Wyniki 1-10 spośród 34 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena JABŁOŃSKA"

Badania kluczowych charakterystyk mechanicznych stopów z układu FeAl

Czytaj za darmo! »

W artykule dokonano charakterystyki ważniejszych właściwości mechanicznych stopów konstrukcyjnych na osnowie faz międzymetalicznych Fe3 Al oraz FeAl. Stopy te ze względu na cenę i właściwości są konkurencyjne w stosunku do klasycznych stali odpornych na korozję i kwasoodpornych, dla których w przyszłości mogłyby stanowić zamienniki. Przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych stopów Fe-28Al, Fe-28Al-5Cr, Fe-38Al (% at.) zawierających mikrododatki Mo, Zr, C, B, wyznaczonych w próbie jednoosiowego rozciągania w temperaturze pokojowej i podwyższonej oraz w próbie ściskania na gorąco. Wykonano badania faktograficzne próbek po rozciąganiu w celu określenia mechanizmu pękania. Obserwowano zwiększenie właściwości plastycznych wraz ze wzrostem temperatury testu. Ujawniono wpływ zawa[...]

Ocena plastyczności i mikrostruktury austenitycznej stali wysokomanganowej w trakcie odkształcania na gorąco


  W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów odkształcania plastycznego na wybrane właściwości oraz strukturę stali austenitycznej X57MnAl27-5 w próbach ściskania w zakresie temperatury 700÷1200 °C. Pręty o średnicy 15 mm z badanej stali zostały wytworzone drogą klasycznego odlewania, kucia swobodnego na młocie i kucia na prasie, gdzie temperatura końca przeróbki plastycznej wynosiła 900 °C. Tak otrzymane pręty poddano przesycaniu z temperatury 1150 °C. Ujawniono, że równowaga pomiędzy procesami umacniania i odbudowy struktury ustala się podczas odkształcania stopu w temperaturze 1000 °C i wyższej, a zmiany mikro- i substruktury wskazują na zachodzenie efektów charakterystycznych dla procesów dynamicznej odbudowy w trakcie odkształcania na gorąco badanej stali, takie jak: przegrupowanie dyslokacji, tworzenie nowych podziarn i ziarn oraz tworzenie bliźniaków wyżarzania The paper presents the results of the influence of hot deformation parameters on the selected properties and changes of microstructure of austenitic high manganese steel X57MnAl27-5 after hot compression tests in the range of temperature 700÷1200 °C. The bars of analyzed steel with diameter ø 15 were obtained by casting, primary forging and a finally forging, with the temperature of finally deformation was at 900 °C. After than the bars was conducted a saturation process at the temperature 1150 °C. The influence [...]

Struktura oraz wybrane właściwości drutów z austenitycznej stali wysokomanganowej X55MnAl25-5


  W artykule przedstawiono wyniki badań struktury i substruktury oraz wybranych właściwości drutów ze stali austenitycznej X55MnAl25-5. Badaniom poddano stal w postaci prętów po procesie przesycania. Ciągnienie zrealizowano na ciągarce ławowej stosując prędkość 0,5 m/ min. Dokonano analizy mikrostruktury oraz substruktury otrzymanych drutów pod kątem obecności charakterystycznych efektów struktu- ralnych towarzyszących procesowi umocnienia. Określono wybrane właściwości mechaniczne w stanie umocnionym dla różnych wartości względnego ubytku przekroju. Wykazano, że badana stal wysokomanganowa silnie umacnia się wraz wzrostem odkształcenia w wyniku mechanicznego bliźniakowania określanego jako efekt TWIP. The article presents the results of analysis of structure, substructure and selected mechanical properties of wires made of X55MnAl25-5 austenitic steel. Analysis was performed on the steel after solution process. The drawing process was carried out with the use of a draw bench machine at a speed of 0.5 m/min. The analysis of structure of deformed wires with the consideration of characteristic effects like mechanical twinning was carried out. Mechanical properties of strengthened wires at different levels of relative depletion in cross-section were determined. It was shown that at the investigated X55MnAl25-5 high manganese steel in solution state is characterized by very high plasticity and becomes stronger with increasing the deformation. It was confirmed that the X25MnAl25-5 steel was strengthened by mechanical twinning. Słowa kluczowe: wysokomanganowa stal austenityczna, ciągnienie na zimno, struktura, umocnienie w wyniku bliźniakowania Key words: high manganese austenitic steel, cold drawing, structure, strengthening by twinning.Wprowadzenie. Stale wzrastające wymogi ogra- niczania masy pojazdów oraz zwiększony nacisk na poprawę bezpieczeństwa jazdy środkami transportu sprawiają, że pożądanymi materiałami w budowie kon- strukcji nowoczesny[...]

