Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Samsonowska"

PACKAGING INNOVATIONS: Bezpieczeństwo opakowań z tworzyw sztucznych przeznaczonych na produkty kosmetyczne DOI:10.15199/42.2018.1.3


  Safety of plastic packaging for cosmetic products. STRESZCZENIE: Produkty kosmetyczne wymagają nie tylko atrakcyjnych, funkcjonalnych, ale przede wszystkim bezpiecznych dla zdrowia konsumenta opakowań. Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1223/2009 opakowania kosmetyków muszą charakteryzować sie czystością i stabilnością. Między strukturą materiału opakowaniowego, a formułą kosmetyku zachodzi interakcja, która musi być oceniona pod kątem bezpieczeństwa. Ocena ryzyka musi obejmować zjawisko migracji z/ do materiału opakowaniowego. Nie istnieją zharmonizowane przepisy oceny bezpieczeństwa opakowań kosmetyków. Opakowania te są kontrolowane w oparciu o przepisy dotyczące badań opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Trwałość zapakowanego kosmetyku może zapewnić opakowanie aktywne. O stanie jakościowym produktu informuje opakowanie inteligentne. Te dwa rodzaje opakowań są coraz bardziej popularne na rynku opakowaniowym. ABSTRACT: Cosmetic products require not only attractive and functional- but above all- safe for the health of the consumer packaging. According to Regulation (WE) No 1223/2009 packaging of cosmetics must be characterized by its purity and stability. The interaction between the structure of the packaging material and cosmetic formula must be assessed for safety. The risk assessment must include the phenomenon of migration from / to the packaging material. There are no harmonized rules of safety assessment for cosmetic packaging. The packaging are then controlled on a basis of the packaging which are intended for contact with food. Durability of the packed cosmetic can be provided by an active packaging. The intelligent packaging can inform about the quality status of the product. These two types of packaging are becoming popular in the packaging market. Opakowanie kosmetyków, oprócz atrakcyjnego wyglądu, który odgrywa niezmiernie istotną rolę w pozycjonowaniu produktu na rynku, ma zapewnić bezpieczeństwo pakowanego produktu. [...]

Jakość zdrowotna opakowań i materiałów opakowaniowych z tworzyw sztucznych dostępnych na polskim rynku DOI:10.15199/42.2015.5.3


  1. Wstęp Podstawową funkcją opakowań żywności są zabezpieczenie mechaniczne oraz ochrona środków spożywczych przed czynnikami zewnętrznymi i środowiskowymi, takimi jak: światło, ciepło, obecność tlenu, wilgoć, mikroorganizmy itp. Nie mniej ważne jest wyeliminowanie zagrożenia zdrowotnego przechowywanej żywności ze strony materiałów opakowaniowych i opakowań. Odpowiednie opakowanie, przeznaczone do kontaktu z żywnością, nie może uwalniać do przechowywanych produktów składników materiału opakowaniowego w ilościach, stanowiących zagrożenie dla zdrowia człowieka lub powodujących niekorzystne zmiany w składzie żywności lub pogorszających jej właściwości organoleptyczne [1]. O przydatności opakowania do żywności decyduje wiele czynników. Kryteria oceny tej przydatności zależą od: rodzaju materiału opakowaniowego, rodzaju produktu spożywczego, systemu pakowania oraz wymagań rynku, na który dany produkt jest przeznaczony. Wspólne kryterium oceny przydatności wszystkich opakowań do żywności stanowi ocena sanitarno-higieniczna (jakości zdrowotnej). Ocena ta obejmuje analizę składu chemicznego materiału opakowaniowego, tj. surowca podstawowego, oraz substancji małocząsteczkowych, takich jak środki pomocnicze dodawane w procesie produkcji, w celu poprawy właściwości przetwórczych i funkcjonalnych oraz pozostałości po procesie wytwarzania. Polimery będące związkami wielkocząsteczkowymi nie wykazują zdolności migracyjnych i nie są toksyczne. Na granicy kontaktu produkt - opakowanie może nastąpić migracja małocząsteczkowych substancji, zarówno lotnych, jak też nielotnych. Migracja globalna jest wskaźnikiem transferu ogólnej masy substancji nielotnych pierwotnie występujących w opakowaniu i przenikających do żywności. Migracja specyficzna, a więc ściśle zdefiniowanej substancji, wymaga precyzyjnych i kosztownych metod analitycznych pozwalających oznaczyć szkodliwe dla zdrowia, niewyczuwalne zmysłami związki chemiczne. Oprócz kryterium mi[...]

