Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Maciej GLINIAK"

Rola zieleni miejskiej w ograniczaniu pyłowych zanieczyszczeń powietrza DOI:10.15199/2.2016.10.2


  W artykule przedstawiono wpływ występowania zieleni zorganizowanej na obszarach zurbanizowanych na stężenie pyłowych zanieczyszczeń powietrza. Przedstawione wyniki badań przeprowadzonych w krajowych i międzynarodowych ośrodkach naukowo-badawczych, wykazują pozytywny wpływ zieleni na redukcję pyłów PM10 w powietrzu atmosferycznym nawet do 10%. Ponadto sadzenie wysokiej roślinności w pobliżu zabudowań może zredukować obecność pyłów w powietrzu wewnątrz budynków aż do 50%. Dodatkową zaletą zieleni jest także zdolność do tłumienia hałasu przy szlakach komunikacyjnych, przez rozpraszanie lub pochłanianie dźwięków i ochrona jezdni przed nawiewaniem śniegu i silnymi wiatrami. Słowa kluczowe: zieleń miejska, pył PM10, zanieczyszczenie powietrza.Zieleń miejska w literaturze jest definiowana jako tereny urządzone z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością i pełniące funkcje publiczne. Do wspomnianych obszarów zalicza się m.in. parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne i jordanowskie, ogrody zoologiczne, zieleń w otoczeniu zabytków i ciągów komunikacyjnych, cmentarze, zieleń urządzoną w otoczeniu obiektów i infrastruktury przemysłowej [6, 10, 12]. Pył (PM) jest mieszaniną cząstek stałych[...]

Zawartość metali toksycznych w glebach na terenach poprodukcyjnych DOI:10.15199/62.2017.10.4


  Terminem "Białe Morza" określano tereny osadników poflotacyjnych należących do zlikwidowanych Krakowskich Zakładów Sodowych Solvay. Przez długie lata deponowano tam szlamy poprodukcyjne, odznaczające się białą barwą i skłonnością do pylenia. Szacuje się, że łączna ilość zdeponowanych tam osadów wynosi 5 Tg. Po likwidacji fabryki w 1992 r. i wstępnej rekultywacji osadniki przez kilkanaście lat pozostawały w stadium niezagospodarowanego kompleksu zieleni miejskiej o powierzchni ponad 100 ha (w tym osadniki ok. 60 ha). Tereny te pełniły funkcje przyrodnicze i rekreacyjne dla okolicznych osiedli1, 2). Po 2000 r. część gruntów zajętych przez osadniki została przeznaczona pod nowy kompleks sakralny Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach3). Tereny poprzemysłowe pomiędzy magistralą kolejową Kraków-Zakopane a ulicą Zakopiańską zostały przekształcone w centrum kulturalno-handlowe "Zakopianka". Obecnie teren pozostały do zagospodarowania zajmuje powierzchnię ok. 65 ha. Podstawowe ograniczenia dla przyszłego zagospodarowania stanowią głównie skomplikowane i niekorzystne warunki geologiczno- -inżynierskie oraz znacznie zanieczyszczenie środowiska1, 2, 4). Dopuszczalna zawartość metali ciężkich w materiale ziemnym waha się w szerokim zakresie. W Polsce dopuszczalne stężenia metali zostały podzielone w rozporządzeniu5) na trzy grupy. Tereny byłych Krakowskich Zakładów Sodowych zostały zakwalifikowane do grupy B jako grunty rolne, leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, nieużytki, a także grunty zabudowane i zurbanizowane z wyłączeniem terenów przemysłowych, użytków kopalnych oraz terenów komunikacyjnych5), w przedziale głębokości 0-0,3 m p.p.t. Wartości dopuszczalne stężeń metali ciężkich dla gruntów należących do kategorii B przedstawiono w tabeli 1. Grunty ulegają zanieczyszczeniu metalami ciężkimi wskutek opadania pyłów atmosferycznych, migracji jonów ze zwałowisk o[...]

