Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Marta Zawadka"

Jubileusz 10-lecia Związku Producentów Cukru w Polsce


  Obchody 10-lecia Związku W dniu 20 czerwca 2013 r. w Pałacu w Jabłonnie odbyły się obchody jubileuszu 10-lecia Związku Producentów Cukru w Polsce, który skupia w swoich szeregach członkowskich wszystkich producentów cukru działających w kraju. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele branży związani ze Związkiem oraz reprezentanci centralnych władz państwowych, innych organizacji (Europejskiego Związku Producentów Cukru, Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, Stowarzyszenia Techników Cukrowników) i środowisk naukowych. Obchody otworzył dr Marek Dereziński, Prezes Zarządu Związku, który wygłosił powitalne przemówienie. Następnie Marcin Mucha, Dyrektor Biura Związku, przybliżył zebranym historię i działalność Związku. Po prezentacji głos zabrali zaproszeni goście. Gratulacje i życzenia z okazji jubileuszu przekazali[...]

Tradycyjna żywność z państw trzecich DOI:


  Składniki lub produkty, które nie były powszechnie spotykane na rynku spożywczym Unii Europejskiej przed 1997 r., podlegają przepisom z zakresu tzw. nowej żywności. Do końca 2017 r. były one regulowane rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącym nowej żywności i nowych składników żywności (dalej: rozporządzenie nr 258/97) [9], które z dniem 1 stycznia 2018 r. zostało zastąpione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 w sprawie nowej żywności (dalej: rozporządzenie 2015/2283) [11]. Spośród najistotniejszych zmian należy wymienić: wprowadzenie jednej, scentralizowanej procedury wydawania zezwoleń, utworzenie unijnego wykazu dozwolonej nowej żywności, wprowadzenie osobnej ścieżki autoryzacyjnej dla tzw. żywności z państw trzecich, zlikwidowanie zezwoleń kierowanych wyłącznie do adresata decyzji oraz pięcioletnią ochronę danych naukowych stanowiących uzasadnienie wniosku o autoryzację. Wprowadzono także nowe rozwiązanie praktyczne - możliwość składania wniosków i zgłoszeń w trybie online za pośrednictwem elektronicznego systemu udostępnionego na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Dotychczasowe przepisy traktowały w taki sam rygorystyczny sposób zarówno żywność tradycyjnie spożywaną poza UE, jak i tę, która powstała w wyniku innowacyjnych procesów. Wprowadzenie do obrotu tradycyjnych środków spożywczych z krajów trzecich mogło odbywać się na podstawie dwóch procedur, tj. kompleksowej oceny bezpieczeństwa (autoryzacji) lub notyfikacji żywności, stanowiącej równoważnik produktów czy składników powszechnie występujących w diecie mieszkańców UE. Przykładami takich produktów są: sok z owoców noni (Morinda citrifolia L.) i suszony miąższ z owoców baobabu (Adansonia digitata L.). Ponieważ wiele składników tradycyjnie spożywanych poza UE nie ma swoich odpowiedników w diecie Europejczyków, przed pierwszym wprowadzeniem ich na rynek często nie było możliwości zastosowania upro[...]

Zanieczyszczenia w żywności przegląd najnowszych zmian prawnych i prac KE oraz EFSA DOI:


  Źródłem zanieczyszczeń żywności mogą być różne substancje, bakterie, ciała obce, które zostały do niej wprowadzone na etapie produkcji, pakowania, transportu lub w okresie przechowywania i dystrybucji. Ponieważ zanieczyszczenia mają ogólnie negatywny wpływ na jakość żywności i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi, UE podejmuje stałe działania mające na celu kontrolę zanieczyszczeń w środkach spożywczych. Dotychczas w przepisach wspólnotowych określono najwyższe dopuszczalne poziomy mykotoksyn (aflatoksyn, ochratoksyny A, fusarium, patuliny, cytryniny), metali ciężkich (kadmu, ołowiu, rtęci, cyny, arsenu), dioksyn i polichlorowanych bifenyli (PCB), melaminy, 3-MCPD, kwasu erukowego, azotanów, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), alkaloidów tropanowych i niektórych mikroorganizmów. W tabeli 1 zestawiono przegląd prac EFSA i KE nad ustanowieniem nowych zaleceń lub maksymalnych poziomów zanieczyszczeń w żywności. ZANIECZYSZCZENIA PROCESOWE 4 czerwca 2015 r. EFSA opublikowała swoją pierwszą pełną ocenę ryzyka związanego z akryloamidem w żywności potwierdzającą, że może on zwiększać ryzyko zachorowania na raka przez konsumentów we wszystkich grupach wiekowych [1]. Dzieci są jednak najbardziej narażoną grupą ze względu na niższą masę ciała [16]. Od 11 kwietnia 2018 r. (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/2158) żywność dla niemowląt i małych dzieci, obok innych określonych grup produktów spożywczych, będzie poddawana obowiązkowemu monitorowaniu na zawartość akryloamidu [16]. Furan i metylofurany powstają w żywności podczas obróbki termicznej. Ich prekursorami są np.: kwas askorbinowy, aminokwasy, węglowodany, nienasycone kwasy tłuszczowe i karotenoidy. Mogą znajdować się w różnych produktach spożywczych, w tym w kawie oraz w produktach puszkowanych i w słoikach [14]. Komisja Europejska zwróciła się do EFSA z prośbą o ocenę ryzyka narażenia na furan i metylofuran (2-metylofuran, 3-metylofuran i 2,5-[...]

 Strona 1