Wyniki 1-10 spośród 25 dla zapytania: authorDesc:"Piotr LEŚNIEWSKI"

Mechanik samochodowy, konserwator Część 1: Wstęp teoretyczny i karta charakterystyki stanowiska DOI:


  Rozpoczynamy publikację rozszerzonej karty oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska "mechanik samochodowy, konserwator". We wstępie teoretycznym autor przypomina: podstawy prawne, definicje, zakres oceny ryzyka, jej etapy, w tym działania wynikające z oceny. Właściwym wstępem do karty dla "mechanika samochodowego, konserwatora" jest karta charakterystyki stanowiska. | Redakcja.Ocena ryzyka - wstęp 1. Podstawy prawne a) art. 226 kodeksu pracy (t.j.: DzU z 2014 r., poz. 1502) Pracodawca: 1. ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko, 2. informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. b) art. 1041 § 1 p. 8 k.p.: Regulamin pracy (…) powinien ustalać w szczególności (…) sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą. c) § 39 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j.: DzU z 2003 r., nr 169, poz. 1650, ze zm.): Pracodawca jest obowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe, występujące przy określonych pracach oraz stosować niezbędne środki zmniejszające ryzyko. d) art. 6 ust. 1 p. 1b ustawy z 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j.: DzU z 2014 r., poz. 1184): Służba medycyny pracy jest właściwa do realizowania zadań z zakresu ograniczania szkodliwego wpływu pracy na zdrowie, w szczególności przez rozpoznawanie i ocenę ryzyka zawodowego w środowisku pracy oraz informowanie pracodawców i pracujących o możliwości wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych będących jego następstwem. e) § 2 ust. 1 p. 15 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 109, poz. 704, ze zm.): Do zakresu działania służby bhp należy (…) udział w dokonywaniu oceny ryzyka [...]

Mechanik samochodowy, konserwator Część 3- Karta oceny ryzyka (cd.) DOI:


  W ATEŚCIE 2/2015 zamieściliśmy wstęp teoretyczny (przypomnienie podstaw prawnych, definicji, zakresu oceny ryzyka i jej elementów, działań wynikających z oceny), a także kartę charakterystyki stanowiska z wyszczególnieniem podstawowych czynności, stosowanych urządzeń i narzędzi. W marcu ukazała się pierwsza część właściwej karty oceny ryzyka. W tym numerze zamieszczamy drugą. Ocena uwzględnia między innymi źródła zagrożeń, możliwe skutki wywołane przez zagrożenia, środki techniczne i organizacyjne stosowane w celu redukcji ryzyka, liczbę wypadków, wyniki pomiarów (hałasu, wibracji, obciążenia układu ruchu wykonywane metodą OWAS). | Redakcja Piotr Leśniewski Mechanik samochodowy, konserwator Część 3: Karta oceny ryzyka (cd.) KARTA OCENY RYZYKA Nazwa stanowiska MECHANIK SAMOCHODOWY, KONSERWATOR Nr karty oceny .................. Lokalizacja WARSZTAT, TEREN Kod stanowiska ................................................ Lp. Rodzaj czynności Nazwa czynnika Źródła zagrożenia Możliwe skutki wywołane przez zagrożenia/czynniki Stosowane środki organizacyjne i techniczne Liczba wypadków Wyniki pomiaru parametru, data Ciężkość następstw Prawdopodobieństwo Ocena ryzyka M - małe, S - średnie, D - duże Środki ochrony indywidualnej i in. Ocena końcowa Dopuszczalność 15. Obsługa tokarki TV-40 Hałas Toka[...]

