Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Michał Sirak"

Wpływ starzenia klimatycznego na właściwości ochronne powłok akrylowych DOI:10.15199/40.2016.12.1


  Na podstawie badań własnych dokonano analizy destrukcji powłok akrylowych (z międzywarstwą poliuretanową), stosowanych do renowacji powłok lakierniczych nadwozi samochodów, starzonych w warunkach naturalnych (na stacji klimatycznej). Badania stanu powierzchni powłok wykazały, że w miarę wydłużania okresu starzenia klimatycznego rósł stopień destrukcji powłok, na przykład w postaci rozwoju: pęknięć, kraterów, pęcherzy, delaminacji, jak również kredowania. Starzenie klimatyczne w okresie 2 lat spowodowało obniżenie wytrzymałości połączenia adhezyjnego (badanej wg PN-EN ISO 4624:2016-05) akrylowej powłoki podkładowej ze stalowym podłożem o 58%. Wraz ze zwiększaniem okresu starzenia klimatycznego zmieniał się także charakter odrywania powłok podkładowych od stalowego podłoża, podczas wykonywania próby odrywowej. Słowa kluczowe: akrylowa powłoka podkładowa, starzenie klimatyczne, destrukcja, adhezja On the grounds of Authors’ own research, destruction analysis was made of acrylic coatings (with polyurethane interlayer), used for renovation of car bodies lacquer coatings, which were aged in natural conditions (on climatic station). Investigation of coatings surface state proved that the climatic ageing period longer the coatings destruction degree higher, for example in the form of development of cracks, craters, blisters, delamination as well as chalking. Climatic ageing for 2 years caused resistance decrease of adhesive joint (tested acc. PN-EN ISO 4624:2016-05) between acrylic primer coating and steel substrate by 58%. Following ageing, the nature of the process of primer coatings pulling away from steel substrate during pull-off test was changing. Keywords: acrylic primer coating, climatic ageing, destruction, adhesion 1. Wstęp Trwałość połączenia adhezyjnego układu powłoka polimerowa-podłoże warunkuje właściwości ochronne powłok. Adhezję fizyczną powłok polimerowych do podłoża determinują siły przyciągania (Van der Waalsa[...]

Wpływ czynników środowiska na destrukcję powłok akrylowych DOI:10.15199/40.2017.9.2


  1. Wstęp Podczas użytkowania powłok polimerowych (lakierniczych), w wyniku oddziaływania czynników otoczenia (czynników eksploatacyjnych), zachodzi zużywanie ich kolejnych warstw powierzchniowych, aż do momentu osiągnięcia przez nie stanu granicznego, równoważnego z uszkodzeniem. W przypadku powłok polimerowych, poddanych na stacji klimatycznej oddziaływaniu naturalnego środowiska eksploatacji, istotną rolę w procesach destrukcji warstwy nawierzchniowej powłok odgrywają czynniki klimatyczne (promieniowanie ultrafioletowe i podczerwone, wilgoć, opady) oraz substancje, których źródłem są zanieczyszczenia środowiska. Zalicza się do nich media agresywne (kwaśne deszcze, solanka, nawozy naturalne i sztuczne), a także cząstki erozyjne (pył) [12]. Jak dotąd, kinetyka destrukcji powłok polimerowych pod wpływem czynników otoczenia (klimatycznych i zanieczyszczeń środowiska) nie jest wystarczająco poznana, z powodu znacznej złożoności tych procesów. W rzeczywistości bowiem, powłoki poddawane są równocześnie oddziaływaniom różnego typu czynników, na przykład: czynników erozyjno- korozyjnych [2, 3, 9-12], wilgoci [25], czy też promieniowania słonecznego [13-15, 30]. Ich synergiczny wpływ na procesy starzeniowe powłok nie jest również w pełni zbadany. Należy podkreślić, że bez identyfikacji procesów destrukcji powłok polimerowych i ich kinetyki nie jest możliwe racjonalne prognozowanie trwałości eksploatacyjnej tego typu powłok ochronno-dekoracyjnych [12]. Dominującym czynnikiem (wśród czynników otoczenia) powodującym starzenie powłok polimerowych jest promieniowanie ultrafioletowe (UV), którego źródłem jest Słońce. Emituje ono różne rodzaje promieniowania ultrafioletowego: UV-A (o długości fali 315÷400 nm), UV-B (280÷315 nm) oraz UV-C (100÷280 nm). Promieniowanie z zakresu UV-C oraz większość promieniowania z zakresu UV-B pochłaniana jest przez warstwę ozonową atmosfery ziemskiej. W efekcie około 97% promieniowania ultrafioletowego, któr[...]

 Strona 1