Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Turek"

Zastosowanie metody analizy sensorycznej w ocenie jakości wody DOI:10.15199/17.2018.4.7

Czytaj za darmo! »

W badaniach jakości wody, poza precyzyjną analizą składu i zawartości związków szkodliwych dla zdrowia, istotną rolę odgrywa aspekt sensoryczny, ponieważ woda wykorzystywana jest przede wszystkim do spożywania przez ludzi i zwierzęta. Obecność chemicznych i mikrobiologicznych domieszek wody może wpływać na jej wygląd, smak i zapach, pomimo braku zagrożenia dla zdrowia człowieka. Konsumenci zgodnie oceniają wodę za niebezpieczną dla zdrowia i nieakceptowaną, gdy jest mętna lub ma nietypową barwę oraz nieprzyjemnie smakuje i pachnie [3]. Największe obawy budzą pozostałości po stosowanym w procesie dezynfekcji wody chlorze, a zwłaszcza jego produktów ubocznych o właściwościach kancerogennych - trihalometanów (THM). W zakładach uzdatniania wody wnikliwie kontroluje się ilość prekursorów powstawania THM, czyli zawartość materii organicznej. Jeżeli dochodzi do przekroczenia tych zawartości, wtedy substancja organiczna jest usuwana. Na właściwości sensoryczne wody wpływa całokształt procesów w niej zachodzących: mikrobiologicznych, biologicznych oraz fi zykochemicznych. Do cech organoleptycznych zalicza się: smak, posmak, barwę, przezroczystość oraz mętność wody [6, 14]. Ocena organoleptyczna wody może dostarczyć wielu informacji o jej jakości. Wrażenia smaku i zapachu związane są z obecnością związków chemicznych (głównie substancji organicznych). Trzeba jednak podkreślić, że uzyskanie dokładności i precyzji w oznaczeniach, gdzie "instrumentem pomiarowym" jest człowiek, nie jest łatwe. W literaturze przedmiotu związanej z wykorzystaniem zmysłów ludzkich do oznaczeń jakości produktów, w szczególności spożywczych, można spotkać trzy określenia: analiza sensoryczna, ocena organoleptyczna i sensoryczne badania konsumenckie. Pierwsze z tych pojęć defi niowane jest jako dyscyplina naukowa zajmująca się oceną jakości produktu. Ocena ta jest wykonywana przez zespół o sprawdzonej wrażliwości sensorycznej, za pomocą zmysłów, z zastosowaniem o[...]

Rheometric measurements and sensory analysis of some cosmetics Badania reometryczne i analiza sensoryczna wybranych kosmetyków DOI:10.15199/62.2015.12.8


  Three Polish cosmetic formulations (a herbal cream, a cream for horny skin, a grease) were studied for flowability at 20°C and 32°C, and for applicability on skin by rheometry and sensoric anal. The flow curves were registered and described by using the Herschel-Bulkley model. Przedstawiono znaczenie analizy sensorycznej i badań reologicznych dla przemysłu kosmetycznego. Zaprezentowano wyniki badań sensorycznych dotyczące konsystencji, rozprowadzania preparatu na skórze, wchłaniania kosmetyków przez skórę, łatwości nabierania preparatu oraz tłustości. Do badań wybrano kosmetyki, firmy Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o., z linii System Professional Podologic. Wykonano badania reologiczne za pomocą reometru rotacyjnego Haake RS 75, stosując układ stożek-płytka o średnicy 60 mm i kącie 0,5°. Właściwości reologiczne badano w temp. 20°C i 32°C. Jako test podstawowy wykonano krzywe płynięcia. Do opisu krzywych płynięcia zastosowano model Herschela i Bulkleya. Od kilku lat zauważalne jest wzrastające zainteresowanie właściwościami reologicznymi kosmetyków, takich jak kremy, żele i mleczka. Obecnie ich produkcja jest wysoko rozwinięta i zapewnia konsumentom najwyższą jakość i bezpieczeństwo. Nadrzędnym celem producentów kosmetyków jest sprostanie oczekiwaniom klientów, stąd konieczne jest ciągłe doskonalenie i rozwój produktów kosmetycznych oraz technologii ich wytwarzania. Najistotniejsze znaczenie dla nabywcy kosmetyków mają takie jego cechy organoleptyczne, jak zapach, konsystencja i barwa. Warunkiem, który gwarantuje dobre przyjęcie preparatów kosmetycznych przez nabywców, jest ich stała, wysoka jakość. Jednym z takich kryteriów jest ich stabilność podczas transportu, którą można kontrolować dzięki badaniom, które wykryją zmiany, np. podczas wstrząsów mechanicznych lub zmian temperatury1). Obecnie kosmetyki zawierają coraz większe ilości naturalnych substancji aktywnych, pozyskiwanych głównie z surowców r[...]

Pomiar odchyłek geometrycznych wyrobów o kształcie walcowym na okrągłościomierzu po wycinaniu WEDM DOI:10.15199/148.2016.12.4


  Efekty obróbki WEDM (Wire Electrical Discharge Machining), a także wydajność samego procesu wycinania elektroerozyjnego, uzależnione są od właściwego doboru nastaw parametrów obróbkowych. Cechy charakterystyczne obróbki WEDM to m.in. porowatość powierzchni po obróbce, koncentracja produktów obróbki w szczelinie roboczej oraz nastawy parametrów prądowych i czasowych, od których w znacznym stopniu zależy gładkość powierzchni i dokładność wymiarowo-kształtowa wyrobu. W artykule przedstawiono jeden z defektów wyrobu (w postaci siodłowości), towarzyszący obróbce elektroerozyjnej WEDM promieni i walców oraz metody pomiaru odchyłek walcowości i okrągłości na okrągłościomierzu. Słowa kluczowe: WEDM, obróbka elektroerozyjna, odchyłka okragłości, odchyłka walcowości.Obróbka elektroerozyjna jest procesem, którego właściwy przebieg zależy od wielu parametrów, które w formie nastaw najczęściej dobierane są z tablic technologicznych, dostarczanych przez producentów obrabiarek [1]. Częstymi negatywnymi zjawiskami towarzyszącymi obróbce elektroerozyjnej są: znaczna porowatość powierzchni i błędy kształtu w postaci baryłkowatości lub siodłowości [2]. Są one spowodowane następującymi czynnikami: - czasem przerwy między wyładowaniami toff, - czasem wyładowania ton, - natężeniem prądu podczas wyładowania Ic, - wydatkiem objętościowego podawanego dielektryka do szczeliny roboczej Qv, - siłą naciągu Fn, - prędkością przewijania Vd elektrody drutowej. Istotnym zjawiskiem jest również opóźnienie elektrody, które przejawia się jako ugięcie drutu w postaci łuku (rys. 1b). W przypadku profili płaskich ma ono mniejsze znaczenie, gdyż elektroda porusza się po torze w linii prostej (rys. 1a, b). Dla tego przypadku powst[...]

 Strona 1