Mechanik samochodowy, konserwator Część 4- Ocena ryzyka - czynniki chemiczne DOI:


  W ATEŚCIE 2/2015 zamieściliśmy wstęp teoretyczny (przypomnienie podstaw prawnych, definicji, zakresu oceny ryzyka i jej elementów, działań wynikających z oceny), a także kartę charakterystyki stanowiska z wyszczególnieniem podstawowych czynności, stosowanych urządzeń i narzędzi. W marcu i kwietniu ukazała się właściwa karta oceny ryzyka. W tym numerze zamieszczamy ocenę ryzyka dla czynników chemicznych. | Redakcja.Czynniki chemiczne stwarzają szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia osób na nie narażonych. Niedopuszczalne jest stosowanie czynników chemicznych bez uprzedniego ustalenia ich stopnia szkodliwości dla zdrowia pracowników i podjęcia odpowiednich środków profilaktycznych. Narażenie na środki chemiczne to sytuacja w miejscu pracy, w której obecny jest środek chemiczny mogący przenikać do organizmu pracownika, zazwyczaj przez drogi oddechowe, przez skórę, z pożywieniem. Ryzyko związane z występowaniem czynników chemicznych pojawia się zarówno w wyniku bezpośredniego kontaktu między czynnikiem chemicznym a ciałem człowieka, jak również w wyniku działania wytworzonej energii powstaj[...]

Mechanik samochodowy, konserwator Część 5- Ocena ryzyka - drgania mechaniczne DOI:


  W ATEŚCIE 2/2015 zamieściliśmy wstęp teoretyczny, a także kartę charakterystyki stanowiska z wyszczególnieniem podstawowych czynności, stosowanych urządzeń i narzędzi. W marcu i kwietniu ukazała się właściwa karta oceny ryzyka, a w numerze 5/2015 ocena ryzyka dla czynników chemicznych. Kolejna część to wstęp teoretyczny dotyczący drgań mechanicznych (wibracji), przygotowany na podstawie informacji CIOP.| Redakcja.Podstawowe pojęcia związane z drganiami mechanicznymi w środowisku pracy Skuteczne, skorygowane (ważone) przyspieszenia drgań Podstawowym parametrem służącym do przeprowadzenia oceny narażenia na drgania zarówno miejscowe, jak i ogólne są skuteczne skorygowane wartości przyspieszeń drgań zmierzone dla kierunków x, y i z na stanowisku pracy przy wykonywaniu każdej z wyodrębnionych (i-tej) czynności. Wartości zmierzonych przyspieszeń są korygowane (ważone) przy wykorzystaniu odpowiedniej dla każdego rodzaju drgań charakterystyki korekcyjnej. Dla drgań działających przez kończy‑ ny górne przyjęto następujące oznaczenia skutecznych, skorygowanych przyspieszeń drgań: ahwxi, ahwyi, ahwzi gdzie: x, y, z - kierunek drgań, i - numer wykonywanej czynności. Dla drgań o działaniu ogólnym przyjęto następujące oznaczenia skutecznych, skorygowanych przyspieszeń drgań: awxi, awyi, awzi gdzie: x, y, z - kierunek drgań, i - numer wykonywanej czynności. Parametrem mającym istotne znaczenia zarówno przy ocenie drgań miejscowych, jak i ogólnych jest całkowity czas narażenia pracownika na drgania w ciągu zmiany roboczej t [min], będący sumą czasów trwania ti poszczególnych czynności, wyliczany zgodnie z zależnością: [...]

Mechanik samochodowy, konserwator Część 6: Karty oceny ryzyka dla drgań mechanicznych i narażenia na hałas DOI:


  W ATEŚCIE 2/2015 zamieściliśmy wstęp teoretyczny, a także kartę charakterystyki stanowiska. W numerach 3 i 4/2015 ukazała się właściwa karta oceny ryzyka, a w 5/2015 ocena ryzyka dla czynników chemicznych. Wstęp teoretyczny dotyczący drgań mechanicznych (wibracji), przygotowany na podstawie informacji CIOP, zamieściliśmy w numerze czerwcowym. Kolejna część zawiera dwie karty oceny: dla drgań mechanicznych i dla narażenia na hałas.| Redakcja Mechanik samochodowy, konserwator Część 6: Karty oceny ryzyka dla drgań mechanicznych i narażenia na hałas KARTA OCENY RYZYKA - DRGANIA MECHANICZNE Nazwa stanowiska MECHANIK SAMOCHODOWY, KONSERWATOR Nr karty oceny .................. Lokalizacja WARSZTAT, TEREN Kod stanowiska ................................................ Lp. Rodzaj czynności Źródła drgań Czas ekspozycji (min/zm.rob.) Stosowane środki techniczne i organizacyjne Wybrane wyniki pomiarów* Informacje o poziomie drgań dostarcz. przez producenta oraz o alternatywny[...]

