Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"KAROLINA WOJTASIK"

Wpływ niedokładności prac instalacyjnych na działanie termosyfonowego wymiennika ciepła wspierającego ogrzewanie budynków DOI:10.15199/9.2018.7.1


  Termosyfon jest rodzajem rury ciepła pozbawionym wewnętrznej struktury kapilarnej. Skroplony czynnik powraca do parowacza wskutek oddziaływania sił grawitacji, co jednoznacznie determinuje umiejscowienie skraplacza w górnej części rury. Urządzenie jest pasywne, nie zawiera części ruchomych, a jego działanie napędzają jedynie przemiany fazowe oraz siła grawitacji. Ścianki mogą być wykonywane z różnego rodzaju materiałów, a urządzenie może być wypełniane róznymi czynnikami chłodniczymi, co zapewnia szeroki zakres stosowalności urządzenia. Grawitacyjne rury ciepła wykorzystuje się m.in.: w wymiennikach ciepła [4], [12], w systemach utrzymania infrastruktury drogowej (topnienie śniegu i lodu z dróg) [13], wspomagania solarnych systemów grzewczych [1], [3], itp. Termosyfonowe wymienniki ciepła zyskują coraz większą popularność jako systemy wspomagające pracę pomp ciepła stosowanych do ogrzewania budynków [10], [11]. Rozwiązanie takie nie wymaga dodatkowych nakładów 252 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/7 (2018) eksploatacyjnych, a w znacznym stopniu może przyczynić się do poprawy efektywności systemu ogrzewania. Podczas instalacji, a czasem również po dłuższej eksploatacji rury ciepła, może dojść do pochylenia termosyfonu względem płaszczyzny pionowej. Nawet nieznaczne odchylenie urządzenia wpływa na zachodzący w nim proces wrzenia, zmienia charakter przepływu oraz może prowadzić do powstania, tzw. wrzenia gejzerowego (ang. geyser boiling) [5]. Prawidłowa konstrukcja termosyfonu obniża ryzyko niepożądanych zjawisk, które mogą wystąpić w czasie użytkowania instalacji. Warunki pracy urządzenia zależą od: geometrii rury, zastosowanego czynnika chłodniczego, stopnia wypełnienia (stosunek objętości cieczy do objętości parowacza), właściwości termo-fizycznych płynu roboczego, kąta pochylenia termosyfonu, ciśnienia i temperatury pracy. Do ograniczeń cieplnych, które mogą wpływać na pogorszenie warunków pracy termosyfonu, n[...]

Analiza możliwości zastosowania czynników HFO w termosyfonowych wymiennikach ciepła stosowanych do odzyskiwania ciepła odpadowego z instalacji sanitarnych DOI:10.15199/9.2016.9.4


  Przedstawiono dynamiczny model różniczkowy pracy termosyfonowego wymiennika ciepła (TWC) odzyskującego ciepło odpadowe z tzw. ścieków szarych, stanowiących dolne źródło pompy ciepła. Model umożliwia symulację pracy TWC z różnymi czynnikami roboczymi oraz w zmiennym zakresie temperatury. Ze względu na dominujący wpływ nośnika ciepła na efektywność transportu ciepła w termosyfonie porównano efekty stosowania HFO 1234yf oraz HFO 1234ze(E), jako potencjalnych zamienników HCF 134a. Analizie poddano strumienie ciepła odbierane przez parowacz oraz liczbę rur ciepła niezbędną do przekazania wymaganego strumienia ciepła w zależności od zastosowanego czynnika roboczego.1. Wstęp Polityka Unii Europejskiej dąży do minimalizowania destrukcyjnego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne. Wprowadzane są nowe, restrykcyjne ograniczenia związane z ekologicznym aspektem użytkowania instalacji grzewczych, chłodniczych i sanitarnych. Problem ten ściśle dotyczy nośników ciepła wykorzystywanych w tych instalacjach, występuje więc konieczność zastępowania stosowanych obecnie czynników zamiennikami, mniej degradującymi środowisko [10]. Nowymi, coraz powszechniej stosowanymi zamiennikami R134a są: ● R1234yf (HFO 1234yf), czyli 2,3,3,3-Tetrafluoroprop- 1-en (GWP = 4, ODP = 0) oraz ● R1234ze(E) (HFO 1234ze(E)), czyli trans-1,3,3,3-Tetrafluoropropen (GWP = 6, ODP = 0) [8], [13], [14]. Ze względu na odmienne właściwości fizykochemiczne, cieplne i przepływowe, a przede wszystkim ze względu na wysoką cenę (kilkadziesiąt razy większą niż R134a) oraz palność (6,0%-12,7% obj.), ich stosowanie wzbudza jednak wiele kontrowersji [2], [9]. Średnie zużycie wody w zależności od stylu życia mieszkańców wynosi 90 dm3-120 dm3 na dobę w osobę, w tym ok. 60 dm3-85 dm3 stanowi woda szara [6], definiowana przez normę PN-EN 12056-1:2002 jako lekko zanie- CIEPŁOWNICTWO ● OGRZEWNICTWO 366 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 47/9 (201[...]

 Strona 1