Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław KOZIOŁ"

The system for testing the resistance to the surface discharge and erosion of the polymeric insulators

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metody badań odporności na wyładowania pełzne i erozję polimerowych izolatorów energetycznych zgodne z PN-EN 62217:2007 ze szczególnym uwzględnieniem próby kołowej. Opisano zaprojektowane i wykonane w Instytucie Technologii Eksploatacji - PIB w Radomiu urządzenie do próby kołowej. Umożliwia ono przeprowadzanie długotrwałych badań izolatorów wsporczych i liniowych wyposażonych w elementy mocujące dowolnej konstrukcji. (System do testowania odporności na wyładowania pełzne i erozję polimerowych izolatorów energetycznych) Abstract. The introduced device allows performance of the research in the rotary testing of the resistance to the surface discharge and erosion of the polymeric insulators according to PN-EN 62217:2007. The applied control system of the operation of the device allows controlling of the parameters of testing (rotary speed, duration time) in the wide range. The performance of tests of resistance to the surface discharge and erosion of the polymeric insulators in the wider range of the parameters than defined by the standard allows more effective detection of the weak points of the construction, which could cause the damage of the insulator during exploitation. Słowa kluczowe: izolatory wsporcze, izolatory liniowe, wyładowania pełzne, badania izolatorów. Keywords: suport insulators, line insulators, creeping discharge effect, insulators testing. Introduction The insulators made of polymeric ceramics are technical and economical alternative for the insulators made of the porcelain, particularly for their perfect electro-insulating properties, low material costs and the energy saving production process. Most often, the polymeric line insulators are smaller in the diameter than the porcelain or glass insulators. Thanks to that higher resistance to the breakdown through shape or to the water absorption. Taking into consideration the insulation properties of the insulators the hydrophobic properties of [...]

Chamber for thermo-mechanical tests of high voltage insulators

Czytaj za darmo! »

Standard thermo-mechanical tests of high voltage insulators enable the assessment of their resistance to a mechanical load that occurs during their operation and maintenance and take the influence of changes in working temperature into account. A device with a thermal chamber for such tests has been designed and manufactured at the Institute for Sustainable Technologies-National Research Institute in Radom. The device enables prolonged tests to be carried out on high voltage, support and linear insulators in the temperature range of -60 to +60 ºC with the use of tensile and bending loads, according to binding norms and standards. Streszczenie. Standardowe badania termomechaniczne izolatorów energetycznych służą do sprawdzania ich wytrzymałości na obciążenia mechaniczne występujące podczas eksploatacji z uwzględnieniem wpływu zmian temperatury pracy. W Instytucie Technologii Eksploatacji - PIB w Radomiu zostało zaprojektowane i wykonane urządzenie z komorą termiczną do wykonywania takich badań. Umożliwia ono przeprowadzanie długotrwałych badań izolatorów wsporczych i liniowych w zakresie temperatur od -60 do +60 ºC z zastosowaniem obciążeń rozciągających i zginających, zgodnie z obowiązującymi normami. (Badania izolatorów w komorze termo-mechanicznej) Keywords: tests of isulators, test chamber Słowa kluczowe: badania izolatorów, komora badawcza Thermo-mechanical tests for power insulators The main reason why insulators are used in overhead power lines is to isolate the lines from the transmission towers (pylons) and to enable the cables to be safely mounted. The most commonly applied insulators and insulating cross-arms made of porcelain or glass with rated voltage over 1 kV should comply with PN-EN 60383-1:2005 norms [1], whereas composite insulators should comply with PN-IEC 61109:1999 norms [2]. The aforementioned norms decide on the scope of structural, type, control and product tests, determine the methods with the use o[...]

RACJONALIZACJA KONSTRUKCJI I TECHNOLOGII WYTWARZANIA PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO DOI:


  Przenośniki cięgnowe o zróżnicowanej konstrukcji i zasadzie działania stanowią w wielu zakładach najważniejszy moduł logistycznej infrastruktury przemysłowej. Są wykorzystywane do transportu surowców, materiałów i półwyrobów do poszczególnych urządzeń technologicznych, stanowisk pracy, miejsc składowania oraz przemieszczania ich w układach technologicznych np. lakierni czy suszarni. Zakładowa struktura układów technologicznych wymusza często wzajemne, przestrzenne przenikanie się instalacji transportowych, technologicznych oraz powierzchni pomocniczych i transportowych. Wywołuje to konieczność budowy ciągów przenośnikowych poza główną przestrzenią technologiczną: nad drogami komunikacyjnymi, nad lub pod urządzeniami, w przestrzeniach wolnych np. na zewnątrz budynków. Modułowa konstrukcja przenośników, charakteryzująca się możliwością wielowariantowej zabudowy, pozwala na tworzenie ciągów transportowych o różnych długościach przęseł, kątach wzniosu i zmianach kierunku przemieszczania. Na rys. 1 pokazano przykład złożonego systemu transportowego, składającego się z kilu przenośników taśmowych [1, 3]. Możliwość elastycznej aranżacji przenośnika, przy zachowaniu jego trwałości, bezpieczeństwa i efektywnej pracy [5], zależy w głównej mierze od konstrukcji i wytrzymałości jego struktury nośnej. RACJONALIZACJA KONSTRUKCJI I TECHNOLOGII WYTWARZANIA PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO An improvement of the design and production technology of a belt conveyor Stanisław KOZIOŁ, Tomasz SAMBORSKI, Andrzej ZBROWSKI S t r e s z c z e n i e: Przenośniki taśmowe do transportu materiałów sypkich stanowią w wielu zakładach jeden z ważniejszych składników logistycznej infrastruktury przemysłowej. Struktura układów technologicznych wymusza często wzajemne, przestrzenne przenikanie się instalacji transportowych, technologicznych i powierzchni pomocniczych, co w przypadku przenośników wymaga wykorzystania wielowariantowej zdolności ich zabudowy. Możliwość elast[...]

 Strona 1