Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"WIOLETA SERWETA"

Obuwie - ważny element ubioru człowieka DOI:10.15199/60.2015.11.1


  Słowa kluczowe: komfort użytkowania obuwia, chód, wydatkowanie energetyczne przy chodzeniu, pułap tlenowy Footwear - an important element of the man’s apparel Footwear is an important element of an attirement, which protects the human foot from injuries and negative effects of extraneous environmental conditions. Moreover shoes are necessary component of locomotor apparatus, cause human sole is not adapted to long - distances walking without protection. Modern shoe is equipped with stiffened midsole, hightened heel or arch supports, which has been changed the foot strike. Today a typically strike of human gait is rearfoot - which the point of the first contact the ground is heel. The specific rigid construction of shoes follows that natural barefoot strike has been changed on rearfoot. On the other side, set of materials which is used for shoe production like leather, woven or unwoven textiles or synthetics materials are an important factor to influence the quality of footwear and affects the comfort of use. Therefore innovative textiles and polymer materials are desirable to create new protective and functional properties of shoes. Keywords: footwear comfort, gait, energy cost of walking, oxygen consumption 1. Wstęp Odpowiednia ochrona stóp stanowi jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed projektantami i producentami działającymi w branży przemysłu obuwniczego. Dobrze zaprojektowane obuwie ma dać efekt synergiczny między komfortem, odczuwanym przez każdego użytkownika w sposób subiektywny, jak również bezpieczeństwem użytkowania, manifestowanym bardzo dobrą ochroną stopy przed czynnikami zewnętrznymi oraz minimalizacją prawdopodobieństwa rozwoju mikroorganizmów chorobotwórczych. Sprowadza się to z punktu widzenia fizjologii stopy do optymalizacji procesów związanych z gospodarką transportu ciepła i wilgoci dla układu dzianina - człowiek, a także na sterowaniu rozkładem sił dynamicznych, które stanowią fizyczną bazę[...]

Obuwie, technika chodu oraz proces lokomocji w świetle wydatkowania energetycznego organizmu DOI:10.15199/60.2015.12.3


  Słowa kluczowe: obuwie, technika chodu, wydatkowanie energetyczne Footwear, gait technic and locomotion process in the view of the body's energy expenditure This study has been investigated influence of type of footwear and foot strike on selected kinematics and dynamics parameters of human gait. The flagged problem has been focused on energy costs of walking. Significant differences in biomechanics and energy cost of gait, could be caused by specific modifications of structure of shoes. Keywords: shoes, foot strike pattern, energy cost 1. Wstęp Głównym zadaniem obuwia jest pełna ochrona stopy przed działaniem niekorzystnych warunków środowiska zewnętrznego. Złożoność samego procesu chodzenia lub biegania, jak również rodzaj podłoża oraz indywidualne preferencje użytkowników, nakładają na konstruktorów obowiązek poszukiwania rozwiązań, będących odpowiedzią na oczekiwania ze strony ich potencjalnych odbiorców. Oznacza to konieczność specjalizacji obuwia, uwzględniając przy tym podaż, będącą wypadkową wielu czynników, w tym przede wszystkim zapotrzebowania ze strony konsumentów. Jednocześnie należy pamiętać o konieczności zapewnienia optymalnych warunków mikroklimatu, mających przełożenie na aspekty ergonomiczne. I tak na przykład biorąc pod uwagę obuwie do użytku w pracy [1 - 3], jego przeznaczenie koncentruje się wokół zagadnienia zapewnienia ochrony przed wszelkimi możliwymi zagrożeniami, związanymi z danym stanowiskiem pracy. Wobec tego sama konstrukcja i użyte do tego celu materiały, będą musiały odpowiadać na określone rodzaje ryzyka zawodowego. Przykładowo na stanowiskach pracy, gdzie występuje prawdopodobieństwo uszkodzeń mechanicznych różnych części stopy, stosuje się podnoski zabezpieczające przed uderzeniami, wkładki antyprzebiciowe chroniące przed ukłuciem, czy też dodatkowe ochrony antypoślizgowe. Na skutek tego zwiększa się masa własna Obuwie, technika chodu oraz proces lokomocji w świetle wydatkowania ener[...]

