Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Widłak"

Jakość środowiska przyrodniczego przy traktach komunikacyjnych w kontekście zdrowia i rekreacji DOI:10.15199/17.2018.8.7


  Zanieczyszczenie środowiska naturalnego metalami ciężkimi jest jednym z najpoważniejszych problemów terenów zurbanizowanych. Obecność tych pierwiastków jest szczególnie niebezpieczna w miejscach przeznaczonych na rekreację i wypoczynek. Warunki glebowe na terenach zurbanizowanych są zależne od: warunków klimatycznych, ukształtowania i zagospodarowania terenu, a w szczególności natężenia ruchu samochodowego [3]. W dużych, miejskich dzielnicach, gdzie występuje rozbudowana sieć tras komunikacyjnych problem skażenia gleb jest nasilony. Na małych obszarach porusza się wiele pojazdów, co z kolei prowadzi do utrudnień w ruchu ulicznym, a tym samym do zwiększonej emisji spalin. Występowanie Cu, Pb, Zn i Ni w glebie przy szlakach komunikacyjnych związane jest z niekontrolowaną emisją pierwiastków poprzez spalanie paliw płynnych, ścieranie opon i nawierzchni dróg asfaltowych oraz wycieku płynów eksploatacyjnych pojazdów [2]. Zanieczyszczenia gruntu metalami ciężkimi jest bardzo niebezpieczne ze względu na adsorpcyjne i buforowe właściwości gleb, powodujące kumulację tych pierwiastków głównie w górnej ich warstwie. Metale ciężkie w środowisku wodno - glebowym nie ulegają degradacji, następuje jedynie zmiana form ich występowania na skutek złożonych procesów fizyko - chemicznych i biologicznych [1]. Głównym ogniwem przemieszczania się metali ciężkich są rośliny, które jako pokarm transportowane są z gleby do organizmu człowieka, ale poza drogą pokarmową dostają się przez układ oddechowy oraz przez skórę. Szczególnie wrażliwe na obecność metali ciężkich w środowisku są dzieci oraz osoby w podeszłym wieku. Ołów jest wchłaniany głównie przez skórę i drogi oddechowe. Wszystkie związki tego pierwiastka są dla człowieka toksyczne. *) Dr Małgorzata Widłak, inż. Karolina Brelska - Kielce Politechnika Świętokrzyska, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, e-mail: mwidlak@interia.[...]

Analiza działań prośrodowiskowych w wybranej gminie województwa świętokrzyskiego DOI:10.15199/17.2018.11.5


  Żyjemy w czasach wielkiego postępu. W miarę rozwoju cywilizacyjnego człowiek coraz bardziej i aktywniej wykorzystuje środowisko. Wynikiem tego jest degradacja poszczególnych elementów środowiska, co bezpośrednio wpływa na jego funkcjonowanie. Niekorzystne oddziaływanie na środowisko ma przemysł, rolnictwo za sprawą stosowania nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, a także działalność urbanizacyjna, komunikacyjna oraz turystyka. Negatywnymi skutkami działalności człowieka są zatem degradacja gleb, emisja i depozycja metali ciężkich w środowisku, zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, zanieczyszczenia powietrza, powstawanie smogu, wzrost poziomu hałasu, powstawanie toksycznych odpadów, niezdrowa żywność, wyniszczenie flory i fauny, a przez to wyginięcie wielu gatunków zwierząt i roślin [6]. Idea ochrony środowiska zrodziła się w drugiej połowie XIX wieku. Była reakcją na dynamiczny rozwój przemysłu i rozrastania się miast, a także na coraz większe zanieczyszczenie gleby, wody i powietrza [7]. Widoczna degradacja środowiska wymaga ciągłego zwiększania środków inwestycyjnych, poszerzania świadomości ekologicznej oraz edukacji kolejnych pokoleń w idei zrównoważonego rozwoju [3]. 2.Polityka prośrodowiskowa państwa Głównym celem polityki prośrodowiskowej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego obywateli, zasobów przyrodniczych oraz infrastruktury społecznej z uwzględnieniem strategii zrównoważonego rozwoju. Wprowadzenie tej idei pozwala na korzystanie ze środowiska w sposób niezagrażający jakości oraz trwałości zasobów przyrodniczych [15] (rys. 1). Zrównoważony rozwój (ZR) to koncepcja, koncentrująca uwagę na zdrowiu i życiu człowieka. Osiągnięcie koncepcji ZR wymaga właściwego gospodarowania kapitałem ekonomicznym, przyrodniczym, ludzkim, społecznym, wymaga wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa. Gospodarowanie wyżej wymienionymi kapitałami *) dr Małgorzata Widłak, mgr inż. Kamila Kuchar[...]

 Strona 1