Zastosowanie laserów w medycznych technikach obrazowania DOI:10.15199/48.2017.12.21

Czytaj za darmo! »

Tomograficzne obrazy ludzkich tkanek i narządów stanowią cenne narzędzie w diagnostyce klinicznej. Obecnie, pomimo istniejących już technik obrazowania, takich jak: ultrasonografia, rentgenowska tomografia komputerowa czy tomografia rezonansu magnetycznego, wciąż poszukuje się nowych, coraz doskonalszych rozwiązań. Szczególny nacisk kładziony jest na rozwój metod nieinwazyjnych a zarazem bezpiecznych zarówno dla pacjenta jak i dla personelu medycznego. Tomografia optyczna z użyciem światła częściowo spójnego, nazywana też koherentną tomografią optyczną (OCT, Optical Coherence Tomography) jest nieinwazyjną, wysokorozdzielczą techniką obrazowania wewnętrznej struktury obiektów słabo rozpraszających [1]. Technika ta pozwala na przeprowadzenie "biopsji optycznej" w czasie rzeczywistym. Umożliwia wizualizacje in situ mikrostruktury tkanki oraz zdiagnozowanie ewentualnych zmian patologicznych. Porównanie rozdzielczości oraz głębokości penetracji tkanki, jakie można uzyskać za pomocą OCT oraz innych technik obrazowania medycznego przedstawiono na rysunku 1. Rys.1. Schematycznie przedstawione porównanie głębokości penetracji oraz rozdzielczości dla wybranych technik obrazowania medycznego [2] Tomografia optyczna z użyciem światła częściowo spójnego została wynaleziona na początku XX wieku. Po raz pierwszy technika ta opisana została w roku 1991 przez Huanga i współpracowników [3] oraz Shinji Chiba i Naohiro Tanno [4], natomiast pierwsze obrazy OCT ukazujące struktury siatkówki oka in vivo zostały opublikowane w 1993 roku [5]. W tomografii optycznej informacja o strukturze wewnętrznej obiektu uzyskiwana jest z natężenia sygnału interferencyjnego. Istotą tomografii optycznej z użyciem światła częściowo spójnego jest pomiar różnicy dróg optycznych pomiędzy zwierciadłem w ramieniu referencyjnym interferometru, a kolejnymi warstwami próbki umieszczonej w ramieniu obiektowym. Tomografy OCT najczęściej projektowane i wytwarzane są z [...]

Analiza fotometryczna struktury wybranych rodzajów opakowań stosowanych w przemyśle przetwórczym i kosmetycznym DOI:10.15199/48.2017.12.30

Czytaj za darmo! »

Opakowanie stanowi element zintegrowany z produktem, zabezpiecza jego wartość użytkową, promuje wyrób, a także umożliwia jego identyfikację. Ponad połowa opakowań produkowanych na świecie wykorzystywana jest w branżach związanych z przemysłem żywnościowym oraz kosmetycznym. Materiałami opakowaniowymi najczęściej są: papier i karton, tworzywa sztuczne, metal, drewno i szkło. Dziś opakowanie powinno spełniać nie tylko funkcje ochronne, informacyjne czy marketingowe, ale również szereg innych, które zwiększają atrakcyjność i trwałość produktu żywnościowego i kosmetycznego. Ciągle rosnący asortyment tworzyw sztucznych, ich liczne modyfikacje, a nawet możliwość programowania pożądanych właściwości, decyduje o stale zwiększającym się udziale tych materiałów w pakowaniu zarówno produktów przemysłowych jak i spożywczych. O tak szerokim zastosowaniu tworzyw sztucznych do celów opakowaniowych decydują m.in. cechy: mała masa właściwa, termoplastyczność ułatwiająca formowanie dowolnych kształtów opakowań, odporność na szeroki zakres temperatur, łatwość ciecia i zgrzewania ułatwiająca wykorzystanie maszyn pakujących, właściwości dielektryczne, podatność na laminowanie, drukowanie i metalizowanie, możliwość produkcji w dowolnych kolorach. Ograniczenia w zastosowaniu opakowań powstałych z tworzyw sztucznych wynikają z możliwości przenikania do produktu szkodliwych związków oraz ewentualna interakcja z produktem. Nie można również pomijać zagrożeń dla środowiska naturalnego, które są związane przede wszystkim z trudnym i długotrwałym rozkładem opakowań poużytkowych. Współczesne opakowanie produktów przetwórczych branży spożywczej często nosi nazwę "opakowania inteligentnego", ponieważ poza tradycyjnymi funkcjami może posiadać kilka innych, które pozwalają odczytać z niego dodatkowe informacje dotyczące m.in. jakości produktu, okresu przechowywania itp. Inteligentne opakowanie i inteligentne opakowanie jako podgrupa stają się coraz bard[...]