Opakowania do żywności z tworzyw sztucznych na polskim rynku DOI:10.15199/42.2016.1.3


  Opakowalnictwo to dynamicznie zmieniająca się dziedzina gospodarki, na rynku zdominowanym przez konsumenta konkurencja między producentami opakowań wymaga bowiem użycia coraz doskonalszych rozwiązań. Opakowania różnią się pod względem różnorodności stosowanych materiałów, konstrukcyjnym oraz szaty graficznej. Niezmiernie istotnym czynnikiem kształtującym rynek opakowaniowy jest aspekt ekologiczny - przydatność do recyklingu oraz mniejsze zużycie surowca. Najbardziej popularne opakowania do żywności to te produkowane z tworzyw sztucznych. Główną funkcją takiego opakowania są przechowywanie i ochrona produktu w przewidzianym czasie. Obecnie, w związku z rozwojem wiedzy, opakowania są postrzegane jako integralny element żywności. Dobór materiału opakowaniowego ma istotny wpływ na jakość i trwałość zapakowanego produktu. Użyty w opakowaniu materiał może z jednej strony przyczynić się do przedłużenia okresu przydatności do spożycia produktu, z drugiej zaś być czynnikiem obniżającym jakość i okres trwałości produktu, z powodu migracji szkodliwych składników opakowania do żywności. Wybór odpowiedniego opakowania do danej grupy produktów spożywczych wymaga dopasowania cech żywności do właściwości fizyko-mechanicznych danego materiału opakowaniowego. Właściwości te zależą od cech fizyko-chemicznych samego polimeru oraz od składu chemicznego zastosowanych w ma- PLASTIC FOOD PACKAGING ON THE POLISH MARKET Selecti[...]

Jakość zdrowotna materiałów opakowaniowych i opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością DOI:10.15199/47.2016.3.3


  Opakowania do żywności, poza funkcją zabezpieczającą mechanicznie pakowane produkty i funkcją estetyczną, muszą przede wszystkim zagwarantować bezpieczeństwo zdrowotne przechowywanej żywności. Opakowanie przeznaczone do kontaktu z żywnością nie może uwalniać do przechowywanych produktów, składników materiału opakowaniowego w ilościach, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka lub powodować niekorzystne zmiany w składzie żywności, lub pogorszyć jej właściwości organoleptyczne. Wspólnym kryterium oceny przydatności wszystkich opakowań do żywności jest ocena sanitarno-higieniczna, na którą składa się ocena sensoryczna, badanie migracji globalnej i badanie migracji specyficznej.Wstęp Dobór odpowiedniego opakowania do danej grupy produktów spożywczych wymaga dopasowania cech żywności do właściwości fizyko-mechanicznych materiału opakowaniowego. Właściwości te zależą od cech fizyko-chemicznych samego polimeru oraz od składu chemicznego zastosowanych w materiałach opakowaniowych modyfikatorów, które tym samym wpływają na ich jakość zdrowotną. O przydatności opakowania do żywności decyduje wiele czynników. Kryteria oceny przydatności zależą od rodzaju materiału opakowaniowego, rodzaju produktu spożywczego, systemu pakowania oraz wymagań rynku, na który dany produkt jest przeznaczony. Wspólnym kryterium oceny przydatności wszystkich opakowań do żywności jest ocena sanitarno-higieniczna (jakości zdrowotnej). Ocena ta obejmuje analizę składu chemicznego materiału opakowaniowego, tj. surowca podstawowego oraz substancji małocząsteczkowych, takich jak: środki pomocnicze dodawane w procesie produkcji w celu poprawy właściwości przetwórczych i funkcjonalnych oraz pozostałości po procesie wytwarzania. Na granicy kontaktu produkt - opakowanie może nastąpić migracja małocząsteczkowych substancji zarówno lotnych, jak i nielotnych oraz zjawisko przenikania i pochłaniania. 21 2016 Ma r z e c JAKOŚĆ OPAKOWAŃ Monika KACZMARC[...]

