Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Leszek WOLSKI"

Wpływ zwartości bryły budynku mieszkalno-usługowego na wskaźnik E sezonowego zapotrzebowania na ciepło

Czytaj za darmo! »

Budynki powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ilość ciepła, potrzebnego do użytkowania budynku, zgodnie z jego przeznaczeniem, można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie. Wymaganie to uznaje się za spełnione dla budynku mieszkalnego i zamieszkania zbiorowego, jeżeli wartość wskaźnika E, określającego obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku jes[...]

Niekonwencjonalne sposoby ogrzewania kościołów wykorzystujące ciepło od ludzi

Czytaj za darmo! »

Ograniczenie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, szczególnie w nowo wznoszonych budowlach, można uzyskać przez poszukiwanie i stosowanie niekonwencjonalnych sposobów ogrzewania obiektów sakralnych [4]. PRZEZ POJĘCIE samoogrzewalność rozumiemy stan wymiany ciepła w pomieszczeniu, w którym całkowite straty ciepła są równoważone ciepłem emitowanym przez organizmy żywe. Wysokość tej [...]

Efektywność energetyczna - dążenie do zmniejszenia zużycia energii w sektorze budownictwa

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono poszczególne etapy kształtowania się dokumentów prawnych w zakresie efektywności energetycznej budownictwa. WZORCEM świadomej dbałości o środowisko, w jakim żyjemy, na całym świecie jest racjonalne, oszczędne i efektywne korzystanie z energii [2]. Jest to również podstawa funkcjonowania we współczesnym świecie, a także istotny warunek zapewnienia komfortu w gospodarstwach domowych oraz w miejscu pracy. Użytkowanie energii pod różnymi postaciami towarzyszy nam na każdym kroku w naszym codziennym życiu. Wykorzystanie jej w możliwie najbardziej efektywny sposób powinno być przedmiotem naszej szczególnej troski. Efektywność energetyczna nie jest zagadnieniem prostym, określa obszerne spektrum problemów silnie ze sobą skorelowanych. Jest jednym z najbardziej [...]

Wentylacja w obiektach sakralnych

Czytaj za darmo! »

W Zakładzie Instalacji Budowlanych i Fizyki Budowli prowadzone są badania mikroklimatu obiektów wielkokubaturowych. W niniejszym artykule przedstawiono próbę ustalenia strumienia powietrza wentylacyjnego dla przykładowego obiektu sakralnego znajdującego się na terenie miasta Płocka. JAK JuŻ WCZEŚNIEJ opisywano w poprzednim artykule zamieszczonym na łamach COW nr 7-8/2006 [17], zadaniem [...]

Ogrzewanie i wentylacja kościołów na terenie Płocka

Czytaj za darmo! »

Zadaniem ogrzewania jest dostarczenie odpowiedniego strumienia ciepła do pomieszczeń, w których człowiek przebywa w czasie zimy. Inaczej mówiąc polega na ogrzewaniu otoczenia w celu uzyskania równowagi cieplnej między ciałem ludzkim a otoczeniem. Ponadto, ma za zadanie stworzenie dla ludzi, szukających ochrony przed wpływami klimatu zewnętrznego, odpowiednich warunków w pomieszczeniu [21]. WYBÓR właściwego rodzaju ogrzewania dla obiektu sakralnego jest zależny od wielu czynników. Ważne jest, np. zapobieganie przeciągom, równomierne rozprowadzenie powietrza, zarówno w przekroju pionowym, jak i poziomym, odpowiednie dogrzanie przegród otaczających [10]. Ze względu na monumentalność obiektu sakralnego należy ponadto:  zachować estetykę wnętrza obiektu (grzejniki i inne [...]

