Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF SARAMOWICZ"

Czy wreszcie jest szansa na wieloletni rozwój infrastruktury komunikacyjnej w Polsce?

Czytaj za darmo! »

Odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest prosta, mimo obserwowanego i trwającego od dłuższego czasu wielkiego szumu medialnego w tym względzie. Od szeregu lat kolejne ekipy rządzące ogłaszały coraz to bogatsze programy budowy autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic miast. Jak jest w istocie, wiemy zarówno z prasy jak i z autopsji jako użytkownicy dróg - czy wobec tego jest szansa na zmia[...]

Nawierzchnie izolacyjne płyt pomostowych tymczasowych mostów modularnych z zastosowaniem modyfikowanych polimerów metakrylowych

Czytaj za darmo! »

We wcześniejszych publikacjach, m.in. na łamach miesięcznika "Materiały Budowlane", były prezentowane informacje o dynamicznymrozwoju zastosowania powłok z modyfikowanych żywic metakrylowych w realizacji inżynierskich budowli komunikacyjnych. Wskazywano na coraz szerszą paletę rozwiązań technologiczno-materiałowych z wykorzystaniem tych polimerów w konstrukcji powłok izolacyjno-nawierzchniowych, spełniających wysokie wymagania techniczne i eksploatacyjne. Celem nadrzędnym zarówno dla konstruktora, jak i wykonawcy powinno być zastosowanie rozwiązań technologicznych optymalizujących procesy aplikacji przez minimalizowanie jej czasu, ograniczanie utrudnień komunikacyjnych i kosztów oraz wzrost bezpieczeństwa ruchu. Istotnymi, lecz nie jedynymi uwarunkowaniami prawidłowej[...]

Hydrofobizacja, skuteczna metoda ochrony powierzchniowej inżynierskich budowli komunikacyjnych

Czytaj za darmo! »

Inżynierskie budowle komunikacyjne (obiekty mostowe, tunele, przepusty i konstrukcje oporowe) wymagają ochrony przed oddziaływaniami korozyjnymi, ponieważ funkcjonują w zmiennych warunkach środowiskowych dwadzieścia cztery godziny na dobę i przez cztery pory roku.Wtakich warunkach nie mają szansy obronić się same…Niestety, świadomość tego faktu nie jest tak powszechna, jak być powinna, a ewidentnych dowodów nadal nie brakuje. Odnieśćmożna wrażenie, że ochrona antykorozyjna konstrukcji betonowych stanowimarginalny element tego, co określa się fazą "wykończeniową" powstawania budowli komunikacyjnych. Nie ulegawątpliwości, że skuteczne, zwykorzystaniemwspółczesnejwiedzy, przeciwdziałanie warunkomi cz[...]

Rozwój infrastruktury drogowej - propozycje nowych rozwiązań technologicznych

Czytaj za darmo! »

Bardzo często realizacja inżynierskich budowli komunikacyjnych jest doskonałą okazją do prezentacji nowych rozwiązań konstrukcyjnych, technologii i materiałów stosowanych podczas ich powstawania. Szczególną uwagę zwraca się na zapewnienie niezawodności, trwałości i bezpieczeństwa użytkowania. Bardzo ważnym zagadnieniem jest teżochronaobiektówinżynierskich, m.in.mostów, wiaduktów, tuneli[...]

Impregnacja hydrofobizująca - perspektywa w ochronie powierzchniowej inżynierskich budowli komunikacyjnych

Czytaj za darmo! »

Omówiono dwie technologie ochrony powierzchniowej konstrukcji betonowych - systemami powłokowymi i impregnatami - uwzględniając ich możliwości i ograniczenia. Wskazano rozwiązanie, które łączy zalety obydwóch technologii. Hydrophobic impregnation - perspectives for the surface protection of civil engineering transportation structures Two concrete structure surface protection technologies, i.e. coatings and impregnation systems, as well as their capabilities and limitations, have been discussed. A solution combining the advantages of both the technologies has been indicated. Inżynierskie budowle komunikacyjne (obiekty mostowe, tunele, przepusty i konstrukcje oporowe) wymagają ochrony przed korozją, ponieważ funkcjonują w zmiennych warunkach środowiskowych 24 godziny na dobę i przez cztery pory roku. Nie ulega wątpliwości, że skuteczne przeciwdziałanie warunkom i czynnikom powodującym zniszczenia korozyjne budowli stanowi zadanie na dziś i jutro. Wiedza o mechanizmie procesów korozyjnych, a także znajomość "sprawców" tego procesu oraz warunków sprzyjających negatywnym efektom ich oddziaływania na konstrukcje, wprost nasuwa konkluzję o konieczności ochrony powierzchniowej konstrukcji oraz stosowania materiałów lub złożonych systemów materiałowych ograniczających wchłanianie wody, tworzących bariery dla substancji agresywnych, w tym głównie chlorków, ale jak najmniej zaburzających przenikalność pary wodnej (właściwości "oddechowe" betonu) dla maksymalnego osuszenia konstrukcji. Problem, o którym mowa wyżej, sklasyfi kowano w drugiej części normy PN-EN 1504 (Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych) w arkuszu drugim w p. "określenie wymagań dla wyrobów/ systemów do powierzchniowej ochrony betonu" oraz "p[...]

Kierunki rozwoju spoiw mineralnych - geopolimerowe kompozyty budowlane DOI:10.15199/40.2018.3.1

Czytaj za darmo! »

1. Wstęp Spoiwa mineralne stanowią podstawowy składnik tworzący mikrostrukturę matrycy kompozytów budowlanych, determinujący ich cechy techniczne. Historia stosowania spoiw budowlanych sięga wielu tysięcy lat i związana jest z wykorzystaniem gipsu i wapna powietrznego, które występują w przyrodzie w postaci surowców umożliwiających uzyskanie z nich najprostszego spoiwa tylko drogą przemiału i obróbki termicznej. Kolejne etapy rozwoju technologii spoiw to użycie naturalnych popiołów wulkanicznych, wynalezienie wapna hydraulicznego i w końcu cementu portlandzkiego. Od czasu wprowadzenia do powszechnego użytku współczesnego cementu, żadne nowe spoiwo mineralne nie zaistniało w budownictwie w sposób powszechny, pomimo rozmaitych prób w tym zakresie [17, 19, 20]. Poszukiwania kierunków rozwoju technologii spoiw mineralnych wynikają ze zmieniających się potrzeb technicznych, priorytetów ekonomiczno-ekologicznych i dostępnych zasobów surowcowych. Współcześnie kierunki rozwoju spoiw mineralnych [4, 6] są wyznaczane przez zasady zrównoważonego rozwoju, rozumiane jako szukanie równowagi pomiędzy racjonalnym gospodarowaniem zasobami materialnymi i energią a trwałością i innymi właściwościami technicznymi. W rozwoju technologii spoiw można zaobserwować dwie główne strategie związane z zakresem ich stosowania i produktów handlowych na ich bazie. Jednym z tych kierunków jest dążenie do uniwersalnej przydatności wyrobu/produktu (nazwy handlowe takie jak "cement uniwersalny", "cement standard" w prowadzane przez poszczególnych producentów jako element marketingu, bez umocowania w przepisach normowych), drugim kierunkiem jest wysoka specjalizacja, tzn. optymalizacja spoiwa pod kątem głównych właściwości wynikających z przeznaczenia. Podstawowy dobór spoiw mineralnych obejmuje spoiwa hydrauliczne (cement i wapno hydrauliczne) oraz spoiwa powietrzne (gips i wapno budowlane). Spośród wymienionych rodzajów spoiw największy udział w rynku budowlan[...]

 Strona 1