Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Anna Szymczak-Graczyk"

Zmiana sposobu użytkowania i renowacja żelbetowego osadnika popłuczyn DOI:10.15199/33.2015.09.32


  W artykule przedstawiono istniejący prostopadłościenny żelbetowy zbiornik służący jako osadnik popłuczyn, zlokalizowany na terenie stacji uzdatniania wody. Został on poddanymodernizacji polegającej na zmniejszeniu obiektu, dobudowaniu nowych komór oraz renowacji powierzchni betonowych. W artykule zaprezentowano zaprojektowane rozwiązania konstrukcyjne oraz naprawę powierzchni betonowej. Słowa kluczowe: zbiornik żelbetowy, renowacja zbiornika, środki naprawcze do betonu.Żelbetowy otwarty zbiornik prostopadłościenny, służący jako osadnikwód popłucznychwstacji uzdatnianiawody,wykonany został na początku lat osiemdziesiątych ubiegłegowieku. Przeznaczony jest do gromadzenia nieczystości powstających po płukaniu filtrów w stacji uzdatniania wody. Zbierają się wnimtakżewody opadowe. Istniejący osadnik popłuczyn składał się z dwóch komór, każda o wymiarze wewnętrznym 5,85 x 6,0 m i głębokości 1,6 m. Zbiornik zagłębiono w gruncie, a górne krawędzie ścian grubości 30 cm znajdują się 20 cm powyżej poziomu terenu. Na podstawie archiwalnej dokumentacji wiadomo, że wykonany on został z betonu klasyB20 (C16/20), co potwierdzono badaniami sklerometrycznymi. Zbrojenie ścian zbiornika to dwie siatki z prętówØ12 ze staliA-IIIN, w rozstawie co 15 cm, znajdujące się od wewnętrznej i zewnętrznej strony ściany.Modernizacja technologii w stacji uzdatniania w budynku polegająca na likwidacji jednej z komór oraz podzieleniu drugiej komory na dwie części za pomocą nowo projektowanej ścianki spowodowała zmianę sposobu wykorzystania istniejącego osadnik[...]

Błędy montażowe stalowego podciągu stropowego wraz z propozycją naprawy DOI:10.15199/33.2016.11.32


  W artykule przedstawiono stalowy podciąg złożony z dwóch dwuteowników 300 PN połączonych blachami nakładkową i podkładkową oraz śrubami.Wykazywał on zmienioną geometrię blachy podkładkowej w części podporowej. Marka stalowa, do której należało zamocować podciąg na podporze, została niewłaściwie osadzona w elemencie żelbetowym. W artykule pokazano stan po wykonaniu i zamocowaniu podciągu oraz proponowany program naprawczy elementu. Słowa kluczowe: podciąg stalowy, marka stalowa, podlewka montażowa, oparcie podciągu na marce.Zasady projektowania podciągów stropowych są analogiczne jak belek. Zagadnienia projektowania, wykonywania i użytkowania elementów stalowych opisano m.in. w [1, 3, 7, 8]. W artykule przedstawiono problemy wynikające z montażu podciągu stalowego, spowodowane niewłaściwymzamocowaniemmarki stalowej w słupie żelbetowym. Projekt budowlano-wykonawczy omawianego obiektu powstał w 2009 r., a autorka artykułu była projektantem konstrukcji budynku. Konstrukcję stalową zaprojektowano zgodnie z normą [6], a obecnie zostałaby zaprojektowana wg [4], natomiast styki wg [5]. Nie stanowi to jednak o niepoprawności wykonania projektu. Podciąg [...]

Ocena przydatności płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej, traktowanych jako podłoże sprężyste pod posadzki DOI:10.15199/33.2017.05.52


  Wartykule przedstawiono wyniki obliczeń statycznych płyty posadzkowej, uzyskane metodą różnic skończonych w ujęciu wariacyjnym. Przyjęto schemat statyczny płyty, spoczywającej na sprężystym podłożu typuWinklera.Wpierwszej kolejności wykonano obliczenia płyty, bez uwzględnienia jej współpracy z podłożem. Na podstawie normowych badań laboratoryjnych wytrzymałości na ściskanie wyznaczono moduł sztywności płyt warstwowych z rdzeniemz pianki poliuretanowej.Materiały te potraktowano jako podłoże sprężyste pod posadzki i ponowniewykonano obliczenia płyty metodą różnic skończonych, uwzględniając jej współpracę z przyjętym modelem podłoża winklerowskiego. Słowa kluczowe: podłoże sprężyste typuWinklera, moduł podatności podłoża, płytywarstwowe z rdzeniemz pianki poliuretanowej.Wnowoczesnym budownictwie ważna jest wielozadaniowość wykorzystywanych elementów. O wielozadaniowości materiałówdo izolacji termicznej, takich jak płyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej, możnamówićwprzypadku, gdy podwzględemkonstrukcyjnympłyty temogą również stanowić zabezpieczenie pozostałych elemen[...]

