Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JERZY LEWANDOWSKI"

Współczesne koncepcje naprawcze obiektów technicznych DOI:10.15199/54.2017.9.2


  Organizacja produkcji w przedsiębiorstwie zawiera wiele elementów mających wpływ na proces produkcyjny, a w szczególności na efektywne wykorzystanie maszyn i urządzeń. Współcześnie znaczenie ma zapewnienie ciągłości działania. Analiza kompleksowego spojrzenia na proces produkcyjny pozwala wyszczególnić te czynniki, które zapewnią bezawaryjną pracę systemu. Jednym z tych czynników jest utrzymanie ruchu maszyn i urządzeń produkcyjnych. W szczególności istotny jest właściwy dobór odpowiednich koncepcji naprawczych obiektów technicznych.W artykule zaprezentowane zostały te koncepcje dla złożonych obiektów technicznych. Celem opracowania jest analiza i ocena tych, które mają wpływ na poprawę efektywnego wykorzystania obiektów technicznych. Anal iza i ocena k oncepcji n aprawczych Celowość wymian profilaktycznych obiektów technicznych związana jest z następującymi warunkami [2]: - rosnąca funkcja intensywności uszkodzeń λ (t), - efekty ekonomiczne wymian profilaktycznych mają sens, gdy: C1>C2 oraz (7 - 10) gdzie: C1 - koszty wymiany wymuszonej na skutek uszkodzenia, C2 - koszty wymiany profilaktycznej. Koncepcja naprawcza obiektów technicznych polega na określeniu zasad, które spełniają kryterium działania systemu. Definiuje się ją zazwyczaj jako zbiór reguł umożliwiających określenie - dla PRZEGLĄD PAPIERNICZY · 73 · WRZESIEŃ 2017 645 MASZYNY I URZĄDZENIA każdego obiektu naprawczego - kiedy, tj. po jakim czasie i jakie działania naprawcze należy podejmować. Koncepcje naprawcze można sklasyfikować wg następujących kryteriów: - ilości i wiarygodności informacji o naprawionych obiektach (pełne bądź niepełne informacje) - adaptacyjne, - rozpoznawalności stanu obiektu (inspekcyjne), - następstw działań naprawczych (periodyczne i sekwencyjne), - rodzaju współzależności między obiektami naprawianymi (proste i oportunistyczne), - liczby wyróżnionych stanów obiektów (jedno i wielostanowe), - stanu technicznego obiekt[...]

System informacyjny zarządzania gospodarką naprawczą DOI:10.15199/54.2018.7.2

Czytaj za darmo! »

Wprowadzenie Organizacje powinny używać informacji w sposób, który pozwoli im na podejmowanie bieżących decyzji odnośnie do funkcjonowania, a także reagowanie na losowe zdarzenia zakłócające normalne działanie. Informacje stały się obecnie tak samo ważne, jak majątek trwały i obrotowy, personel, czy zasoby finansowe. Stąd też niezbędny jest w przedsiębiorstwie odpowiedni system informacyjny. Celem artykułu jest prezentacja systemu informacyjnego zarządzania oraz koncepcji komputerowego wspomagania zarządzania gospodarką naprawczą maszyn i urządzeń papierniczych. System i nformacyjny Aby umożliwić przepływ informacji od źródła do użytkownika, powinno się stworzyć system zdolny do gromadzenia, przechowywania i przenoszenia informacji w obrębie przedsiębiorstwa. Systemy odwołują się do różnych działów organizacji i zapewniają informacje na różnym szczeblu kierowniczym i pracowniczym. Słowo "system" powinno być rozumiane w szerokim znaczeniu jako kanał przepływu lub łańcuch kanałów, widzialnych lub nie, przez które mogą płynąć informacje i gdzie mogą być chwilowo lub trwale przechowywane. Kanały przepływu mogą być mieszaniną sprzętu, ludzi i instrukcji. Zbyt często myślimy o systemie jako o serii połączonych ze sobą komputerowych baz danych. Jest to dalekie od prawdy. Ludzie mogą być uważani za systemy informacyjne lub kanały. W ciągu całego życia zbieramy strzępki informacji z różnych źródeł, większość z nich przechowujemy w głowie. Jeżeli np. sprzedawca wprowadzi zebrane informacje do komputera, zostaną one zapisane w firmowej bazie danych i przechowane do czasu aż będą komuś potrzebne. W ten sposób dwa systemy zostały połączone w jeden większy. Dobry zbiorowy system informacyjny niekoniecznie wymaga wielkich nakładów finansowych. To dlatego, że system składa się nie tylko z części technicznych, a zbudowanie go zajmuje wiele czasu i wysiłku. W skład systemu informacyjnego wchodzą nie tylko ustalone, formalne kanały, ale także[...]

Katalizator niklowy do uwodornienia benzenu osadzony na nośniku węglowym

Czytaj za darmo! »

Badano aktywność katalityczną spreparowanych układów nikiel/nośnik węglowy w reakcji uwodornienia benzenu do cykloheksanu. Jako nośniki stosowano: komercyjny węgiel aktywny (symbol N) oraz węgle modyfikowane (symbole N1300 i N1900), uzyskane drogą zróżnicowanej obróbki termicznej wyjściowego węgla (N). Strukturę katalizatorów charakteryzowano metodą dyfrakcji rentgenowskiej. Stwierdzono, [...]

 Strona 1