Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Sylwester Trzepizur"

Partnerstwo w rozwiązywaniu problemów DOI:


  Na temat społecznej inspekcji pracy krążą różne opinie. Często w myśl zasady, że "punkt widzenia zależy od punktu siedzenia". W wielu zakładach pracy pracodawcy traktują społecznych inspektorów jak zło konieczne lub wręcz przeciwników. Niekiedy przyczyna konfliktu tkwi w niezrozumieniu wagi problematyki bhp lub w niechęci do łożenia środków na poprawę warunków pracy. Mądry pracodawca najczęściej jednak podejmuje dialog ze stroną społeczną, dba o właściwą współpracę, szuka kompromisów i stara się rozwiązywać problemy, których bagatelizowanie może prowadzić do poważnych wypadków.O tym, że można bez przeszkód tworzyć bezpieczne i higieniczne warunki pracy przekonuje wizyta w Zakładach Górniczo-Hutniczych "Bolesław" SA w Bukownie. To jeden z największych w kraju producentów cynku, zatrudniający około 1900 osób. Ze względu na jego specyfikę oraz trudne warunki pracy, często szkodliwe i niebezpieczne, problemy związane z bhp muszą być rozwiązywane na bieżąco, przy znacznym udziale społecznej inspekcji pracy. - W naszym zakładzie działa 29 oddziałowych społecznych inspektorów pracy, dziewięciu na wydziale hutniczym, pięciu na wydziale flotacji oraz piętnastu na górniczym - mówi zakładowy społeczny inspektor pracy (zsip) i wiceprzewodniczący MKZ NSZZ "Solidarność" Zdzisław Czerniak, na co dzień, w ramach społecznej inspekcji, odpowiedzialny za część "powierzchniową" przedsiębiorstwa (częścią górniczą zajmuje się zas[...]

Bezpieczeństwo przewozów kolejowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Polska pod względem bezpieczeństwa przewozów kolejowych znajdowała się w latach 2010-2014 na jednym z ostatnich miejsc w Europie. Zagrożenie poważnymi wypadkami kolejowymi w naszym kraju było prawie cztery razy wyższe niż średnie w Unii Europejskiej, a gorsze wskaźniki ryzyka wystąpienia ofiar śmiertelnych tych wypadków miały jedynie Litwa, Grecja i Słowacja. Te alarmistyczne dane, zawarte w opublikowanym w 2016 roku "Raporcie w sprawie bezpieczeństwa kolei w Unii Europejskiej", opracowanym przez Agencję Kolejową UE, skłoniły Najwyższą Izbę Kontroli do przeprowadzenia kompleksowej kontroli funkcjonowania systemu bezpieczeństwa przewozów kolejowych w Polsce. Z raportu NIK wynika, że choć 2016 rok był najbezpieczniejszym dla transportu kolejowego w Polsce w okresie ostatnich 5 lat, a w 1. półroczu 2017 roku odnotowano w tym zakresie dalszą poprawę, to ustalone w kontroli nieprawidłowości oraz zagrożenia wskazują, że stan bezpieczeństwa przewozów kolejowych nie jest w pełni zadowalający.Bezpieczeństwo przewozów kolejowych pod lupą NIK Przeprowadzoną przez Departament Infrastruktury NIK w 2016 roku oraz w 1. połowie 2017 roku kontrolą objęto Urząd Transportu Kolejowego, PKP PLK (centrala, pięć zakładów linii kolejowych, komenda główna i cztery komendy regionalne SOK), PKP oraz pięciu przewoźników kolejowych (PKP Intercity, Przewozy Regionalne, Koleje Mazowieckie, Koleje Dolnośląskie oraz PKP Cargo). Dodatkowo, na zlecenie NIK, zostały przeprowadzone kontrole doraźne przez podmioty zewnętrzne. Urząd Transportu Kolejowego skontrolował 23 zakłady linii kolejowych PKP PLK i 25 przewoźników kolejowych, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, przy udziale właściwych inspektoratów, sprawdził 46 mostów i wiaduktów kolejowych zarządzanych przez PKP PLK, natomiast Państwowa Straż Pożarna skontrolowała 238 dworców kolejowych zarządzanych przez PKP i samorządy. Raport o wynikach kontroli w sprawie bezpieczeństwa przewozów kolejowych zosta[...]

Strażnicy z Ojcowskiego Parku Narodowego DOI:


  Wędrując po trasach turystycznych wytyczonych w parkach narodowych zdarza nam się spotkać strażników w nich pracujących. Ponieważ noszą mundury lub charakterystyczne uniformy i wyposażeni są w broń, najczęściej traktujemy ich jak zwykłych ochroniarzy. W rzeczywistości zakres obowiązków funkcjonariuszy Straży Parku jest szerszy - poza ochroną mienia zajmują się także zwalczaniem przestępstw w zakresie ochrony przyrody oraz realizują wiele innych zadań, które na przykładzie Straży Ojcowskiego Parku Narodowego warto poznać.Na naszej planecie kurczą się zasoby środowiska naturalnego. Niestety, mamy w tym swój niechlubny udział. Trujemy ziemię, wodę, powietrze. W agresywny sposób naruszamy pierwotny porządek rzeczy, niszczymy skarby natury i unikalne formy życia. Przez naszą nieodpowiedzialną działalność wciąż z powierzchni globu bezpowrotnie znika wiele gatunków roślin i zwierząt. Aby chronić to, co jeszcze zostało i aby także przyszłe pokolenia mogły cieszyć się nieskażonym środowiskiem, tą absolutnie ponadczasową wartością, na obszarach wyróżniających się szczególnymi walorami przyrodniczymi, naukowymi i kulturowymi tworzy się parki narodowe, które są najwyższą formą ochrony przyrody. Ojcowski Park Narodowy jest najmniejszym tego typu obszarem chronionym w Polsce. Ponieważ położony jest pomiędzy dwoma potężnymi aglomeracjami (krakowską i śląsko-dąbrowską), poprzecinany lokalnymi drogami, liniami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, zamieszkały na stałe przez sporą społeczność oraz odwiedzany - ze względu na swoją malowniczość - przez rzesze turystów, jego zasoby są szczególnie narażone na dewastację. Zadania strażników parku Zadaniem pracowników Ojcowskiego Parku Narodowego jest przeciwdziałanie wszelkim negatywnym zjawiskom i działaniom, które mogłyby wpłynąć na stan tej unikatowej enklawy, jej różnorodność przyrodniczą i kulturową. Duży udział w tym dziele ma także Straż Parku, utworzona[...]

