Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Emilia Roguska"

Analiza ryzyka w projektach tunelowych DOI:10.15199/33.2018.02.06


  Wostatnich latach na całym świecie można zaobserwować wzrost popularności budowli podziemnych. Z przyczyn ekonomicznych i urbanistycznych coraz częściej stosowane są rozwiązania przenoszące transport miejski pod ziemię. Budownictwo podziemne jest dziedziną, której towarzyszy znacznie większe ryzyko w porównaniu z budownictwem kubaturowym. Wynika to przede wszystkim z tego, iż warunki gruntowe, określone na podstawie badań geologicznych, podawane są jedynie z pewnym prawdopodobieństwem. Ponadto podczas projektowania konstrukcji podziemnychwykorzystywane są głównie metody empiryczne, gdyż nie ma kryteriów, którewsposób ilościowy, za pomocą odpowiednich rozkładów statystycznych, określiłyby czynniki ryzyka. Definicja ryzyka i zarządzanie ryzykiem Pojęcie ryzyka nie jest zdefiniowanewprawie polskim. W różnych dziedzinach nauki pojawiają się odmienne jego definicje [10]. Na potrzeby analizy ryzyka w budownictwie podziemnym przyjęto definicję zaproponowaną w Kodeksie postępowania przy zarządzaniu ryzykiemwbudownictwie tunelowym [2]: ryzyko jest to kombinacja częstotliwościwystępowania danego zagrożenia i konsekwencji jego wystąpienia. Kodeks nie definiuje jednak, jakiego rodzaju jest to kombinacja. W praktyce przyjmuje się iloczyn obu tych wartości, a zatem: R = P(z) - K(z) gdzie: R - ryzyko; P(z) - prawdopodobieństwowystąpienia zdarzenia z; K(z) - straty poniesione wskutek zajścia zdarzenia z. Istnieje wiele różnych rodzajów ryzyka. Niektóre z nich towarzyszą każdemu rodzajowi działalności, np. ryzyko operacyjne czy prawne, natomiast niektóre są specyficzne dla określonej branży.Wbudownictwie podziemnym ogromne znaczenie ma ryzyko technogenne. Jest to ryzyko występujące w działalności technicznej, kierowanej za pomocą "racjonalnych" projektów. Nie można jednak zapominać także o ryzyku prawnym (związanym ze zmieniającymi się przepisami prawa) oraz ryzyku rynkowym (związanym ze zmieniającą się sytuacją rynkow[...]

 Strona 1