Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Mikołaj SKOWRON"

Pole magnetyczne jako źródło energii w nadprzewodnikowych zasobnikach energii DOI:10.15199/48.2018.01.04

Czytaj za darmo! »

Wprowadzenie do systemu energetycznego na dużą skalę źródeł energii odnawialnej (OZE) generuje szereg problemów. Jednym z nich jest dostawa energii z tych źródeł, ze względu na nieprzewidywalność wartości mocy wyjściowej np. z farmy wiatrowej czy fotowoltaicznej. Źródła odnawialne dostarczają - lub nie - energii, niezależnie od zapotrzebowania. Rozwiązaniem tego problemu jest magazynowanie i przechowywanie energii elektrycznej. Systemy zasobnikowe pozwalają gromadzić energię wytwarzaną w okresach niskiego popytu, albo przy niskim koszcie wytwarzania, lub z odnawialnych źródeł energii i wykorzystywać ją w okresach wysokiego popytu, wysokich kosztów wytwarzania lub gdy żadna inna technologia wytwarzania nie jest dostępna. Zasobniki energii mają wiele zastosowań: jako źródła mobilne lub stacjonarne, w energetyce, w sieciach przesyłowych, rozproszonych źródłach energii, energii odnawialnej oraz u lokalnych odbiorców i stały się istotnym elementem nowoczesnej sieci typu Smart Grids. Istnieje kilka typów technologii magazynowania energii różniących się właściwościami w zakresie mocy wyjściowej, czasu przechowywania, wartości gromadzonej energii i szybkości reakcji. Z jednej strony są systemy takie jak elektrownie wodne, które mają dużą moc i zdolność do zasilania sieci przez długi okres czasu, jednak mają długi czas rozruchu i nie nadają się do szybkich reakcji na wahania napięcia. Z drugiej strony są urządzenia o bardzo krótkim czasie reakcji i stosunkowo dużej mocy. Należą do nich nadprzewodnikowe zasobniki energii (SMES - Superconducting Magnetic Energy Storage), gromadzące energię w polu magnetycznym generowanym przez uzwojenie nadprzewodnikowe, w którym prąd płynie bez strat [1]. Koncepcja nadprzewodnikowego zasobnika energii opiera się na zjawiskach, które nie mają zastosowania w innych technologiach magazynowania energii: materiały nadprzewodnikowe przewodzą prąd bez strat rezystancyjnych. Prąd elektryczny wytwarza pole [...]

Wpływ położenia i budowy aplikatora eliptycznego stosowanego w magnetoterapii na rozrusznik serca

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metodę określania budowy i usytuowania aplikatora eliptycznego. Założono, że należy uzyskać jak najwyższą wartość indukcji pola magnetycznego w punktach kontrolnych związanych z wybraną strukturą anatomiczną, przy jednoczesnym zachowaniu wartości indukcji pola magnetycznego w bezpiecznych granicach w otoczeniu rozrusznika serca. Wyniki uzyskano z zastosowaniem algorytmu genetycznego. Omówiono również inne możliwe efekty oddziaływania aplikatora na rozrusznik serca Abstract. This paper presents a method for determining the structure and location of the elliptical applicator. It is assumed that the highest value of magnetic flux density at checkpoints associated with the selected anatomical structure are obtained, with simultaneous preservation of inductance within safe limits in vicinity of pacemaker. The results were obtained using genetic algorithm. It also discusses the impact of other possible effects on cardiac pacemaker . (Location and contruction of an elliptical applicator used in magnetotherapy influence on cardiac pacemaker). Słowa kluczowe: pole magnetyczne, magnetoterapia, algorytmy genetyczne, rozrusznik serca. Keywords: magnetic field, magnetotherapy, genetic algorithms, cardiac pacemaker. Wstęp Ocenie wpływu pola elektromagnetycznego na rozrusznik serca poświęcono wiele badań, ich wyniki przedstawiono w szeregu prac [1-4]. W pracach [5-8], zwrócono uwagę, że w polu magnetycznym o częstotliwości 50 Hz i indukcji powyżej 100 μT, może dojść do zakłóceń pracy rozrusznika serca, spowodowanych między innymi możliwością aktywacji obwodu odpowiedzialnego za przeprogramowanie rozrusznika wyposażonego w kontaktron [9]. Magnetoterapia to forma terapii na którą świat nauki skierował swoje zainteresowanie już w XIX wieku [10], została włączona i znalazła uznanie jako jeden z wielu sposobów leczenia szerokiej gamy schorzeń. W pracy [11], przedstawiono wyniki optymalizacji budowy aplikatora pod kątem uzy[...]