Wymagania dotyczące zawartości metali w wyrobach użytkowych w świetle obowiązujących przepisów DOI:10.15199/62.2016.9.2


  Zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej przepisami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, wszystkie wprowadzane na rynek produkty muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa. Regulacją prawną o charakterze ogólnym w tym zakresie jest dyrektywa1) (GPS), która określa ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktów przeznaczonych dla konsumentów oraz ustanawia obowiązki podmiotów gospodarczych (producentów i dystrybutorów), związane z wprowadzaniem na rynek produktów bezpiecznych, niestwarzających zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Przepisy dyrektywy1) mają zastosowanie w przypadku braku szczegółowych rozporządzeń regulujących bezpieczeństwo określonych kategorii produktów lub gdy w rozporządzeniach sektorowych występują luki prawne (dyrektywę GPS stosuje się w takich przypadkach wyłącznie w zakresie, w jakim nie regulują tego przepisy odrębne). Do prawodawstwa polskiego postanowienia unijnej dyrektywy GPS wdraża ustawa2) o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Określa ona obowiązki producentów i dystrybutorów w ramach zapewnienia bezpieczeństwa wprowadzanych do obrotu produktów oraz podaje zasady i tryb sprawowania nadzoru nad ogólnym bezpieczeństwem produktów w celu uniknięcia lub eliminacji ewentualnych zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego, związanych z użytkowaniem wprowadzanych na rynek wyrobów. Wprowadzone do obrotu produkty muszą, w związku z powstającymi z nich odpadami, spełniać także określone wymagania z punktu widzenia ochrony środowiska. Tworzące podstawy prawne dla określenia tych wymagań przepisy w dziedzinie ochrony środowiska3-18), w tym w zakresie gospodarki odpadami11-18), zakładają całkowite wyeliminowanie lub ograniczenie negatywnego oddziaływania wytwarzanych odpadów na środowisko naturalne i zdrowie człowieka poprzez działania zmniejszające zawartość niebezpiecznych substancji (w tym szkodliwych metali) w materiałach i produktach oraz przyjazny dla środowiska odzys[...]

Badania opakowań z polistyrenu przeznaczonych do wyrobów czekoladowych


  Polistyren (PS) jest powszechnie stosowanym materiałem opakowaniowym. Właściwości fizykomechaniczne tego polimeru, takie jak sztywność, łatwość termoformowania czy barwienia, są wykorzystywane w produkcji opakowań [1].Opakowania polistyrenowe o zróżnicowanych, czasami bardzo efektownych kształtach są z powodzeniem stosowane do pakowania produktów spożywczych, między innymi wyrobów cukierniczych,wtymczekolady. Zgodnie z Rozporządzeniem(WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, opakowania te podlegają badaniom w celu potwierdzenia zgodności z ustanowionymi wymaganiami. Badania obejmują oznaczanie poziomu migracji globalnej, poziomu migracji specyficznej oraz ocenę sensoryczną. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań wybranej grupy opakowań jednostkowych z polistyrenu, wykonanych w Laboratorium Badań Materiałów i Opakowań Jednostkowych Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań COBRO w Warszawie. Badania w zakresie migracji globalnej oraz oceny organoleptycznej prowadzono dla wybranych losowo opakowań z polistyrenu, wyprodukowanych przez różnych krajowych producentów. Były to opakowania formowane termicznie w różnych kształtach (tacki, pudełka itp.) bezbarwne i barwione na kolor brązowy, stosowane do pakowania wyrobów czekoladowych lub z polewą czekoladową. Na rys. 1 przedstawiono tackę na słodycze (typowe opakowanie z polistyrenu). Badania migracji globalnej z opakowań z PS przeprowadzono z zastosowaniem 2 płynów modelowych imitujących żywność zawierającą tłuszcz: izooktanu i 95% etanolu, zgodnie z normą PN-EN 1186-14 [2]. Do badania migracji globalnej zastosowano metodę przez napełnienie wyrobu [3] w następujących warunkach kontaktu: dla izooktanu 2 dni w temperaturze 20°C, dla 95% etanolu 10 dni w temperaturze 40°C [4, 5]. W tab. I przedstawiono uzyskane wyniki oznaczania migracji globalnej opakowań z PS[...]

