Wyniki 1-10 spośród 26 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Szymczak"

Modeling and transient analysis of the linear induction motors by detailed structural schemes

Czytaj za darmo! »

The paper reports a new method of transient analysis of Linear Induction Motors (LIM) that is based on detailed electrical and magnetic equivalent circuits. To minimize computation time detailed structural schemes (DSS) are introduced in the method. These schemes reflect physical processes of sequential conversions of electrical and magnetic energy into mechanical one at the output of the LIM. A[...]

Analiza stanów cieplnych nieustalonych w silnikach indukcyjnych liniowych

Czytaj za darmo! »

W pracy omówiono osobliwości silników indukcyjnych liniowych i zaproponowano trzy modele matematyczne do ich analizy w oparciu o detalizowane zastępcze schematy cieplne o różnym stopniu adekwatności. W drugiej części przedstawiono wybrane rezultaty badań symulacyjnych pokazujące nagrzewanie się poszczególnych elementów konstrukcyjnych silnika - zarówno przy nieruchomej, jak i poruszającej się jego części wtórnej. Abstract. In the paper the features LIM are considered and three mathematical models are developed with help of detailed thermal equivalent circuits. These circuits are distinguished by different degrees of adequacy. In the second part of the paper the outcomes of a computer simulation are presented and heating of the LIM different components at both unmovable and movable states of the secondary element is discussed. (Thermal analysis of the linear induction motors at non-stationary operation). Słowa kluczowe: zastępczy schemat cieplny, silnik indukcyjny liniowy, symulacja, procesy przejściowe. Keywords: thermal equivalent circuit, linear induction motor, simulation, transient analysis. Wstęp W praktyce przemysłowej coraz szersze zastosowanie znajdują silniki indukcyjne liniowe (SIL), umożliwiające budowę wysoko dynamicznych układów napędów elektrycznych różnej mocy. Charakteryzują się one szerokim zakresem prędkości ruchu induktorów lub części wtórnej (CzW) i zróżnicowanymi wartościami sił pociągowych oraz rodzajami pracy przy wysokich obciążeniach cieplnych [1, 2, 3]. Jednym z głównych kryteriów przy wyborze silnika elektrycznego jest sprawdzenie, czy nie przekracza on dopuszczalnej temperatury. Uzwojenie silnika z przewodów emaliowanych jest najbardziej wrażliwe na krótkotrwałe przekroczenie tej temperatury. Stąd w obliczeniach projektowych sprawdza się m.in. wartość przyrostu temperatury. Wiąże się z tym problem opracowania odpowiednich modeli matematycznych, pozwalających z wymaganą dokładnością określać temperaturę[...]

Silniki elektryczne w aparatach podwodnych - tendencje rozwoju oraz wybrane problemy doboru układu napędowego


  Człowiek od tysiącleci badał wszelkiego rodzaju dostępne mu miejsca na Ziemi, a w XX w. rozpoczął badania głębin morskich i kosmosu. Oceany są źródłem bogatych surowców mineralnych potrzebnych w gospodarce człowieka. Polska przystąpiła w 1972 r. do oceanicznych badań geologiczno-poszukiwawczych, a w 1987 r. przystąpiła do organizacji Interoceanmetal. W jej ramach ma wydzieloną i zarejestrowaną działkę o powierzchni 150 tys. km2 położoną na Pacyfiku w strefie Clarion-Clipperton [1]. Eksploracja mórz i oceanów na dużych głębokościach nastręcza ogromne trudności, głównie natury technicznej, ze względu na warunki środowiskowe. Z analizy rozłożenia głębokości światowych oceanów wynika, że 98% powierzchni dna morskiego występuje na głębokości do 8000 m, w tym kontynentalne szelfy o głębokości do 300 m zajmują tylko 10% całości. Na tak dużej głębokości zewnętrzne ciśnienie wynosi 5,88·107 Pa, a temperatura 0°C. Tak niekorzystne warunki środowiskowe zmuszają do prac związanych z eksploracją i eksploatacją oceanów pojazdów podwodnych. Jednym z aktualnych problemów jest budowa aparatów podwodnych, urządzeń i narzędzi [2-8]. Do ich napędu stosowane są obecnie najczęściej silniki elektryczne. Celem artykułu jest przedstawienie tendencji rozwojowych i wybranych zagadnień w doborze napędów elektrycznych do obiektów podwodnych. Pionierzy rozwoju napędu elektrycznego Okres lat 80. i 90. XIX w. stał się przełomowym etapem w rozwoju budowy obiektów podwodnych. Pojawienie się silników elektrycznych i akumulatorów pozwoliło rozwiązać główny problem, którym był wygodny napęd, umożliwiający przemieszczanie się obiektów w trudnych warunkach pod wodą. W tabeli zestawiono zasadnicze osiągnięcia w zakresie wpływu nowych technologii elektrotechnicznych na rozwój obiektów podwodnych [8-17]. Jednym z pionierów był Polak, Stefan Drzewiecki (rys. 1). W 1878 r. zbudował pierwszą łódź podwodną, która uzyskała w trakcie badań bardzo dobre wyniki, a w 1[...]