Mechanik samochodowy, konserwator Część 7- Czynniki biologiczne - wstęp teoretyczny DOI:

Czytaj za darmo! »

W ATEŚCIE 2/2015 zamieściliśmy wstęp teoretyczny, a także kartę charakterystyki stanowiska. W numerach 3 i 4/2015 ukazała się właściwa karta oceny ryzyka, a w 5/2015 ocena ryzyka dla czynników chemicznych. W numerach 6 i 7/2015 zamieściliśmy części dotyczące drgań mechanicznych (wibracji) i narażenia na hałas. Kolejna część zawiera wstęp teoretyczny dotyczący czynników biologicznych.| Redakcja.Wstęp Szacuje się, że w skali całego globu co najmniej kilkaset milionów ludzi narażonych jest w procesie pracy na działanie czynników biologicznych, a w bardzo wielu środowiskach pracy są one głównym zagrożeniem. Dotychczas zidentyfikowano ponad 650 szkodliwych czynników biologicznych, jednak ich rzeczywista liczba jest dużo większa. Czynniki biologiczne wykazują specyfikę działania polegającą na braku stałej zależności pomiędzy ich stężeniem i czasem kontaktu a odpowiedzią organizmu, poza tym szczególnie drobnoustroje chorobotwórcze podlegają ciągłej zmienności, ewolucji i selekcji. Szkodliwe czynniki biologiczne mo- gące być przyczyną zakażenia, alergii lub zatrucia obejmują: drobnoustroje komórkowe, w tym zmodyfikowane genetycznie; jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, w tym zmodyfikowane genetycznie; hodowle komórkowe; pasożyty wewnętrzne człowieka.Klasyfikacja Najczęściej zagrożenia biologiczne klasyfikuje się według zasad systematyki biologicznej, zgodnie z którą można wyróżnić siedem grup: priony, wirusy, bakterie, grzyby, pasożyty wewnętrzne, czynniki zwierzęce inne niż pasożyty wewnętrzne, czynniki roślinne. Czynniki biologiczne można także podzielić pod względem rodzaju oddziaływania chorobotwórczego na organizm ludzki na: - czynniki wywołujące choroby zakaźne i inwazyjne (priony, wirusy, bakterie, grzyby, pierwotniaki, robaki), wirusowe choroby przenoszone przez krew (borelioza, HCV, HBV); - alergeny biologiczne (bakterie, grzyby, cząstki roślinne i zwierzęce) [...]

Mechanik samochodowy, konserwator Część 8- Czynniki biologiczne - karta oceny ryzyka DOI:


  W ATEŚCIE 2/2015 zamieściliśmy wstęp teoretyczny, a także kartę charakterystyki stanowiska. W numerach 3 i 4/2015 ukazała się właściwa karta oceny ryzyka, a w 5/2015 ocena ryzyka dla czynników chemicznych. W numerach 6 i 7/2015 zamieściliśmy części dotyczące drgań mechanicznych (wibracji) i narażenia na hałas. W 8/2015 opublikowaliśmy wstęp teoretyczny dotyczący czynników biologicznych, a obok pierwsza część karty oceny dla czynników biologicznych.| Redakcja.KARTA OCENY RYZYKA Nazwa stanowiska MECHANIK SAMOCHODOWY, KONSERWATOR Nr karty oceny .................. Lokalizacja TEREN Kod stanowiska ................................................ Lp. Rodzaj czynności Źródło zagrożenia Nazwa szkodliwego czynnika biologicznego Przynależność do grupy zagrożenia Dodatkowe oznaczenia Stosowane środki organizacyjne, techniczne Liczba zachorowań Drogi narażenia Możliwe działanie na człowieka Dopuszczalność pracy (D - dopuszczalna) Zalecone działania/środki ochrony 1. Naprawa i konserwacja sieci wod.-kan. Ludzie Wirusy Picornaviridae Wirusy Coxsackie (grupy A i B) 2 Z* Odzież robocza, oświata zdrowotna, przestrzeganie zasad czystości i higieny w miejscu pracy, szkolenia stanowiskowe 0 Powietrzno-kropelkowa, bezpośrednia Zapalenie układu oddechowego, angina, gorączka, zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, paraliż, zapalenie wątroby, stany zapalne skóry z wysypką, biegunka, zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia (grupa B), pleurodynia (grupa B) D Rękawice robocze, odzież i obuwi[...]

