Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Wioletta Krzyżak"

Kotły nadkrytyczne - nowy zakres problemów


  Ciągłe obniżanie kosztów wytwarzania energii elektrycznej i dostosowanie technologii do obowiązujących norm środowiskowych jest motorem do rozwoju technologii ukierunkowanej na jednostki energetyczne pracujące przy parametrach nadkrytycznych. Rozwój tej jest podyktowany w głównej mierze wzrostem sprawności bloku kondensacyjnego, na który wpływ ma wiele parametrów, jednak najważniejszymi pozostają ciśnienie i temperatura pary świeżej. Przyjmuje się, że przyrost temperatury pary świeżej o 20K powoduje wzrost sprawności obiegu o 1%. Podobnie w przypadku ciśnienia wzrost o 5 MPa to ok. 1% przyrostu sprawności. Większe koszty budowy bloków nadkrytycznych, głównie koszty materiałów będących "na styku" z fazą nadkrytyczną rekompensuje sumaryczny przyrost sprawności. Praca urządzeń w warunkach obecności fazy nadkrytycznej, której właściwości fizyko - chemiczne mogą być diametralnie różne od tych w warunkach podkrytycznych, wiąże się ze zmianą podejścia do oceny warunków fizyko-chemicznych analizowanych na podstawie badań poszczególnych czynników do realnie panujących w układzie wodno-parowym pracującym w przy parametrach nadkrytycznych. Osobnymi problemami pozostają te związane z rozwiązaniami konstrukcyjnymi kotłów, które należy uwzględniać dla zachowania wysokiej dyspozycyjności urządzeń wytwórczych. Właściwości wody w stanie nadkrytycznym a procesy przepływowe w kotle W miarę podnoszenia ciśnienia obiegu i zbliżaniem się do ciśnienia krytycznego (pkr=22.11 MPa (abs)) następuje stopniowy zanik różnicy między fazą ciekłą i parową - woda nie wrze w konwencjonalnym tego słowa znaczeniu, lecz zachowuje się jak jednolita faza płynnie zmieniająca temperaturę (nie występuje tutaj przemiana izobaryczno - izotermiczna jak w przypadku pary nasyconej mokrej). Ta różnica we własnościach czynnika obiegowego implikuje istotne zmiany w budowie układu przepływowego kotła nadkrytycznego. W trakcie normalnej pracy parownik kotła nie ma cyrkulacyjn[...]

 Strona 1