Wpływ ogrzewania na wilgotność względną powietrza w płockich kościołach

Czytaj za darmo! »

Artykuł jest kontynuacją raportu dotyczącego stanu mikroklimatu płockich budowli sakralnych, których badania Zakład Instalacji Budowlanych i Fizyki Budowli Politechniki Warszawskiej prowadzi od przeszło 10 lat. DO OBLICZEń projektowych pomieszczeń mieszkalnych przyjmuje się wilgotność względną powietrza jako wielkość średnią dla całego okresu ogrzewczego, równą 55%. Natomiast w budynkach użyteczności publicznej, w których źródłem wilgoci są tylko ludzie, średnią wilgotność względną przyjmuje się na poziomie 45% [16]. W rzeczywistości jednak wilgotność względna w granicach od 30 do 70% ma niewielki wpływ na odczucia cieplne człowieka. Zmiany wilgotności względnej w takim zakresie, mogą zmniejszyć temperaturę preferowaną tylko o 1 °C, co jest zjawiskiem trudnym do wykrycia prze[...]

Selection of AHI + SC Hybrid Storage Based on Mathematical Models and Load Variation Characteristics DOI:10.15199/48.2018.05.21

Czytaj za darmo! »

With the increasing use of renewable energy sources, such as photovoltaic panels and wind turbines, there is growing interest in new ways of collecting and storing electricity. Typical solutions in this area are lithium-ion or lead-acid batteries. The main shortcomings of these examples are: limited durability, toxicity of appropriate electrolytes and components, potential fire hazard, disposal problems of waste batteries. The new high quality component that has appeared on the market is a battery called Aqueous Hybrid Ion battery containing salt electrolyte - neutral to the environment. For a detailed description of AHI battery technology, see [1]. The materials used in the construction do not contain heavy metals and are fully recyclable as opposed to existing leadacid, nickel-cadmium, nickel-metal hydride, sodium-sulfur, and lithium-ion batteries [2]. This component also does not present a fire hazard. In addition, the AHI battery ensures significant durability expressed by a large number of charging and discharging cycles. Due to the aforementioned advantages it is suitable for the construction of scalable storage, in particular for stationary applications. However, the disadvantage of this type of battery is the relatively large internal resistance, which complicates the assembly of a structure suited for large, pulsed charging and discharging currents. In such cases the solution may be to use an additional component in the form of a supercapacitor. This problem is the subject of many studies [3], [4], [5], [7], which point out the possibility of improving the dynamic parameters and extending the battery life. The following sections show how to create the AHI battery model and the supercapacitor model as components of the hybrid system. An example hybrid storage system, made up of AHI type S30-0080 batteries and LSUM 129R6C 0062F EA supercapacitor, was established and used for the validation of the elaborated model. [...]

Supercapacitors based driving system for space fast surface sample acquisition system DOI:10.15199/48.2018.05.27

Czytaj za darmo! »

Space missions aimed at providing ground samples taken on other bodies to Earth are one of the ways to extend our knowledge of extraterrestrial materials and processes occuring on and under their surface. So far, several missions have been carried out to retrieve and transpose samples such as Apollo, Hayabusa or Phobos Ground. The European Space Association (ESA) is currently planning next missions, such as Phootprint, MarcoPolo-R, Hayabusa-2, OSIRIS-Rex or NASA is preparing Resource Prospector mission to the Moon. The mission called Phootprint is proposed to be launched with an Ariane 5 on 2024 with early 2026 as backup date. Ariane 5 is a heavy launch rocket used to deliver payload into geostationary orbit. One of the top-level science goals is to understand the formation of the Martian moons Phobos (20x26 km) and Deimos (12x16 km) (fig.2) and put constraints on the evolution of the Solar System (fig.1). The mission would last about 3,5 years, including cruise, orbit mapping, 7 days on the surface, and sample return cruise time. The spacecraft would be powered by solar arrays. Because of the low gravity, the lander would be anchored to the surface during sample collection and launch back of the Earth Re-entry Capsule (ERC).A part of Phootprint mission/lander is the project aimed to ground sampling device, named PACKMOON.There are three main aspects related to the investigation of new types of sampling tool solutions: - High-amplitude dynamic force is the most effective way to pump energy into the end of crack. - For safety reasons, the sampling tool must not anchor the lander. It means that the geometrical topology and associated device movement must be reversible. - The sampling tool must not disturb the sample interior structure. Furthermore, the sample must be easily secured and released if needed. Fig.3. Phootprint mission lander [3] The device called PACKMOON presented in figure 4, is a mechatronic system, that eff[...]

 Strona 1