Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Olaf Dybiński"

Dobór instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii elektrycznej w autonomicznym budynku jednorodzinnym na podstawie symulacji DOI:10.15199/9.2017.4.5


  W artykule dokonano analizy zastosowania instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii elektrycznej do zasilania autonomicznego budynku jednorodzinnego zlokalizowanego w wybranych miejscach na terenie Polski. Wielkość układu określona została na podstawie utworzonego modelu energetycznego budynku, stworzonego przy użyciu programu DesignBuilder i z wykorzystaniem danych meteorologicznych z różnych terenów Polski. Uwzględniono typowy sposób wykorzystania budynku, co pozwoliło na ustalenie zapotrzebowania na energię elektryczną w każdej godzinie roku. Wynikiem analizy jest określenie wymaganej pojemności magazynu energii elektrycznej zapewniającej możliwość autonomicznej pracy budynku w różnych lokalizacjach Polski, w zależności od zastosowanej mocy instalacji fotowoltaicznej a także aspekty ekonomiczne takiego rozwiązania.1. Wstęp W ostatnich latach w Polsce zaobserwować można szybki rozwój dużych aglomeracji miejskich i towarzyszący im przyrost liczby mieszkańców opuszczających mniejsze miasta w poszukiwaniu pracy. Równocześnie wielkie miasta zaczynają być przeludnione, nieprzyjazne dla osób lubiących spokój lub rodzin wychowujących dzieci. Coraz większa liczba stanowisk pracy wymaga umiejętności obsługi komputera i programów, dzięki czemu praca może być wykonywana w każdym miejscu gdzie jest dostęp do komputera i Internetu; nawet spotkania mogą odbywać się bez potrzeby podróży w jedno miejsce, jedynie poprzez komputer z kamerą, mikrofonem i podłączeniem do sieci. Coraz więcej lepiej uposażonych osób podejmuje decyzję o wyprowadzeniu się poza miasto i szukają miejsca na budowę domu. Aby można było normalnie funkcjonować w budynku, niezbędne jest jego ogrzewanie, dostęp do wody oraz energii elektrycznej. O ile dostęp do wód podziemnych jest powszechny, a ogrzewać budynek można za pomocą kotła lub kominka opalanego drewnem, o tyle nie wszędzie istnieje dostęp do energii elektrycznej, a nawet jeśli jest, to często bywają dług[...]

Problemy związane z utrzymaniem komfortu w dużych halach przemysłowych w okresie letnim DOI:10.15199/33.2016.01.13


  Przedstawiono uwarunkowania prawne związane z komfortem cieplnym w miejscu pracy. Opisano schemat identyfikacji problemu przegrzewania hal produkcyjnych i przeanalizowano rozkład temperatury powietrza w dwóch halach. Zaproponowanomodernizację wentylacji poprawiającą komfort na stanowiskach pracy. Słowa kluczowe: komfort cieplny, przegrzewanie, rozkład temperatury.elektrycznej. 1) Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 2) Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska *) Autor do korespondencji: e-mail: odybinski@nape.pl Problemy związane z utrzymaniem komfortu w dużych halach przemysłowych w okresie letnim Thermal comfort in huge production halls during summer mgr inż. Olaf Dybiński1)*) dr inż. Maciej Mijakowski2) Streszczenie. Przedstawiono uwarunkowania prawne związane z komfortem cieplnym w miejscu pracy. Opisano schemat identyfikacji problemu przegrzewania hal produkcyjnych i przeanalizowano rozkład temperatury powietrza w dwóch halach. Zaproponowanomodernizację wentylacji poprawiającą komfort na stanowiskach pracy. Słowa kluczowe: komfort cieplny, przegrzewanie, rozkład temperatury. Abstract. Documents concerning Polish law about thermal comfort in workplaces have been analyzed. Scheme of diagnosis of overheating in enterprises has been prepared. Case studies of two existing halls with temperature distribution and proposed HVAC modernizations has have been described. Keywords: thermal comfort, overheating, temperature distribution. DOI: 10.15199/33.2016.01.13 Studium przypadku 43 Efektywność energetyczna w budownictwie - TEMAT WYDANIA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 1 ’2016 (nr 521) Uregulowania prawne dotyczące komfortu w miejscu pracy Istnieje kilka dokumentów, którewarunkują temperaturę powietrza w miejscu pracy. Niestety konkretne wartości i wymagania podawane są tylkowprzypadku zbyt niski[...]