Słowo prezesa SEP - Piotra Szymczaka na ŚDTiSI 2015 DOI:


  Szanowni Państwo! Szanowne Koleżanki i Koledzy! Rok 2015 to rok szczególny, gdyż 17 maja obchodzimy ważną dla elektryki "słaboprądowej" rocznicę, jaką jest 150-lecie Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej, znanej jako UIT w krajach o dominacji języka francuskiego oraz coraz powszechniej jako ITU w krajach o preferencjach dla języka angielskiego. Obecnie UIT/ ITU jest specjalistyczną agendą ONZ o zasięgu globalnym. Oprócz szerokiej działalności w obszarze telekomunikacji przewodowej i radiowej, koordynuje gospodarkę częstotliwościami radiowymi. Od ponad 10 lat obejmuje działalnością również problematykę związaną z kształtowaniem się społeczeństwa informacyjnego. Okazją do okresowego przypominania światu roli i znaczenia telekomunikacji w różnych obszarach aktywności społecznej i gospodarczej było ogłoszenie przez ITU dnia 17 maja Światowym Dniem Telekomunikacji (ŚDT). Coroczne obchody tego Dnia były organizowane pod różnymi hasłami szczegółowymi, ogłaszanymi na dany rok przez ITU. Szczególnie miło mi jest podkreślić, że Stowarzyszenie Elektryków Polskich od samego początku obchodów tego święta w Polsce aktywnie uczestniczyło w ich organizacji. Od 20 lat obch[...]

Słowo Prezesa SEP - Piotra Szymczaka na ŚDTiSI 2016 DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedsiębiorczość w ICT na rzecz zmian społecznych to hasło obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDTiSI), ustalone na rok 2016 przez władze Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) z siedzibą w Genewie - zasłużonej 151-letniej instytucji. Jak corocznie, hasło zostało skonkretyzowane i uszczegółowione w liście Sekretarza Generalnego ITU, stanowiąc wytyczną programową dla obchodów krajowych, w tym polskich obchodów ŚDTiSI 2016. Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP), które od wielu lat jest głównym koordynatorem i organizatorem w Polsce ŚDTiSI, z radością przyjmuje zaproponowane hasło dnia. Wszystkie bowiem wymienione w [...]

ŚDTiSI oraz XVII KOS 2016 - Słowo Prezesa SEP DOI:

Czytaj za darmo! »

"Przedsiębiorczość w ICT na rzecz zmian społecznych", to hasło obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDTiSI), które ustaliły na rok 2016 władze Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) z siedzibą w Genewie - zasłużonej 151-letniej instytucji. Jak corocznie, hasło zostało skonkretyzowane i uszczegółowione w liście Sekretarza Generalnego ITU, stanowiąc wytyczną programową dla obchodów krajowych, w tym polskich obchodów ŚDTiSI 2016. Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP), które od wielu lat jest głównym koordynatorem i organizatorem w Polsce ŚDTiSI, z radością przyjmuje zaproponowane hasło dnia, gdyż wszystkie wymienione w nim[...]