Oznaczanie zawartości metali ciężkich w materiałach opakowaniowych i opakowaniach przeznaczonych do kontaktu z żywnością


  Metale odgrywają ważną rolę w procesach metabolicznych i z tego względu są niezbędne do życia, ich nadmiar może jednak stanowić czynnik toksyczny. Metalami ciężkimi określa się te, których gęstość (masa właściwa) jest wyższa niż 4,5 g/cm3. Do metali ciężkich zalicza się: Cu, Co, Cr, Cd, Fe, Zn, Pb, Sn, Hg, Mn, Ni, Mo, V, W [1]. Niektórzy naukowcy do tej grupy zaliczają również Ba, którego gęstość wynosi 3,62 g/cm3 [2]. Metalom ciężkim przypisuje się rolę stymulatorów lub czynników hamujących procesy życiowe.Wzależności od stężenia, stopnia utlenienia i łatwości tworzenia kompleksów, mogą się one stać toksyczne dla wszystkich organizmów żywych. Cd, Hg, Pb i Cr (VI) są szczególnie niebezpieczne ze względu na toksyczne działanie na ludzi i środowisko. Pary rtęci negatywnie wpływają na układ nerwowy, ołów kumuluje się w kościach i układzie nerwowym, powodując pogorszenie sprawności umysłowej, kadm uszkadza nerki, kościec oraz wywołuje choroby sercowo-naczyniowe i nowotworowe, Cr (VI) ma natomiast działanie kancerogenne [3]. Od ponad 30 lat na europejskim rynku funkcjonuje system legislacyjny w zakresie bezpieczeństwa opakowań do żywności, mający na celu ograniczenie migracji substancji toksycznych zmateriałów opakowaniowych do zapakowanej żywności. Dane toksykologiczne opublikowane przez WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) i SCF (Komitet Naukowy Żywności) dotyczące oceny negatywnego wpływu środowiska na człowieka, opierające się na ADI (dopuszczalne dzienne spożycie) i PTWI (dopuszczalne tygodniowe spożycie), posłużyły do opublikowania limitów dla poszczególnych metali i ich związków [4].Wdobie coraz bardziej popularnych i ekonomicznie uzasadnionych materiałów z recyklingu, zasadne staje się monitorowanie zawartości metali w opakowaniach. Metale i ich związki wchodzą przedewszystkimwskład opakowań metalowych, papierniczych, ceramicznych, szklanych i łączonych. Metale w opakowaniach pochodzą z surowców używanych do produkcji, jak[...]

Opakowania do żywności z papieru i tektury DOI:10.15199/65.2016.3.2


  W artykule przedstawiono perspektywy rozwoju rynku opakowaniowego papieru i tektury. Podkreślono konieczność wykonywania badań sensorycznych opakowań z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością, zgodnie z obowiązującymi normami. Przedstawiono przykładowe wyniki analiz sensorycznych uzyskane w Laboratorium Badań Materiałów i Opakowań Jednostkowych, COBRO - Instytutu Badawczego Opakowań.Na rynku opakowań znaczące miejsce zajmują opakowania z tektury i papieru przeznaczone do kontaktu z żywnością. Firma Smithers Pira, światowy autorytet w branży opakowań papierowych, w opublikowanym w 2014 r. raporcie "The Future of Corrugated Board Packaging to 2019" prognozuje, że popyt na opakowania z tektury falistej będzie wzrastał średnio o 4% rocznie i do 2019 r. osiągnie 115 mln t przetworzonych materiałów, a ok. 30% (w ujęciu ilościowym) tektury falistej będzie użyte do pakowania żywności przetworzonej, natomiast 10% do pakowania żywności świeżej [12]. Bardzo ważnym segmentem rynku opakowań celulozowych do produktów spożywczych jest rynek opakowań z recyklingu. Prognozy zakładają, że w 2018 r. światowy popyt na makulaturę przewyższy jej podaż o 1,5 mln t [13]. Wzrost świadomości ekologicznej oraz rozwój nowych technologii recyklingu surowców spowoduje zwiększony popyt na opakowania z papieru i tektury zawierające włókna celulozowe pochodzące z recyklingu, a w przyszłości opakowania papierowe staną się zamiennikiem opakowań z tworzyw sztucznych, głównie polistyrenu. OPAKOWANIE a niebezpieczne substancje Aby opakowanie do żywności spełniło swoją podstawową funkcję, tj. ochronę produktu przed zepsuciem, uszkodzeniem oraz szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych, musi być bezpieczne. Zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, opakowania i materiały opakowaniowe w normalny[...]