Porównanie właściwości mechanicznych i mikrostruktury stali wyskomanganowych z efektem TWIP odkształcanych plastycznie na gorąco


  W artykule zaprezentowano porównanie wyników badań właściwości i mikrostruktury dla dwóch austenitycznych stali wysokomangano- wych, poddanych próbie ściskania na gorąco. Przeprowadzono analizę wpływu parametrów odkształcania plastycznego, takich jak: tempera- tura i prędkość odkształcenia na maksymalne naprężenie uplastyczniające i mikrostrukturę badanych stali. Wykazano zależność maksymal- nego naprężenia uplastyczniającego od prędkości i temperatury odkształcania. W mikrostrukturze obu badanych stali obserwowano efekty charakterystyczne dla procesów dynamicznej odbudowy w trakcie odkształcania na gorąco In the article comparing findings of the property and microstructures were presented for two austenitic high-manganese steels, subjected to the hot compression test. Analysis of the influence of parameters of plastic deformation such steels as the temperature and the strain rate, to properties i.e. the maximum stress and the microstructure examined was conducted. A dependence of the maximum stress on the strain rate and temperatures of deformation were demonstrated. In the microstructure of both examined steels effects characteristic of processes of the dynamic recrystallization are being observed in the course of deformation process. Słowa kluczowe: wysokomanganowa austenityczna stal z efektem TWIP, próba ściskania, właściwości mechaniczne Key words: high manganese austenitic steel with TWIP effect, hot compression test, mechanical properties.Wprowadzenie. Nowoczesny przemysł motory- zacyjny stale dąży do zmniejszenia masy pojazdów nie obniżając przy tym parametrów bezpieczeństwa. Obecnie w odniesieniu do stali dl[...]

Charakterystyka i zastosowania intermetali z układu Fe-Al

Czytaj za darmo! »

Rozwój nowoczesnych technologii oraz stałe dążenie do uzyskania lepszej sprawności maszyn i urządzeń, powoduje zaostrzenie warunków pracy elementów konstrukcyjnych. Możliwości konwencjonalnych stali konstrukcyjnych oraz stopów żaroodpornych i żarowytrzymałych w znacznym stopniu zostały wykorzystane, a obecnie rozwój strategicznych dziedzin przemysłu uwarunkowany jest poszukiwaniem nowoczesny[...]

Zagadnienie nieszczelności instalacji wentylacyjnych i przemysłowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki cechowania przyrządu do badania nieszczelności instalacji wentylacyjnych na laboratoryjnym stanowisku z kryzą oraz wyniki badania nieszczelności instalacji przemysłowej metodą napełniania zbiornika i pomiaru czasu opróżniania na skutek nieszczelności. Znormalizowana metoda badania szczelności przewodów Wszystkie instalacje powinny odznaczać się szczelnością montażową i [...]

