Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Marek Motylewicz"

Przebudowa dróg i ulic a klimat akustyczny w ich otoczeniu DOI:10.15199/33.2015.07.26


  Przebudowa dróg i ulic z zastosowaniemodpowiednich środków, metod i technologii może prowadzić do znacznego obniżenia poziomu hałasu od ruchu samochodowegowich otoczeniu. Budowa obwodnicwyprowadzających ruch tranzytowy pojazdówciężarowych poza obszary zabudowy, ekranówakustycznych, wałów ziemnych czy "cichych nawierzchni" mogą zredukować poziomhałasu od kilku do kilkunastu decybeli.Na podstawie przeprowadzonych pomiarówrównoważnego poziomu dźwiękuwotoczeniu skrzyżowania typu rondo, drogi z wybudowanymi ekranami oraz drogi z nawierzchnią o różnej charakterystyce wykazano, że w zależności od przyjętego rozwiązania uzyskano obniżenie poziomu hałasu od ruchu drogowego od 5,0 dB do 12,8 dB. Słowa kluczowe: przebudowa dróg i ulic, równoważny poziom dźwięku, hałas drogowy.ruchem; dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. nzw.1)*) mgr inż. Marek Motylewicz1) 1) Politechnika Białostocka,Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska *) Autor do korespondencji; e-mail: w.gardziejczyk@pb.edu.pl 100 - zmiana przekroju podłużnego i poprzecznego trasy drogowej oraz jej geometrii i organizacja ruchu na skrzyżowaniach; ■ stosowanie zabezpieczeń przeciwhałasowych (ekrany akustyczne, izolacje dźwiękochłonne); - budowa nawierzchni "cichych". Wybór metody obniżenia hałasu zależy od obciążenia ruchem samochodowym, charakterystyki drogi, zagospodarowania przyległego terenu oraz wartości przekroczenia dopuszczalnego poziom[...]

Poziom hałasu w otoczeniu skrzyżowań drogowych DOI:10.15199/33.2018.03.12


  Skrzyżowania drogowe są źródłem zmiennego w czasie hałasu drogowego, przewyższającego zwykle wartością poziom hałasu w otoczeniu odcinkówmiędzywęzłowych i znacznie trudniejszego do poprawnego oszacowania. Powodem tego jest zdecydowanie większe natężenie ruchu samochodowego, charakteryzującego się częstymzatrzymywaniem i przyspieszeniem pojazdów. Dodatkowe trudnościwpoprawnej ocenie hałasuwotoczeniu skrzyżowań stwarzają różne rozwiązania ich geometrii i organizacji ruchu, zmienna dynamika i warunki ruchu oraz różna struktura kierunkowa i rodzajowa pojazdów na poszczególnych wlotach skrzyżowania [3]. Z tych powodów, pomimo wielu prac badawczych, prognozowanie hałasu w sąsiedztwie skrzyżowań drogowych w dalszym ciągu jest bardzo trudne, a obliczanie jego wartości z wykorzystaniem podstawowych zależnościmoże prowadzić do znacznych błędów - głównie niedoszacowania faktycznego poziomu hałasu, zwłaszczawprzypadku dużego stopnia obciążenia skrzyżowania [1]. Ogólne wnioski w literaturze wskazują, że skrzyżowanie, wzależności od jego typu i sposobu organizacji ruchu, może przyczynić się do zwiększenia hałasu o 1 - 10 dB, wpływając również na zwiększenie jego dokuczliwościwwyniku pulsacyjnego, przerywanego charakteru ruchu pojazdów [2, 4]. Wartykule przedstawiono wyniki badań hałasu drogowego przeprowadzone przez autorówwotoczeniu trzech typówskrzyżowań drogowych. Program badań Przeprowadzone pomiary hałasu i ruchu drogowego obję[...]

Wpływ warunków ruchu drogowego na prognozy hałasu DOI:10.15199/33.2018.11.18


  tranzyto- 1) Politechnika Lubelska;Wydział Budownictwa i Architektury 2) Politechnika Białostocka;Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska *) Adres do korespondencji: m.debinski@pollub.pl Streszczenie. Obecnie istnieje wiele metod i modeli prognozowania poziomu hałasu w otoczeniu dróg. Wyniki otrzymywane dzięki tym modelom różnią się dokładnością ze względu na różne podejście m.in. do parametrów ruchu drogowego. Najczęściej nie uwzględniają one warunkówruchu drogowego, comoże skutkować błędamiwoszacowaniu poziomu hałasu drogowego.Wartykule przedstawiono wyniki pilotażowych badań wskazujących na skutki nieuwzględnienia przepustowości odcinka drogowego oraz warunków ruchu w analizach hałasu. Słowa kluczowe: hałas drogowy; równoważny poziomdźwięku; przepustowość; warunki ruchu. Abstract. Currently, there are many methods and models for estimating the level of road traffic noise in surrounding of roads. The accuracy of the results, obtained by using thesemodels, differ due to different usage of traffic parameters, among others. In the majority, thesemethods do not take into account traffic conditions, which may result in errors in estimating the level of road traffic noise. The article presents the results of pilot studies indicating the [...]

 Strona 1