Elektryzacja ziaren węgla metodą tryboelektryczną DOI:10.15199/48.2017.01.31

Czytaj za darmo! »

Węgiel energetyczny będący paliwem dla elektrowni, zawiera niejednokrotnie znaczne ilości popiołu (skała płonna) i siarki. Powoduje to m.in. pogorszenie właściwości paliwa, zmniejszenie wartości opałowej, korozję kotłów, itp. Podejmowane są więc próby usunięcia tych szkodliwych składników z węgla różnymi metodami. Jedną z suchych metod wzbogacenia minerałów, którą próbuje się wykorzystać do węgla, jest separacja elektrostatyczna. Warunkiem wykorzystania sił pola elektrycznego do wzbogacania węgla jest nabycie przez cząstki węgla i substancji mineralnej (tworzącej po spaleniu popiół) ładunków elektrycznych. W niniejszym artykule przedstawiono podstawy elektryzowania cząstek metodą tryboelektryczną (przez tarcie), oraz opisano układ do pomiaru ładunków nabywanych przez ziarna. Zaprezentowano wyniki badań nad elektryzacją ziaren węgla i substancji mineralnej w zależności od materiału elektryzatora, prędkości wlotowej do cyklonu, granulacji cząstek i ich stężenia w powietrzu transportującym. Abstract. Power coal, as a fuel to power plants, contains frequently considerable quantities of ash and sulphur. This causes deterioration of quality of the fuel, reduction of its heating value, corrosion of boilers, etc. The test of extraction of these harmful components from the coal by various methods are being undertaken. Electrostatic separation is one of the dry methods of beneficiations of minerals: it is tested to beneficiation of coal. In this article the principles of the electrification of grains by the triboelectric method (by friction) are briefly discussed and the measuring system is described. The results of the investigations of the electrification of coal grains are presented as dependence on the following parameters material of the cyclone, inlet speed into cyclone, granulation of the grains and concentration of the grains in transporting air. (Electrification of coal grains by the triboelectric method). Słowa kluczowe: separacja elektrosta[...]

Teoretyczne i praktyczne aspekty elektryzacji ziaren przez tarcie DOI:10.15199/48.2018.12.32

Czytaj za darmo! »

Badania nad separacją mieszanin proszkowych metodami elektrycznymi podejmowane są stosunkowo rzadko. Powodem są trudności w selektywnym (różnoimiennym) naelektryzowaniu ziaren wzbogacanego minerału i ziaren będących zanieczyszczeniami. Proces elektryzowania ziaren mieszanin proszkowych jest zagadnieniem złożonym. Na jego przebieg wpływa zmienność wielu istotnych parametrów, co przy analizie i interpretacji rezultatów wymaga przyjęcia daleko idących uproszczeń. Specyfika elektryzacji ziaren powoduje, że tylko nieliczne wielkości mogą podlegać regulacji w trakcie eksploatacji urządzenia elektryzującego. Większość tych wielkości jest narzucona z góry bądź przez parametry konstrukcyjne urządzenia elektryzującego, bądź przez właściwości materiału poddawanego elektryzacji. Celem pracy jest teoretyczna analiza możliwości wykorzystanie efektu tryboelektrycznego do elektryzowania ziaren. Autorzy przedstawili model umożliwiający dobór materiału elektryzatora w zależności od pracy wyjścia zarówno ziaren jak i elektryzatora. Rozpatrzono kilka przypadków granicznych. Przedstawiono także stanowisko badawcze do pomiaru ładunku nabytego przez ziarna w procesie ich elektryzowania w cyklonie. Separacja elektryczna Efektywność separacji elektrycznej jest funkcją natężenia pola elektrycznego 􀜧 􁈬 􀔦 oraz wielkości ładunku q nabytego przez ziarna. Pokazuje to zależność (1), która opisuje siłę elektroforezy działającą na ziarno w strefie separacji: (1) 􀜨 􀔦 􀵌 􀝍􀜧 􁈬 􀔦 Nabywanie ładunków przez ziarna minerałów może zachodzić na kilka sposobów, przy czym jeżeli realizowane jest drogą kontaktu i tarcia z powierzchnią elektryzatora to mamy wówczas do czynienia z tryboelektryzacją. Ten sposób elektryzowania stwarza możliwości stosowania separacji elektrostatycznej do szerokiego zakresu surowców. Wynika to między innymi stąd, że zarówno wielkość jak i znak ładunk[...]