Działania prośrodowiskowe Wsparcie firm branży spożywczej


  W ciągu ostatnich lat branża spożywcza w Polsce zmienia się. Do przeszłości należą źle zarządzane, przestarzałe firmy, a w ich miejsce powstają prężnie działające, nowoczesne, proekologiczne i świetnie zarządzane przedsiębiorstwa. Zmiany te wspierają dostępne instrumenty finansowania zewnętrznego, w tym zarówno fundusze europejskie, jak i środki z budżetu państwa, umożliwiając producentom branży spożywczej dofinansowanie różnego rodzaju projektów rozwojowych. Gdzie zatem szukać źródeł finansowania projektów prośrodowiskowych? W niniejszym artykule pokazano takie źródła finansowania, które - być może - nie zostały jeszcze przez firmy z branży spożywczej "odkryte" lub ich zasady działania były nie do końca zrozumiałe. JAK ZACZĄĆ? Pierwszym krokiem na drodze do otrzymania dofinansowania, jest zidentyfikowanie zakresu projektu oraz możliwych źródeł wsparcia. Jest wiele źródeł finansowania projektów proekologicznych, jak zatem szukać tych dostępnych dla przedsiębiorstw? Wybór odpowiedniego schematu wsparcia zależy od celu przedsięwzięcia, w artykule skupiono się na takich jak: inwestycje w ?? innowacyjne technologie poprawiające wpływ działalności produkcji na środowisko (np. przez wdrożenie ekoinnowacji czy podniesienie efektywności produkcji lub obniżenie energochłonności); ??inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE); ??inwestycje zwiększające efektywność energetyczną przedsiębiorstwa, poprzedzone audytem energetycznym. Omówione w artykule źródła wsparcia nie wyczerpują zap[...]

Charakterystyka mikrostruktury stopów na osnowie fazy Fe3Al i FeAl po odkształceniu plastycznym na gorąco


  W artykule przedstawiono badania związane ze zjawiskami mikrostrukturalnymi obserwowanymi podczas odkształcenia plastycznego na gorąco w stopach z układu Fe-Al na osnowie uporządkowanych faz międzymetalicznych. Stopy z układu Fe-Al traktowane są jako przyszłościowe materiały do pracy w wysokiej i podwyższonej temperaturze i agresywnych środowiskach korozyjnych. Przedstawiono wyniki badań dla stopu Fe-28Al-5Cr, Fe-38Al podanego odkształceniu plastycznemu metodą skręcania na gorąco w zakresie temperatu- ry 800÷1100 °C i prędkości odkształcenia 0,1 s-1. Przeprowadzone obserwacje mikrostruktury stopów Fe-28Al-5Cr i Fe-38Al pozwoliły ujawnić zmiany spowodowane dynamicznymi procesami odbudowy struktury. Wyniki prób skręcania wskazują na możliwość uzyskania w stopie Fe-28Al-5Cr drobnoziarnistej struktury. The paper presents part of research related to the observed microstructural phenomena during hot plastic deformation in alloys of Fe-Al intermetallic phase matrix system. Alloys of Fe-Al system are treated as future materials for working in high and elevated temperatures as well as high corrosive and aggressive environments. The results of tests for the Fe-28Al-5Cr, Fe-38Al alloys, given plastic deformation by hot torsion tests in temperature range from 800 to 1100 °C at a rate of deformation 0.1 s-1. Conducted observations of the microstructure of Fe-28Al-5Cr and Fe-38Al alloys after torsion tests allowed to reveal changes which were caused by dynamic processes of reconstruction of the structure. The hot torsion tests results indicate the possibility of achievement of fine-grained structure for the Fe-28Al-5Cr alloy. Słowa kluczowe: stopy Fe-Al, substruktura, próba skręcania, procesy odbudowy struktury Key words: Fe-Al alloys, substructure, torsion plastometer, rebuilding structure process.Wprowadzenie. W ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci wiele ośrodków naukowo-badawczych realizowało badania nad stopami na osnowie uporządkowanych faz międzym[...]

