Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"DOROTA DYBKOWSKA-STEFEK"

Adaptacja modelu RiNFlow do analizy hydrodynamiki sieci rzecznej dolnej Odry w rejonie Toru Wodnego w Szczecinie DOI:


  O bszar ujścia Odry w granicach od wodowskazu Trzebież do wodowskazu Gozdowice tworzy skomplikowany hydrograficznie układ cieków i kanałów. W obszarze tym nurtem Odry, począwszy od wodowskazu Gozdowice km 645,3 Odry (wg Mapy Podziału Hydrograficznego Kraju km 117,59 Odry [8]) do km 12 Odry Zachodniej (wg MPHP km 17,430 Odry Zachodniej), biegnie granica państwowa - obowiązują ustalone przez Polskę i Niemcy postanowienia prawne dotyczące regulacji warunków hydrologicznych w sieci rzecznej dolnej Odry. W północnej części odcinkami sieci biegnie tor wodny Świnoujście-Szczecin prowadzący z Zatoki Pomorskiej do portu w Szczecinie (Tor Wodny). Planowana obecnie modernizacja tego toru budzi pytania o wpływ zmiany jego głębokości i szerokości na istniejące warunki hydrodynamiczne całego obszaru ujścia Odry. Aby znaleźć odpowiedź na te pytania, wykorzystano au-torski model sieci rzecznej RiNflow, który jest złożonym koncepcyjnie i numerycznie jednowymiarowym modelem matematycznym, opartym na podstawach teoretycznych przedstawionych w [4]. Posłużono się nim, aby odwzorować warunki hydrodynamiczne sieci rzecznej dolnej Odry podczas wielowariantowej analizy ruchu ustalonego w granicach od Gozdowic do Trzebieży. Za pomocą tego modelu wykonano symulacje ruchu wód dla wybranych warunków hydrologicznych przy aktualnej batymetrii toru wodnego Świnoujście-Szczecin na odcinku od Trzebieży do Szczecina oraz po jej zmianie wskutek planowanej modernizacji. Większość potrzebnych danych w zakresie topologii sieci, batymetrii odcinków rzek, hydrauliki i hydrologii analizowanego układu była już zapisana w bazie danych modelu RiNFlow. Niezbędne dane sondażowe do aktualizacji przekrojów poprzecznych odcinków Toru Wodnego, jak i zmiany batymetrii związane z planowaną modernizacją tego toru, uzyskano od Urzędu Morskiego w Szczecinie w ramach wykonywanego na jego zlecenie opracowania [7]. Autorzy otrzymali zgodę dyrektora Urzędu Morskiego w[...]

Analiza wpływu projektowanej modernizacji Toru Wodnego w rejonie Szczecina na hydrodynamikę sieci rzecznej dolnej Odry DOI:


  P lanowana modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin budzi pytania o wpływ zmiany jego głębokości i szerokości na istniejące warunki hydrodynamiczne całego obszaru ujścia Odry. Dla znalezienia odpowiedzi na te pytania wykorzystany został autorski model sieci rzecznej RiNflow. Charakterystykę modelu RiNFlow, możliwości wykorzystania dla sieci rzecznej dolnej Odry i jego adaptację do wymagań, związanych z problemem zmiany batymetrii części sieci, stanowiącej jednocześnie Tor Wodny, zaprezentowano w pracy ("GW" nr 7/2017). W tym artykule przedstawiono zastosowanie modelu RiNFlow do oceny wpływu modernizacji Toru Wodnego na warunki hydrodynamiczne, występujące w sieci rzecznej dolnej Odry zarówno w Torze Wodnym, jak i na całym analizowanym obszarze od Gozdowic do Trzebieży. Za pomocą modelu RiNFlow wykonano wielowariantowe obliczenia obejmujące symulacje ruchu wód dla wybranych warunków hydrologicznych w dwóch scenariuszach: przy aktualnej batymetrii Toru Wodnego oraz po jej zmianie wskutek planowanej modernizacji. Dane sondażowe do aktualizacji przekrojów poprzecznych odcinków Toru Wodnego uzyskano od Urzędu Morskiego w Szczecinie w ramach wykonywanego na jego zlecenie opracowania [3]. Informacje dotyczące zakresu i parametrów planowanej modernizacji Toru Wodnego, będące podstawą budowy alternatywnej bazy danych batymetrycznych zawierającej zmienione odcinki Toru Wodnego, pochodziły z udostępnionego programu funkcjonalno- użytkowego dla tej inwestycji [7]. Autorzy otrzymali zgodę dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie na wykorzystanie tych materiałów w zakresie prezentowanego artykułu. SCENARIUSZE I WARIANTY SYMULACYJNE Model RiNFlow został wykorzystany do symulacji dwóch podstawowych scenariuszy ruchu wody w sieci rzecznej dolnej Odry - najpierw dla sieci rzecznej o batymetrii istniejącej w modelu, zaktualizowanej dostępnymi sondażami batymetrycznymi [2] jedynie wzdłuż odcinków Toru Wodnego (batymetri[...]

 Strona 1