Determination of safety zones in the context of the magnetic field impact on the surrounding during magnetic therapy

Czytaj za darmo! »

The impact of pulsating magnetic field in the vicinity of applicators used in magnetotherapy is important in the context of the influence of this field on the environment, especially when there are people with cardiac pacemakers nearby. The authors assess the safety zones mentioned in labor laws, depending on the design of the applicator. Streszczenie. Oddziaływanie pulsującego pola magnetycznego aplikatorów stosowanych w magnetoterapii jest istotne w aspekcie wpływu tego pola na otoczenie, zwłaszcza w przypadku, gdy w pobliżu znajdują się osoby ze stymulatorami pracy serca. Autorzy przeprowadzają ocenę zasięgu stref bezpieczeństwa wymienianych w przepisach prawa pracy, w zależności od konstrukcji aplikatora. (Wyznaczenie stref bezpieczeństwa w kontekście oddziaływania pola magnetycznego na otoczenie w trakcie terapii magnetycznej). Keywords: magnetotherapy, magnetic field, security requirements, safety zones, biomedical engineering. Słowa kluczowe: magnetoterapia, pole magnetyczne, wymogi bezpieczeństwa, strefy bezpieczeństwa, inżynieria biomedyczna. Introduction In case of many diseases and ailments, application of pulsating magnetic field contributes to acceleration and improvement of treatment conditions. In some circumstances (e.g. lack of bone adhesion), it may be the last opportunity, that remains in the arsenal of methods used by orthopaedists in injury treatment. In 2009, diseases of bone and joint, muscle and connective tissue were the reason for 12.1% of sickness absence in Poland [1]. Among the effects that improve treatment conditions there is e.g. pain relief. Another advantage of magnetic therapy is the patient's high tolerance to it - as a noninvasive and painless method, it does not cause any immediate ailments. Short exposure time during treatments - just a few minutes a day for the duration of treatment (several days on average) - causes no side effects (e.g. carcinogenic) over a longer period of time after heal[...]

Wpływ działania pola magnetycznego na kiełkowanie nasion DOI:10.15199/48.2015.01.25

Czytaj za darmo! »

Prezentowany artykuł przedstawia wyniki badań dotyczących wpływu oddziaływania pola magnetycznego na kiełkowanie nasion lnianki. Badania polegały na określeniu kształtu badanych obiektów i ich właściwości magnetycznych. Następnie autorzy przygotowali model matematyczny nasiona oraz przeprowadzili obliczenia rozkładu natężenia pola magnetycznego wewnątrz i wokół badanego nasiona. Ostatnim etapem badań było przeprowadzenie badań na rzeczywistych obiektach i określenie odpowiednich współczynników kiełkowania. Abstract. This article presents the results of studies on the effect of magnetic field on germination of seeds of Camelina. The study determining the shape of the objects and their magnetic properties. Then the autors prepared mathematical model the seeds for calculating the magnetic field distribution in and around the test seeds. The last stage of the research was to carry out tests on real objects and determine appropriate coefficients of germination. (The effects of magnetic fields on seed germination). Słowa kluczowe: pole magnetyczne, biostymulacja nasion, sferoida spłaszczona. Keywords: magnetic field, biostimulation seed, spheroid oblate. Wstęp Nowoczesna Inżynieria Rolnicza, szuka "bezpiecznych" metod podwyższania jakości plonów roślin uprawnych, wykorzystując interdyscyplinarne powiązanie nauk z zakresu biofizyki, biologii molekularnej i fizyki. Dobra jakość i odpowiednie przygotowanie materiału siewnego jest jednym z ważniejszych czynników plonotwórczych. Wykorzystanie niektórych czynników fizycznych stwarza nowe możliwości pobudzania materiału roślinnego do wzrostu. Metody przedsiewnej obróbki nasion stymulują przebieg zmian fizjologicznych i biochemicznych w nasionach, są zatem bezpieczne dla środowiska. Wśród tych metod można wymienić stymulowanie: promieniowaniem jonizującym, laserowym, podczerwonym, ultrafioletowym, ultradźwiękami, mikrofalami oraz polami elektrycznym, magnetycznym i elektromagnetycznym. Oddziały[...]