Wpływ parametrów wyżarzania rekrystalizującego na właściwości i strukturę stopu Fe-30Mn-0,6C-9Al


  W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych oraz struktury blach z wysokomanganowego stopu Fe-30Mn-0,6C- -9Al poddanego procesowi wyżarzania rekrystalizującego. Wyżarzanie prowadzono w zakresie temperatury od 750°C do 1000°C w czasie 1 h. Analizowano wpływ parametrów obróbki cieplnej na właściwości i strukturę badanego stopu. Wykazano, że wzrost tempera- tury wyżarzania powoduje stopniowe zmniejszenie wartości naprężenia oraz wzrost wydłużenia. W strukturze materiału po zastosowanym wyżarzaniu obserwuje się przebieg typowych procesów odbudowy, zdefektowanej w wyniku odkształcenia na zimno struktury, w postaci tworzenia nowych ziarn zrekrystalizowanych oraz ich rozrostu. The paper presents results of changes in the properties and structure of the high manganese Fe-30Mn-0,6C-9Al alloy after recrystallization annealing process. The heat treatment carried out in the temperature range 750°C to 1000°C with time 1 hour. The effect of heat treatment parameters on the properties and structure of the tested alloy was analyzed. With increasing temperature of annealing a progressive reduction stress value and an increase elongation takes place. During the annealing the course of the typical recovery processes deformed by cold rolling structure was observed in the creation of new recrystallized grains and their growth. Słowa kluczowe: stopy wysokomanganowe, walcowanie, właściwości mechaniczne, struktura Key words: high-manganese alloy, rolling, mechanical properties, structure.Wprowadzenie. Wysokowytrzymałe manganowo- -aluminiowe stopy austenityczne i austenityczno-ferry- tyczne stanowią znaczący potencjał w aplikacjach na elementy konstrukcyjne w przemyśle motoryzacyjnym i kolejowym, ze względu na ich doskonałe połączenie wysokich właściwości mechanicznych i dobrej pla- styczności. Ich rozwój oraz wdrożenie do produkcji przemysłowej, a także zastosowanie jako materiał[...]

Zmiany struktury stopu na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl po odkształceniu plastycznym na gorąco


  W Katedrze Nauki o Materiałach Politechniki Śląskiej prowadzone są badania nad poznaniem zjawisk strukturalnych zachodzących podczas odkształcenia plastycznego na gorąco zmierzających do opracowania technologii obróbki cieplnoplastycznej stopów z układu Al-Fe. W artykule przedstawiono przebieg zmian strukturalnych stopu FeAl42 pod wpływem odkształcenia plastycznego na gorąco z za- stosowaniem kilku wariantów temperatury procesu przy zadanej stałej prędkości odkształcenia 0,1 s-1. Badania wykonano na plastomerze skrętnym w zakresie temperatury 800°C÷1100°C. Przeprowadzono analizę zmian mikrostruktury i substruktury badanego stopu przy użyciu techniki mikroskopii świetlnej LM i skaningowo-transmisyjnej mikroskopii elektronowej STEM. Department of Materials Science at Silesian University of Technology conducts research to develop the knowledge about the structural phenomena which occur during hot plastic treatmentwhich are aimed at elaboration of a technology of heat and plastic treatment of selected alloys from Al-Fe system. The paper presents the course of structural changes of FeAl42 under the hot plastic deformation with application of a few different temperatures of the process at a constant strain rate value 0,1s-1. Tests were conducted on torsion plastometer in temperature range from 800°C to 1100°C. The analysis ofthe microstructure and substructure changes of tested alloy was conducted with using light microscopy LM and scanning-transmission electron microscopy STEM techniques. Słowa kluczowe: stop FeAl42, próba skręcania, krzywe płynięcia, substruktura, Key words: FeAl42 alloy, substruktura, torsion plastometer, the stress-strain curves.Wprowadzenie. W ostatnich latach obserwuje się postęp w wielu dziedzinach przemysłu wynikający z zastosowania materiałów nowej generacji. Należą do nich stopy na bazie uporządkowanych faz międzyme- talicznych. Pozycja tych stopów na tle innych tworzyw konstrukcyjnych ciągle wzrasta w miarę postępu ba[...]

 Strona 1  Następna strona »