Przyczyny zarysowań żelbetowych płyt kołowych przekrywających zbiorniki na ścieki DOI:10.15199/33.2015.09.21


  W pracy omówiono przyczyny zarysowań powierzchniowych i obwodowych płyt żelbetowych przekrywających cylindryczne zbiorniki na ścieki. Płyty oparte były na całymobwodzie ścian zbiornika oraz na trzech słupach umieszczonych wewnątrz zbiornika. Przyczyną zarysowań była praca termiczna płyt. Słowa kluczowe: zbiorniki cylindryczne, płyty przekrywające, praca termiczna.Wjednej z oczyszczalni ścieków w województwie wielkopolskim wybudowano w 2012 r. pięć zbiorników cylindrycznych: dwa o średnicy wewnętrznej 10 m i trzy o średnicy wewnętrznej 16 m. Niektóre zbiorniki zostały całkowicie zagłębione w gruncie, a niektóre częściowo wyniesione ponad otaczający teren i obsypane gruntem w taki sposób, że górna ich część o wysokości ok. 80 cm wystawała ponad koronę skarpy utworzonej wokół zbiorników (fotografia 1). Wszystkie zbiorniki przekryto płytami żelbetowymi opartymi bezpośrednio na ścianach zbiorników, bez zastosowania jakichkolwiek warstw poślizgowych. Płyty przekrywające zbiorniki o średnicy 10 m oparte zostały na obwodzie na ścianach zbiornika oraz podparte słupemumieszczonymw punkcie środkowympłyty, natomiast płyty przekrywające zbiorniki o średnicy 16moparto na obwodzie na ścianach zbiornika oraz na trzech słupach, przy czym w każdej z tych płyt w środkowej ich części znajdował się otwór kwadratowy o boku 2,8 m. Po krótkim okresie użytkowania wszystkie płyty przekrywające uległy zarysowaniu. Rysy w płytach wystąp[...]

Ocena stanu technicznego jazu i umocnień zbiornika wodnego na przykładzie Jeziora Maltańskiego w Poznaniu DOI:


  Z biorniki wodne w obrębie aglomeracji miejskich są niewątpliwie atrakcyjnym miejscem, w którym mieszkańcy chętnie spędzają wolny czas. W ich bliskim sąsiedztwie są tworzone parki umożliwiające rekreację i kontakt z naturą. Same zbiorniki często są wykorzystywane również do celów sportowo- -rekreacyjnych, np. są tworzone kąpieliska, uprawiane są różnego rodzaju sporty wodne, istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu pływającego. Niestety zbiorniki takie są bardzo narażone na zanieczyszczenia oraz zamulenia wynikające m.in. z silnego wpływu człowieka na obszar wodny. Głównym zagrożeniem zbiorników miejskich jest problem ich zaśmiecania, którego niekontrolowany rozwój może spowodować degradację w bardzo szybki sposób. Istotnym zagrożeniem jest również doprowadzanie do zbiorników wód spływających ze zlewni zurbanizowanej, zwłaszcza dopływy z ulic niosą bardzo wysokie ładunki zanieczyszczeń [Birch, McCaskie, 1999; Bajkiewicz- Grabowska, 2002). W związku z niską odpornością małych zbiorników na degradację zanieczyszczenia kumulują się w ekosystemie. Stan taki skutkuje zubożeniem struktury roślinności naczyniowej, co dodatkowo pogłębia zły stan ekologiczny takich obiektów. Zbiorniki miejskie w sposób łatwy można uchronić przed zanieczyszczeniami dzięki prowadzeniu poprawnej eksploatacji oraz zabiegom gospodarczym, polegającym na ich okresowym oczyszczaniu, pogłębianiu i kontroli rozprzestrzeniania się roślinności (zarastania). W artykule przedstawiono ocenę stanu małego zbiornika rekreacyjnego Malta, utworzonego na Cybinie, a wykorzystywanego intensywnie przez sporty wodne. OPIS OBIEKTU BADAŃ Cybina jest prawym dopływem Warty; jej całkowita długość wynosi 43 km, a powierzchnia zlewni 186,5 km2. Średni spadek rzeki wynosi 1,6‰, a stan wody waha się nawet do 1,5 m. Dolina Cybiny jest niemal bezleśna i dość głęboko wcięta [Zawadzki, 2006]. Idea budowy zbiornika wodnego na podmokłych łąkach Cybiny powstała ok. 1917 r[...]

 Strona 1