przyjaznych warunków dla dzieci i dorosłych przy jak najniższych kosztach eksploatacyjnych, dlatego istotne było zapewnienie komfortu klimatycznego przy zastosowaniu rozwiązań odpowiednich dla budownictwa pasywnego. Celem przeprowadzonych badań było zweryfikowanie czy obiekt spełnia wymagania postawione przez inwestorów. Analiza parametrów środowiska wewnętrznego (środowiska cieplnego oraz jakości powietrza) pozwoliła ocenić komfort klimatyczny. Zużycie gazu i energii elektrycznej w połączeniu z inwentaryzacją urządzeń znajdujących się w budynku stanowiło podstawę do określenia wskaźników energetycznych budynku z wyraźnym podziałem na systemy: centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej oraz energię pomocniczą, jak również umożliwiło zdefiniowanie przyczyn dość wysokiego zużycia energii elektrycznej. Statystyczna ocena wyników pomiarów i zależności pomiędzy nimi była podstawą do sprecyzowania zjawisk wpływających na obniżenie komfortu klimatycznego oraz określenia intensywności ich występowania, jak również ocenienia wpływu czynników zewnętrznych na warunki panujące w budynku. 2. Charakterystyka obiektu Badany obiekt zlokalizowany jest w Poznaniu w obszarze o charakterze zamkniętym i zabudowanym. Jest to mały budynek użyteczności publicznej wykonany w standardzie pasywnym, który uzyskał certyfikat PHI (Passive House Institute) Darmstadt w Niemczech. Głównymi pomieszczeniami w budynku są: sala warsztatowa i kawiarnia. Wejście do kawiarni znajduje się po stronie północno-zachodniej, natomiast do sali warsztatowej po stronie północno-wschodniej (rys. 1). W sali warsztatowej 498 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 48/12 (2017) Rys. 1. Układ pomieszczeń w badanym budynku Fig. 1. Ground plan of examined building TABELA 1. Charakterystyka badanego obiektu [8], [11], [14] TABLE 1. Characteristics of examined building [8], [11], [14] Obi[...]

Modelowanie przepływu ciepła w budynku ze stropami i sufitami grzewczo-chłodzącymi DOI:10.15199/9.2018.7.4

Czytaj za darmo! »

Rozwój systemów HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning) w budynkach energooszczędnych jest ukierunkowany na rozdzielenie układu dostarczającego powietrze niezbędne ze względów higienicznych oraz układu zapewniającego utrzymanie temperatury, czyli kompensującego straty ciepła i/lub obciążenia chłodnicze. Oznacza to, że wentylacja mechaniczna ma za zadanie zapewnić dostarczenie świeżego powietrza i ewentualnie skorygować jego parametry wilgotnościowe. Projektowy strumień powietrza nawiewanego obliczany jest według kryterium higienicznego. Natomiast, utrzymanie temperatury operatywnej w zakresie komfortu cieplnego zapewniają wodne płaszczyznowe systemy grzewczo-chłodzące. Ze względu na sposób wymiany ciepła systemy zapewniające komfort cieplny dzielimy na systemy powietrzne: - powietrzne systemy klimatyzacyjne (strumień powietrza nawiewanego do pomieszczeń znacząco przekracza minimalne wymagania higieniczne), - powietrzno-freonowe systemy klimatyzacyjne (np. urządzenia z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego), - powietrzno-wodne systemy klimatyzacyjne (konwektory pomieszczeniowe, belki chłodzące, klimakonwektory wentylatorowe) oraz systemy wodne płaszczyznowe: - podwieszane sufity grzewczo-chłodzące 272 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/7 (2018) - zintegrowane z konstrukcją budynku (TABS, podłogowe, ścienne) [5]. Stropy (sufity) grzewczo-chłodzące o dużej pojemności cieplnej pełnią funkcję zasobnika ciepła/chłodu, aktywowanego czynnikiem grzewczo-chłodzącym wprowadzonym rurkami tworzącymi rdzeń, znajdujący się we wnętrzu stropu/sufitu. Przykładowe rozwiązania konstrukcyjne stropu aktywowanego termicznie i sufitu aktywowanego termicznie współpracującego z materiałem zmiennofazowym (PCM) przedstawiono na rys. 1 [4, 8, 9]. Systemy grzewczo-chłodzące w budynkach energooszczędnych są w wielu przypadkach przewymiarowane, dlatego niezbędna jest korekta metody obliczania projektowego obciążenia cieplneg[...]

 Strona 1