Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Lejkowski"

The measurement system for analyzing heart sounds with ECG reference signal DOI:10.15199/48.2016.11.08

Czytaj za darmo! »

This article present the problem of measurement and analysis heart sounds, and designed the measuring system for recording and analyzing heart sounds and murmurs to isolate specific factors, that allow in future to differentiate specific cases of heart disease. This text presents the issue of listening the heart beat and murmurs in the non-acoustic band in the context of physiological and pathological processes occurring in the human body, and the imperfections of human hearing. Streszczenie. W artykule przedstawiono problematykę pomiarów i analizy dźwięków serca oraz wykonany system pomiarowy służący do rejestracji i analizy tonów i szmerów serca w celu wyodrębnienia cech dystynktywnych pozwalających w dalszej perspektywie na różnicowanie określonych przypadków chorobowych. Przedstawiono problematykę odsłuchu tonów i szmerów serca w zakresie niskich częstotliwości w kontekście procesów fizjologicznych i patologicznych zachodzących w organizmie ludzkim oraz niedoskonałości ludzkiego słuchu. (System pomiarowy do analizy tonów serca z referencyjnym sygnałem EKG). Keywords: phonocardiography, electrocardiography, medical metrology, heart sounds Słowa kluczowe: fonokardiografia, elektrokardiografia, metrologia medyczna, tony serca Introduction According to the statistics of the World Health Organization [1], one of the most common causes of death are diseases of the cardiovascular system, which are also reason of massive disability in population. The presence of these is closely associated with cigarette smoking, unhealthy diet, physical inactivity and psychosocial stress [2]. Therefore, it is very important early detection of heart disease, which may help to reduce the high levels of mortality. An important step in medical research is the examination of cardiac auscultation, on the basis of which can be detected physiological auscultatory phenomena, such as the first and second heart sound and murmurs (accidental and incorrect). Subseq[...]

Wieloaspektowa Analiza Spektralna Sygnałów Fonokardiograficznych DOI:10.15199/48.2017.10.17

Czytaj za darmo! »

Rosnące tempo życia społecznego, brak aktywności fizycznej, niezdrowe odżywianie i stres psychospołeczny powodują wzrost współczynnika śmiertelności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego [1]. Zgodnie ze statystykami Światowej Organizacji Zdrowia [2], jest to jedna z najczęstszych przyczyn śmierci i masowego inwalidztwa na świecie. Wczesne wykrywanie chorób układu sercowonaczyniowego przyczyni się do zmniejszenia wysokiego współczynnika umieralności. Osłuchiwanie jest jednym z pierwszych i najważniejszych etapów w diagnostyce lekarskiej stosowanej pod kątem chorób serca. Jest ono powszechnie stosowane w szczególności u osób w wieku podeszłym. Zaletą osłuchiwania serca jest dostępność tej metody 24g/7dni i niski koszt badania. Kolejne etapy to badania laboratoryjne morfologii krwi badania elektrokardiograficzne (EKG) oraz badania obrazowe. Celem prezentowanych prac badawczych jest opracowanie metody analizy sygnałów fonokardiograficznych, która pozwoli na przyporządkowanie danego przypadku do grupy chorych lub zdrowych z określonym, wysokim prawdopodobieństwem. Diagnostyka lekarska na podstawie badania osłuchowego opiera się w głównej mierze na doświadczeniu oraz praktyce lekarskiej i ma silny związek z wykorzystywanym sprzętem. Osłuchując pacjenta lekarz stara się zidentyfikować nieprawidłowe sygnały akustyczne mogące świadczyć o patologii kardiologicznej [3]. Takie parametry jak natężenie dźwięków, trend oraz początki i końce zdarzeń akcji serca są niezwykle istotne, a ich wykrycie zależy ściśle od indywidualnych zdolności słuchowym, jak i warunków otoczenia, takich jak poziom dźwięku otoczenia w czasie badania czy wewnętrzne dźwięki w ciele pacjenta, które mogą skutecznie zagłuszać istotne sygnały kardiologiczne. Fonokardiogram zapisany w postaci przebiegu czasowego jest kompletny, ale bardzo słabo czytelny (rys. 1) i w zasadzie uniemożliwia wykrycie niewielkich odstępstw od normy mogących wskazywać na postępują[...]

Czasowo-częstotliwościowa analiza sygnałów fonokardiograficznych DOI:


  Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy czasowo-- częstotliwościowej sygnałów fonokardiograficznych. Głównym motorem podjęcia działań dotyczących badania tego typu sygnałów są statystyki Światowej Organizacji Zdrowia, które od lat wskazują, iż główną przyczyną zgonów na świecie są choroby układu sercowo-naczyniowego [1]. Dodatkowo wg. Raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowanej w najnowszym raporcie "Health at a Glance 2014", w którym znajduje się zestawienie danych dotyczących opieki zdrowotnej w różnych krajach; w Polsce na 1000 mieszkańców przypada 2,3 lekarza. Średnia dla wszystkich krajów OECD wynosi 3,3, aby dogonić średnią europejską powinniśmy do czasu wykształcenia wystarczającej liczby lekarzy stawiać na rozwiązania telemedyczne i konsultację pielęgniarską [2]. W najnowszych publikacjach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) zaprezentowano oszacowane współczynniki prawdopodobieństwa śmierci pacjentów hospitalizowanych z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego świadczące o dość wysokim poziomie istotności problemu [3]. Oczywistym powodem dominacji chorób układu sercowo-naczyniowego w światowych statystykach umieralności jest rosnący stres psychospołeczny oraz malejąca aktywność fizyczna społeczeństwa, co bezpośrednio wpływa również na ogólnoświatową otyłość. Badanie tonów dźwiękowych wytwarzanych przez serce i detekcja jego schorzeń w oparciu o sygnał fonokardiograficzny na wczesnym etapie badań lekarskich i konsultacji pielęgniarskich może skutecznie przyczynić się do zmniejszenia wysokich statystyk umieralności, poprzez zastosowanie odpowiednich środków zaradczych [4]. Problem badawczy i metoda badawcza Dźwięki wytwarzane przez serce obejmują zakres częstotliwości od pojedynczych herców do 200-300 Hz, a większość energii sygnału zawiera się poniżej progu słyszalności człowieka (rys. 1). Należy się więc spodziewać, że znaczna część informacji diagnostycznej[...]

 Strona 1