Audyty energetyczne przedsiębiorstw zajmujących powierzchnie biurowe DOI:10.15199/33.2018.01.07


  Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej z 16 maja 2017 r. [15], wszystkie duże przedsiębiorstwa zobowiązane są do przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Idea przyświecająca wprowadzonemu obowiązkowi ma poszerzać świadomość potrzeby efektywnego wykorzystania energii w zakładach pracy i obniżyć całkowite zużycie energii. Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku wdrożenia proponowanych modernizacji, wynikających z audytów energetycznych, będzie proporcjonalna do ilości zużywanej energii przez przedsiębiorstwo. Określanie podmiotów zobowiązanych do przeprowadzenia audytu energetycznego na podstawie liczby zatrudnionych osób oraz rocznego obrotu lub wartości aktywów, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej [16], powoduje, że taki obowiązek spoczywa również na przedsiębiorstwach, które kwalifikują się jako "duże", mimo że zużywają bardzo mało energii, a w skrajnych przypadkach nie mają w ogóle środków trwałych zużywających tę energię lub w ogóle nie zatrudniają pracowników.W wyniku wielu problemów interpretacyjnych dotyczących zakresu przeprowadzanych audytów oraz definicji podmiotów zobowiązanych do wykonania audytu, 20 lipca 2017 r. wydana została interpretacja Urzędu Regulacji Energetyki (URE) [2], opublikowana na stronie internetowej URE, która rozwiązała część problemów. Określono w niej: sposób kwalifikacji podmiotów jako "dużych przedsiębiorstw"; brak obowiązku dla podmiotów publicznych, takich jak podmioty medyczne i uczelnie oraz wyjaśniono sposób interpretacji działalności spółdzielni mieszkaniowych i zakres zużycia energii branego w nich pod uwagę. W przypadku przedsiębiorstw zajmujących jedynie powierzchnie biurowe, a kwalifikujących się jako "duże przedsiębiorstwa", interpretacja określiła brak istotności tytułu prawnego stanowiącego podstawę do korzystania z zajmowanego budynku. W praktyce oznacza to, że audyt energetyczny powinien obejmować energię zużywaną[...]

Wpływ błędów wykonawczych na szczelność budynku na przykładzie murowanego domu jednorodzinnego DOI:10.15199/33.2017.03.15


  Artykuł omawia zagadnienia dotyczące szczelności budynku.Wczęści teoretycznej przytoczonom.in. najważniejsze informacje dotyczące parametrów określających szczelność. Omówiono również badanie pomiaru szczelności budynku metodą ciśnieniową z wykorzystaniem drzwi nawiewnych. W części praktycznej zaprezentowano badanie wykonane zgodnie z PN-EN 13829:2002. Zaprezentowano wynik testu przeprowadzonego w budynku jednorodzinnym wzniesionym w technologii murowanej przed i po poprawie błędów wykonawczych. Słowa kluczowe: test Blower Door, szczelność budynku, norma PN-EN 13829, NF40.Mała szczelność budynku, to nie tylko bezpośrednie, ale i pośrednie problemy. W wyniku małej szczelności budynku przenika od strony wewnętrznej ciepłe, wilgotne powietrze, co prowadzi do międzywarstwowej kondensacji pary wodnej, pogarszając izolacyjność cieplną i trwałość przegrody [1]. Dodatkową wadą nieszczelności budynkumoże być pogorszenie jakości środowiska wewnętrznego oraz komfortu użytkowania obiektu, dlatego też po wzniesieniu budynku, najlepiej jeszcze przed wykończeniem, należy sprawdzić, czy wszystkie typowe błędy wykonawcze powodujące nieszczelności zostały wyeliminowane. Szczególnie jest to ważne w przypadku budynków energooszczędnych i pasywnych, w których tylko ograniczona do minimum nieszczelność pozwoli osiągnąć zamierzony rezultat i odpowiedni standard energetyczny. Są różne metody badania szczelności budynku. Ostatnio popularne staje się wykonywanie testów szczelności za pomocą specjalistycznego wentylatora, który pozwala na skuteczne wykrycie nieszczelności i określenie jej stopnia. Tego typu badanie przeprowadzane jest z wykorzystaniem wentylatora umieszczonego w otworze okna lub drzwi, którego rolą jest wytworzenie nadciśnienia lub podciśnienia w budynku i określenie, w przypadku jakiego wydatku powietrza dana różnica ciśnienia jest osiągana. Reg[...]

 Strona 1