Mechanik samochodowy, konserwator Część 9: Czynniki biologiczne - karta oceny ryzyka (cd.) Plan naprawczy DOI:


  W ATEŚCIE 2/2015 zamieściliśmy wstęp teoretyczny, a także kartę charakterystyki stanowiska. W numerach 3 i 4/2015 ukazała się właściwa karta oceny ryzyka, a w 5/2015 ocena ryzyka dla czynników chemicznych. W numerach 6 i 7/2015 zamieściliśmy części dotyczące drgań mechanicznych (wibracji) i narażenia na hałas. W 8/2015 opublikowaliśmy wstęp teoretyczny dotyczący czynników biologicznych; w 9/2015 pierwszą część karty oceny dla czynników biologicznych, obok ciąg dalszy tej karty. Zamieszczamy też ostatnią część dotyczącą tej oceny ryzyka: plan naprawczy mający na celu ograniczenie narażenia na hałas i drgania mechaniczne.| Redakcja.Surowce roślinne Grzyby (grzyby niedoskonałe): Emmonsia parva var. parva 2 Z (ZOO) [jak wyżej] 0 Powietrzno-pyłowa, bezpośrednia Adiaspiromykoza D [jak wyżej] Grzyby (grzyby niedoskonałe): Emmonsia parva var. crescens 2 Z (ZOO) [jak wyżej] 0 [jak wyżej] Adiaspiromykoza D [jak wyżej] Grzyby (grzyby niedoskonałe): Penicillium spp. - pędzlak 2 AL, T Oświata zdrowotna, przestrzeganie zasad czystości i higieny w miejscu pracy, szkolenia stanowiskowe 0 Powietrzno-pyłowa Alergia, astma oskrzelowa, nieżyt nosa D Oświata zdrowotna Gleba, ściółka, drewno Grzyby (grzyby niedoskonałe): Trichoderm[...]

Pracownik myjni Część 1- Karta charakterystyki stanowiska DOI:


  W numerach 2-10/2015 zamieściliśmy rozbudowaną kartę oceny ryzyka zawodowego dla mechanika samochodowego, konserwatora. W tym numerze rozpoczynamy druk karty dla pracownika myjni.| Redakcja.KARTA CHARAKTERYSTYKI STANOWISKA Nazwa firmy: ................................................................... PRACOWNIK MYJNI Karta nr ........................................................................ Data założenia karty: ................................................ Kod stanowiska: ............................................................ Data aktualizacji: ....................................................... Liczba zatrudnionych: ................................................... Lokalizacja stanowiska: myjnia I. CHARAKTERYSTYKA POMIESZCZENIA PRACY/STANOWISKA PRACY Myjnia: oświetlenie naturalne, sztuczne, wentylacja ogólna grawitacyjna, naturalna - otwarte wrota wjazdowe myjni. Pomieszczenia socjalne w budynku ogrzewanym, wentylacja ogólna grawitacyjna. II. MASZYNY, URZĄDZENIA BĘDĄCE NA WYPOSAŻENIU STANOWISKA [...]

 Strona 1  Następna strona »