Oddziaływanie aplikatorów pola magnetycznego na otoczenie w zależności od kształtu sygnału zasilającego DOI:10.15199/48.2015.01.46

Czytaj za darmo! »

W artykule dokonano analizy zasięgu strefy, w której przekroczone są zalecane poziomy dopuszczalne pola magnetycznego od urządzeń generujących pole magnetyczne, tj. aplikatorów stosowanych w magnetoterapii. Poziomy dopuszczalne w poszczególnych pasmach rozpatrywano zarówno na podstawie zaleceń dla miejsc ogólnodostępnych, jak i dla stanowisk pracy. Analizowany jest również wpływ wymuszeń zawierających wyższe harmoniczne. Zasięg stosownych stref od urządzenia generującego pole magnetyczne odniesiono do rozmiarów potencjalnego pacjenta. Abstract. The article outlines the extent of the zone, within the appropriate recommendations concerning the level of the magnetic field from devices that generate magnetic field are unfulfilled, i.e. applicators used in magnetotherapy. Limits on individual bands were considered both based on the reference levels for occupational exposure to time varying magnetic fields and for general public exposure. The impact of distorted signals containing higher harmonics is also analyzed. The range of relevant zones for equipment that generates a magnetic field, are related to the extents of the potential patient. (The impact of the magnetic field of applicators on the environment depending on the signal’s parameters). Słowa kluczowe: pole magnetyczne, magnetoterapia, strefy bezpieczeństwa. Keywords: magnetic field, magnetotherapy, safety zones. Wstęp Negatywne oddziaływanie pola magn[...]

Analiza rozkładu pola magnetycznego generowanego przez urządzenia do fizykoterapii DOI:10.15199/48.2015.02.37

Czytaj za darmo! »

Wpływ pola elektromagnetycznego na organizmy żywe budził od dawna zainteresowanie wielu naukowców. Przeprowadzone badania nad wykorzystaniem terapeutycznym wolnozmiennych pól magnetycznych obejmują różne doświadczenia, począwszy od badań submolekularnych do eksperymentów na zwierzętach doświadczalnych. Największą dynamiką charakteryzują się jednak badania kliniczne. Zastosowanie zmiennych pól magnetycznych w terapii mieści się w ramach specjalizacji medycznej noszącej nazwę medycyny fizykalnej. W tej dziedzinie zdecydowanie nie powiedziano jednak jeszcze ostatniego słowa. Rozwój medycyny i postęp technologiczny pozwala na stworzenie nowych urządzeń wykorzystywanych w magnetoterapii. Stwarza to nowe możliwości leczenia. Małogabarytowe cewki aplikatorów mogą być stosowane w warunkach domowych. Z kolei wizualizacja wnikania pola do kończyny pozwoli dobrać kształt aplikatora do rodzaju leczonej choroby oraz do kształtu i wymiarów uszkodzonego miejsca ciała Abstract. The influence of electromagnetic field on living organisms has been of interest to scientists for centuries. The researches on the therapeutic effect of low-frequency magnetic fields cover various experiments: from submolecular mechanisms analyses to laboratory experiments on animals. However, the clinical experiments turned out to be most dynamic. The therapeutic use of low-frequency magnetic fields stays within the domain of the so-called physical medicine. Still much is to be done in this respect. The evolution of medicine and technological development allows for creating new devices applied in magnetotherapy, which opens up new possibilities for treating diseases. There are small coil applicators which can be used at home. Moreover, the visualization of field penetration through the limb may be helpful when selecting the most desirable shape of the applicator in view of the type of the disease, shape and size of the damaged part of the body. (Analysis of the distribution of the ma[...]