ludzie i wydarzenia > praca ludzka Duży może więcej DOI:


  Polski Koncern Naftowy Orlen SA z siedzibą w Płocku wraz ze spółkami tworzącymi Grupę Orlen to międzynarodowy potentat w branży paliwowo-energetycznej, największa firma w Europie Środkowo-Wschodniej, notowana w prestiżowych, światowych zestawieniach Platts TOP250 czy Thompson Reuters TOP100. Od 19 lat firma jest też liderem w rankingu największych polskich przedsiębiorstw publikowanym przez dziennik "Rzeczpospolita". PKN Orlen jest jednostką dominującą w Grupie Orlen, w skład której wchodzi jeszcze 69 innych spółek zlokalizowanych na terenie Polski, Niemiec, Czech, Litwy, Malty, Szwecji, Holandii, Słowacji, Węgier, Estonii i Łotwy oraz USA i Kanady. Grupa Orlen dysponuje nowoczesnymi instalacjami w rafineriach w Płocku, Trzebini, Jedliczu, Możejkach, Kralupach i Litvinovie, zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie. Sprzedaż detaliczna prowadzona jest za pośrednictwem 2783 nowoczesnych stacji paliw tworzących największą w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieć dystrybucyjną. Oferta Grupy Orlen to ponad 50 produktów petrochemicznych i rafineryjnych sprzedawanych w ponad 90 krajach. Od kilku lat PKN Orlen uznawany jest za najcenniejszą markę w Polsce. W 2017 roku firma osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 95,4 mld zł, natomiast zysk netto wyniósł ponad 7 mld zł. PKN Orlen zatrudnia 4980 pracowników, a cała Grupa Orlen ponad.Skomplikowana struktura organizacyjna Grupy Orlen, różnorodność obszarów biznesowych, zdywersyfikowana działalność, wielość i złożoność procesów technologicznych oraz ryzyko wystąpienia poważnych awarii przemysłowych w niektórych zakładach to czynniki, które wpłynęły na konieczność wprowadzenia w poszczególnych spółkach Zintegrowanych Systemów Zarządzania. Ich celem jest m.in. doskonalenie jakości produktów, osiągnięcie maksymalnie możliwej neutralności ekologicznej, uzyskanie efektywności energetycznej, osiągnięcie wysokich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz b[...]

Stale w akcji DOI:


  ArcelorMittal Poland (AMP) to największy producent stali w Polsce, skupiający ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego krajowego przemysłu hutniczego. Jest także największym producentem koksu w Europie. Zatrudnia ponad 11 tysięcy pracowników w sześciu oddziałach zlokalizowanych w województwach śląskim, małopolskim i opolskim (do firmy należy m.in. dawna Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej oraz dawna Huta im. T. Sendzimira w Krakowie - Nowej Hucie). Właścicielem 100 procent udziałów ArcelorMittal Poland SA jest koncern ArcelorMittal z siedzibą w Luksemburgu, którego głównym akcjonariuszem jest indyjski miliarder Lakshmi Mittal. Od momentu wejścia do Polski w 2004 roku i po przejęciu Polskich Hut Stali SA, koncern Mittala (wówczas znany jako LNM Holdings NV, z czasem przekształcony w Arce- Stale w akcji Sylwester Trzepizur autor zajmuje się problematyką społeczną i przemysłową lorMittal) zainwestował w polskie huty ponad 7 mld zł, dzięki czemu firma ArcelorMittal Poland stała się jednym z najnowocześniejszych producentów stali w Europie. Od lat kierownictwo polskiego potentata hutniczego przekonuje, że jego bezwzględnym priorytetem jest stworzenie pracownikom bezpiecznego, zdrowego i przyjaznego środowiska pracy. Zapewnia też, że dąży do całkowitego wyeliminowania wypadków śmiertelnych i poważnych wśród własnych pracowników i podwykonawców. Przez wiele lat osiągano na tym polu sukcesy, choć zadanie to niełatwe, gdyż huty to nie sterylne apteki czy spokojne sklepiki, lecz zakłady, w których niemal stale ścierają się, i to nie w przenośni, żywioły ognia, wody i powietrza. Jednak poważna awaria wielkiego pieca nr 3 w dawnej Hucie Katowice, do której doszło 21 czerwca tego roku i która tylko cudem nie doprowadziła do tragedii i krwawego żniwa, nadszarpnęła pozytywny wizerunek budowany od początku istnienia firmy. Związkowcy i pracownicy, przerażeni wybuchem i wyciekiem do atmo[...]

 Strona 1