Elektrycy na znaczkach pocztowych

Czytaj za darmo! »

24 listopada 2006 r. w Książnicy Pomorskiej odbyła się publiczna promocja monografii "Elektryka na Pomorzu Zachodnim", w czasie której prezentowano jej próbny egzemplarz. uczestniczący w niej elektrycy szczecińscy podkreślali potrzebę szerszej popularyzacji historii tej dziedziny wiedzy i techniki. Zamiłowany kolekcjoner - Jan Bursa - zaproponował, by wykorzystać w tym celu znaczki pocztowe[...]

Silniki tarczowe z magnesami trwałymi

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi o konfiguracji tarczowej. Wykonano porównanie tarczowych maszyn elektrycznych z uzwojeniami Gramme’a i gładkimi bezrdzeniowymi uzwojeniami stojana. Zaproponowano sposoby budowy tarczowych maszyn elektrycznych z bezrdzeniowym stojanem. Jak pokazują wyniki przeprowadzonych badań eksperymentalnych, sprawność bezrdzeniowych [...]

Badanie składowych momentu silnika synchronicznego z magnesami trwałymi małej mocy

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań momentów silnika synchronicznego z magnesami trwałymi małej mocy, z uwzględnieniem rezystancji uzwojeń stojana. Omówiono niektóre procesy fizyczne i sposoby ich analizy. Na podstawie wybranych badań w stanach ustalonych i przejściowych pokazano znaczący wpływ parametrów silnika - szczególnie rezystancji - na składowe momentu i charakterystykę wypadkową silnika oraz zwrócono uwagę na wybrane aspekty sterowania. Na rysunku 1 przedstawiono wykres wektorowy SSMT. Widać na nim, że w odróżnieniu od maszyny asynchronicznej, gdzie jedynym niezależnym parametrem jest poślizg s, w charakterze niezależnego parametru może być dowolnie przyjęty jeden z wybranych kątów: Θu, Θ, Θe i β - każdy z nich jednoznacznie określa stan pr[...]

Uwarunkowania jakości studiów podyplomowych


  Za jakość studiów podyplomowych jest w większym stopniu odpowiedzialny system, a w mniejszym osobowość i kompetencje poszczególnych szkoleniowców.Dynamika przemian zachodzących na współczesnych rynkach produktów wywołana głównie szybkim tempem postępu technicznego i technologicznego oraz wymaganiami jakościowymi nabywcy wymusza konieczność zmian w metodach zarządzania przedsiębiorstwami, a zwłaszcza kluczowymi procesami wytwórczymi. Dotychczasowa wiedza, umiejętności i kwalifikacje zawodowe pracobiorców uzyskane w trakcie kształcenia w szkole szybko się dezaktualizują. Sytuacja ta wymaga od pracowników i pracodawców kontynuowania aktywności edukacyjnej w ciągu całego życia zawodowego przez uczestnictwo w różnych formach kształcenia ustawicznego [3]. Zagadnienie to jest jednym z celów ogólnych w latach 2007-2013 "Programu operacyjnego, Kapitał ludzki priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka" funduszy europejskich. Efektami działań w tym obszarze powinny być: dostosowanie kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb gospodarki i rynku pracy; poprawa jakości oferty edukacyjnej szkół wyższych; podniesienie atrakcyjności kształcenia w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych na poziomie wyższym; podniesienie kwalifikacji kadr sektora b+r w zakresie współpracy z gospodarką oraz marketingu i komercjalizacji badań naukowych. Najbardziej rozpowszechnionymi formami pozaszkolnymi podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników pozostającymi w ofercie dydaktycznej szkolnictwa wyższego są studia podyplomowe i kursy specjalistyczne. Zasady, według których może odbywać się kształcenie na uczelni w ramach studiów podyplomowych i kursów dokształcających, określa "Prawo o szkolnictwie wyższym" [2]. Piotr Szymc zak Bogusław Węgrzyn Studia podyplomowe narzędziem doskonalenia kompetencji pracobiorców Oferta studiów podyplomowych uczelni wyższych trafia w potrzeby wielu pracodawców, którzy organizacyjnie i finansowo wspi[...]

 Strona 1  Następna strona »