Wykorzystanie pola magnetycznego do wzbogacenia powietrza tlenem DOI:10.15199/48.2015.12.14

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia ideę oraz badanie wstępne dotyczące wzbogacania powietrza w tlen z wykorzystaniem pola magnetycznego. Powietrze jest mieszaniną gazów, poszczególne gazy mają różną podatność magnetyczną. Różne właściwości magnetyczne gazów, dają możliwość rozdzielenia ich przy użyciu silnego pola i dużego gradientu pola magnetycznego. Silną niejednorodność pola magnetycznego można wytworzyć za pomocą membran o odpowiednich właściwościach. Efektem przepływu powietrza przez membranę może być powietrze wzbogacone w tlen lub też czysty tlen. Abstract. The article presents the idea and preliminary investigations on air enrichment with oxygen using a magnetic field. Air is a mixture of gases, the different gases have different magnetic susceptibility. Due to different magnetic properties of gases, the possibility is rendered to separate them by using strong magnetic fields and high magnetic gradient field. The strong heterogeneity of the magnetic field can be prepared using membranes with appropriate properties. The effect of an air flow through the membrane may be the oxygen-enriched air or the pure oxygen. (The magnetic field application as the method of air-enrichment with oxygen). Słowa kluczowe: pole magnetyczne, separacja magnetyczna, wzbogacanie powietrza tlenem. Keywords: magnetic field, magnetic separation, enrichment of air with oxygen. Wstęp Pole magnetyczne znalazło we współczesnym świecie niezliczona liczbę zastosowań, począwszy od maszyn elektrycznych, poprzez różnego rodzaju czujniki, nowoczesną kolej, na przemyśle górniczym i ochronie środowiska, skończywszy [1, 2]. W przyszłości, być może będą spektakularne zastosowania związane z komputerami kwantowymi. Jednym z zastosowań pola magnetycznego jest separacja, czyli oddzielanie składników mieszaniny posiadających różne właściwości magnetyczne. Proces separacji lub wzbogacania jest stosowany głównie w przeróbce surowców mineralnych, dokonuje się rozdziału minerałów użytec[...]

Analiza pola magnetycznego wokół toru do lewitacji dysku nadprzewodnikowego YBaCuO DOI:10.15199/48.2016.01.18

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia matematyczny model lewitacji dysku wykonanego z nadprzewodnika wysokotemperaturowego YBaCuO (YBCO) umieszczonego w polu magnetycznym wytworzonym przez układ magnesów trwałych. Obliczenia przeprowadzono dla modelu 3D z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Przeprowadzone obliczenia pozwoliły na skonstruowanie rzeczywistego stanowiska do badania i demonstracji lewitacji magnetycznej z wykorzystaniem nadprzewodnika wysokotemperaturowego. Abstract. This article presents a mathematical model of levitation disc made of high-temperature superconductor YBaCuO (YBCO) placed in a magnetic field generated by a system of permanent magnets. The calculations were performed for the 3D model using the finite element method. Calculations allowed to construct a real model to the research and demonstration of magnetic levitation using high-temperature superconductor. (Analysis of the magnetic field around the track to levitate disc made of superconductor YBaCuO) Słowa kluczowe: nadprzewodnik, pole magnetyczne, lewitacja magnetyczna. Keywords: superconductor, magnetic field, magnetic levitation. Wstęp Zjawisko nadprzewodnictwa zostało odkryte w 1911 roku przez Karmelinga Onnesa. Charakteryzuje się niemierzalnie małą rezystancją dla prądu stałego. Jeżeli nadprzewodnik schłodzi się do temperatury niższej niż temperatura krytyczna Tc, to indukcja magnetyczna wewnątrz tego nadprzewodnika staje się równa zeru. Strumień magnetyczny będzie wypychany z wnętrza nadprzewodnika. Zjawisko to nazywane jest efektem Meissnera-Ochsenfelda. Konsekwencją tego zjawiska jest unoszenie nadprzewodników znajdujących się w stanie nadprzewodzącym umieszczonych w polu magnetycznym. Zewnętrzne pole magnetyczne nie wnika do nadprzewodnika, z wyjątkiem cienkiej warstwy powierzchniowej. Efekt ten jest możliwy dzięki pojawieniu się w zewnętrznej warstwie prądu, wytworzone przez ten prąd pole magnetyczne kompensuje zewnętrzne pole magnetyczne [1]. Nadpr[...]

 Strona 1  Następna strona »