Sposób modyfikacji materiałów wyściółkowych celem poprawy komfortu użytkowania obuwia DOI:10.15199/60.2018.07.1


  1. Wstęp Mikroklimat wnętrza obuwia podczas jego użytkowania jest jednym z ważniejszych czynników decydujących o jego walorach użytkowych [1 - 5]. Konieczne jest poszukiwanie coraz to nowych kombinacji materiałowych oraz możliwości konstrukcyjnych, aby osiągnąć poprawę warunków otoczenia stopy [6]. Komfort użytkowania obuwia stanowi wypadkową wielu czynników, w szczególności konstrukcji i zastosowanych materiałów, a także indywidualnych cech osobniczych. W pracy tej skoncentrowano się na zbadaniu wybranych kombinacji materiałowych w układach wierzch - podszewka - podpodeszwa. Z punktu widzenia użytkownika obuwie powinno charakteryzować się odpowiednimi właściwościami higienicznymi zapewniającymi właściwy mikroklimat wokół stopy [7 - 9]. Materiały wierzchnie mają za zadanie nie tylko ochronę przed działaniem czynników zewnętrznych, takich jak: niska temperatura, woda, wpływ podłoża. Ich zadaniem jest również odprowadzanie pary wodnej wytwarzanej przez stopę, aby umożliwić zachowanie optymalnej temperatury samej stopy. W przypadku, gdy struktura obuwia stanowi barierę dla przepływu wilgoci w kierunku stopa - środowisko zewnętrzne, dochodzi do wzrostu jej temperatury. Z kolei ilość wydzielanego potu zależy od wielu czynników, takich jak: ekspozycja na określone warunki otoczenia, intensywność ruchu czy też indywidualne właściwości metaboliczne organizmu. Istnieją prace [5, 6], w których omawiane są postulaty dla zależności między właściwościami izolacyjnymi obuwia, a warunkami jego użytkowania. Wykazuje się, że właściwości termoizolacyjne materiałów mają znaczny wpływ na zmiany temperatury we wnętrzu obuwia, a tym samym regulują ilość potu wydzielanego przez stopę. Tę właściwość określa przewodnictwo cieplne układu wierzch - podszewka. 2. Materiał i metoda badawcza Materiał badawczy stanowiły elementy składowe obuwia: wierzchy, materiały podszewkowe (skórzane i tekstylne) uformowane na podeszwie gumowej przy użyciu podpodeszw[...]

Badanie właściwości termoizolacyjnych wierzchnich i wyściółkowych wybranych kompozycji materiałów obuwniczych DOI:10.15199/60.2018.08.4


  Zagadnienie termoizolacyjności obuwia stanowi jeden z ważniejszych aspektów jego użytkowania [1]. Stopa należy do tych narządów, które nie utrzymują swojej temperatury na poziomie temperatury ciała [2]. W warunkach podwyższonej temperatury środowiska zewnętrznego, stopa nagrzewa się łatwo, analogicznie w niskich temperaturach otoczenia, ulega szybkiemu wychłodzeniu i stanowi najzimniejszy organ ciała. Przyjmuje się, że temperatura powierzchni skóry ludzkiej kształtuje się w przedziale od 28 do 34°C i są to zarazem wartości brzegowe fizjologicznej temperatury stopy. W przypadku wilgotności względnej w strefie przyskórnej optymalne wartości powinny mieścić się w przedziale od 60 do 65% [2]. Nawet niewielkie odstępstwa od wskazanych wartości, powodują reakcję obronną organizmu, odczuwaną jako marznięcie lub pocenie, objawiające się uruchomieniem mechanizmu zwiększonej sekrecji potu i jego parowania z powierzchni skóry [3-5]. System samoczynnej termoregulacji stopy jest stosunkowo rozwinięty w niewielkim zakresie - w porównaniu do innych części ciała - np. skóry twarzy oraz tułowia. Oznacza to, że w otoczeniu wysokiej temperatury stopa łatwo się nagrzewa i stanowi miejsce o najwyższej temperaturze. Analogicznie dzieje się w środowisku zimnym. Termoreceptory zimna umiejscowione są w górnej warstwie skóry, zaś ciepła - nieco głębiej. Szacuje się, że na 1 cm2 powierzchni skóry stopy znajduje się od 3 do 6 receptorów zimna i tylko jeden ciepła. Ważnym aspektem jest również fakt, że odchylenia od optymalnej temperatury są wolniej rejestrowane w centralnym ośrodku czucia zlokalizowanym w korze mózgowej. Wskutek tego mamy do czynienia z sytuacją dużej utraty ciepła przez stopę zanim zostanie uruchomiony mechanizm termoregulacyjny [6]. Powierzchnia stóp stanowi jedynie około 2% powierzchni ciała, a mimo to przy spadku temperatury otoczenia do 10°C intensywność utraty ciepła przez stopy jest czterokrotnie większa od ilości ciepła tracone[...]

 Strona 1