Oleje mineralne w opakowaniach do żywności DOI:10.15199/65.2018.7.5


  Powracającym problemem dotyczącym opakowań celulozowych do żywności jest migracja olejów mineralnych z opakowań. Oleje mineralne są stosowane głównie jako rozpuszczalniki lub spoiwa w farbach drukarskich i mogą stanowić nawet 70% masy farb [11]. Źródłem zanieczyszczeń opakowań olejami mineralnymi mogą być także smary, woski, rozcieńczalniki farb drukarskich oraz oleje maszynowe stosowane w łańcuchu produkcyjnym. Z uwagi na ochronę środowiska i powszechnie stosowany recykling różnych materiałów coraz częściej produkowane są opakowania z papieru i tektury z użyciem wtórnych włókien celulozowych. W opakowaniach zawierających włókna pochodzące z makulatury istnieje ryzyko ich zanieczyszczenia pozostałościami farb drukarskich. W 2008 r. po raz pierwszy w ramach systemu szybkiego ostrzegania RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) zgłoszono problem obecności olejów mineralnych w spożywczym oleju słonecznikowym pochodzącym z Ukrainy [14]. Natomiast laboratorium kantonalne w Zurychu w 2010 r. oznaczyło oleje mineralne w żywności suchej, przechowywanej w opakowaniach z papieru i tektury wyprodukowanych z użyciem celulozy pochodzącej z recyklingu [4, 6]. Foodwatch (niemiecka organizacja non profit zajmująca się kontrolą żywności) w 2015 r. przebadała 120 produktów spożywczych pochodzących z Niemiec, Francji i Holandii. W 21% produktów pochodzących z Niemiec stwierdzono obecność szkodliwych olejów mineralnych. W 2016 r. Foodwatch przetestowała zawartość olejów mineralnych w płatkach śniadaniowych i wyrobach czekoladowych, a na utworzonej "czarnej liście" znalazły się m.in. płatki śniadaniowe marki Kellogg’s oraz wielkanocne króliczki marki Lindt. Raport organizacji Foodwatch przyczynił się do złożenia w Parlamencie Europejskim projektu rezolucji w sprawie uregulowania zawartości olejów mineralnych nie tylko w produktach spożywczych, ale także w kosmetykach [16]. PODZIAŁ OLEJÓW MINERALNYCH i ich szkodliwość Oleje mineral[...]

PACKAGING SPECTRUM: Związki NIAS. Ocena ryzyka. Część 2. DOI:10.15199/42.2018.11.2


  STRESZCZENIE: Analiza chemiczna NIAS jest dużym wyzwaniem analitycznym. Nie wszystkie substancje można wykryć za pomocą dostępnych technik analitycznych. Wykryte związki NIAS powinny podlegać ocenie toksykologicznej z zastosowaniem znanych metody wykorzystywanych w toksykologii. ABSTRACT: Chemical analysis of NIAS is serious analytical challenge. Presently available analytical techniques can not detect all of substances. NIAS compounds detected should be considered as subjects to toxicological evaluation with know toxicology methods use. W opakowaniach do kontaktu z żywnością oprócz stosowanych w procesie produkcji związków IAS (Intentionally Added Substances) mogą pojawić się związki chemiczne NIAS (Non-intentionally Added Substances), które nie zostały celowo zastosowane na żadnym etapie wytwarzania. Na rys. 1. przedstawiono cztery podstawowe źródła NIAS. Do związków NIAS zalicza się substancje, których masa cząsteczkowa jest mniejsza niż 1000 Da. Mała cząsteczka NIAS oraz mała ilość występująca w produkcie końcowym powoduje, że identyfikacja oraz oznaczanie ilościowe tych związków są trudnym zadaniem analitycznym. Analiza chemiczna NIAS Udoskonalane metody analityczne pozwalają na coraz bardziej precyzyjne wykrycie NIAS. Przygotowanie próbki do analizy jest etapem kluczowym dla kompleksowej analizy materiałów do kontaktu z żywnością (FCM - Food Contact Materials). Każda analiza chemiczna obarczona jest błędem niecałkowitej migracji NIAS do płynów modelowych bądź analizowanej żywności. Polimery i stałe substancje modelowe imitujące żywność, takie jak Tenax®, można analizować za pomocą technik bezpośredniej desorpcji termicznej połączonych ze spektrometrią mas (MS). Do takich technik należą: - sonda do analizy atmosferycznej - Atmospheric Solids Analysis Probe - (ASAP) MS, - bezpośrednia analiza w czasie rzeczywistym - Direct Analysis in Real-Time (DART) MS, - desorpcja przez elektro-rozpylanie - De[...]

 Strona 1  Następna strona »