The possibilities of automation of the manual line for dismantling waste electrical and electronic equipment DOI:10.15199/48.2018.06.26

Czytaj za darmo! »

Recycling of electrical and electronic equipment waste (WEEE) is a challenge for companies dealing with waste disposal. The issue of recycling of these wastes (Fig.1) results from their high complexity of the material - on average 50 wt% iron and steel, 25 wt% plastic, 10 wt% nonferrous metals and 15 wt% of impurities (e.g. glass, rubber, cast iron, concrete, ceramics). The presence of toxic substances such as lead, mercury, cadmium, zinc and precious metals (gold, platinum) among non-ferrous metals, classify WEEE as hazardous waste. The elements present in the electronic equipment, which are the most toxic waste are Printed Circuit Board (PCB) [1-3].The current problems concerning the disposal of WEEE is centered around the recycling opportunities of PCBs. This is related to the common presence of PCBs in electrical devices causing their increased frequency failure, and increased repair costs. The above mentioned problem combined with a decrease in prices of new components cause a decrease in the profitability of repairing broken machines and use of their components for the repair of damaged equipment (in the case when repaired element is not available on the market) [4]. In the recent years the amount of WEEE increases annually. Due to the enormous material complexity e-waste disposal is carried out in two processes - the physicomechanical and chemical) [1,5]. The physicochemical processes are based on the use of manpower combined with the use of electromagnetic phenomena and processes of gravity (air separation, flotation). The usage of this type of solution allows to separate from the waste stream its particular components broken divided into plastics, metals, non-metals and impurities that are transmitted for subsequent disposal [6-8]. Much more effective technologies in the WEEE disposal are the chemical processes. The main methods of chemical processing of ewaste include pyrolysis, the thermal distribution in the p[...]

Określenie potencjału biogazowego masy odpadowej z przetwórstwa skór DOI:10.15199/48.2017.12.40

Czytaj za darmo! »

Ochrona środowiska przyrodniczego jest głównym celem wielu spotkań, wykładów czy konferencji. Narastające zanieczyszczenie powietrza w całej Polsce, jest powodem powstania różnych problemów, chorób i motywacją a nawet koniecznością do wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań które pomogą dbać o środowisko i jakość powietrza którym oddychamy. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii, do wytwarzania energii elektrycznej czy np. ciepłej wody użytkowej przy użyciu rozwiązań dużo mniej inwazyjnych dla środowiska niż tradycyjne już przestarzałe piece węglowe i inne paleniska produkujące ogromną ilość zanieczyszczeń. Oprócz kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych albo wiatraków jednym ze źródeł energii odnawialnej są biogazownie a konkretnie produkowany w nich biogaz [1]. Biogaz jest mieszaniną gazów powstających w procesie biologicznym, występującym zarówno naturalnie jak i przy pomocy człowieka. w przyrodzie mamy z nim do czynienia np. w żwaczach przeżuwaczy, na dnie mórz czy na torfowiskach, natomiast człowiek może wyprodukować go w biogazowniach, które są potocznie zwanymi betonowymi krowami ze względu na zasadę działania która jest zbliżona do tej występującej u zwierząt [2]. Proces fermentacji odbywa się w środowisku beztlenowym, przy odpowiedniej temperaturze i przy określonej wilgotności, taki gaz składa się głownie z metanu i dwutlenku węgla w proporcjach około dwóch do jednego. Oprócz tego znajdują się śladowe ilości innych związków takich jak siarkowodór, amoniak czy wodór które również powstają w procesie produkcji natomiast są traktowane jako zanieczyszczenia czy substancję nie pożądane [3]. Biogaz zanim zostanie wykorzystany jako paliwo do generatorów produkującyvh energię elektryczną, musi zostać oczyszczony. Zawartość siarkowodoru mogła by doprowadzić do korozji silnika co niosło by za sobą wielkie konsekwencje zarówno związane z przestojem biogazowni jak i z dużymi stratami finansowymi, dlatego oczyszczanie [...]

 Strona 1