Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"WIESŁAW ZIMA"

Badania i modelowanie dynamiki cieczowego kolektora słonecznego Część II. Wyniki pomiarów, obliczeń i porównań

Czytaj za darmo! »

W celu uzyskania odpowiedniej, dla danej instalacji solarnej, mocy cieplnej (liczby kolektorów) niezbędna jest znajomość parametrów pracy kolektora. Parametry te zależą od stopnia nasłonecznienia i w związku z tym są zmienne. Zmieniają się także właściwości termofizyczne czynnika. Kolektor słoneczny pracuje więc w warunkach nieustalonych. Zmienność tych warunków wynika także ze zmiennego w czasie poboru ciepła przez użytkowników. W niniejszym artykule zaproponowano model matematyczny kolektora, pozwalający na modelowanie jego pracy w warunkach nieustalonych. Jest to model jednowymiarowy o parametrach rozłożonych. Oparty jest na równaniach bilansu energii zapisanych dla pokrywy przezroczystej, warstwy powietrza pomiędzy pokrywą a absorberem, dla absorbera, czynnika roboczego oraz izo[...]

Stanowisko badawcze kotłów stałopalnych małej mocy oraz kolektorów słonecznych DOI:10.15199/9.2017.7.3

Czytaj za darmo! »

W związku z projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii w najbliższym czasie należy spodziewać się zwiększonego zainteresowania spalaniem biomasy w gospodarstwach indywidualnych. Spowodowane jest to także rekomendowanym przez Ministerstwo Gospodarki zoptymalizowanym scenariuszem wykorzystania biomasy energetycznej, który zakłada wykonanie planów zawartych w krajowym planie działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych w zakresie produkcji ciepła i energii elektrycznej. Działania te pokrywają się z Raportem Międzynarodowej Agencji Energii (IEA), Greenpeace oraz Banku Światowego (WB). Instytucje te wskazują na konieczność większego zaangażowania w technologie odnawialnych źródeł energii i efektywność energetyczną [14]. Struktura obecnie eksploatowanych kotłów oraz rosnące wymagania ich użytkowników wskazuje na konieczność 282 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 48/7 (2017) stworzenia nowoczesnych jednostek o wyższym poziomie automatyzacji w zakresie regulacji temperatury, prowadzenia procesu spalania oraz mechanizacji doprowadzenia paliwa [15]. Krajowi producenci kotłów stałopalnych opalanych węglem kamiennym stoją przed koniecznością daleko idącej modernizacji produkowanych kotłów oraz wprowadzenie kotłów opalanych biopaliwami stałymi. Biomasa drzewna w postaci peletów jest coraz bardziej popularnym biopaliwem [1]. Brak jednak wystarczających doświadczeń w zakresie stosowania nowego paliwa czego dowodem są problemy eksploatacyjne w postaci zanieczyszczenia szlaką palników [2]. Producenci kotłów wielopaliwowych z automatycznym podawaniem paliwa wykazują duże zainteresowanie wynikami badań tych kotłów wykonanych podczas spalanie peletu, który obecnie traktowany jest jako paliwo zastępcze [15]. Oczekiwanie producentów kotłów w zakresie możliwości badania kotłów stałopalnych małej mocy opalanych peletami zaowocowało zbudowaniem nowoczesnego stanowiska badawczego kotłów stałopalnych małej mocy. 2. Opis ogólny [...]

Spalanie peletu drzewnego w jednopaliwowym kotle grzewczym małej mocy DOI:10.15199/9.2017.11.7


  1. Wstęp Od kilkunastu lat można zaobserwować wzmożone zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii zarówno w kraju, jak i w Europie. Wynika to z ogólnego wzrostu świadomości społeczeństw starego kontynentu co do wyczerpywania się zasobów paliw kopalnych oraz negatywnego wpływu na środowisko produktów spalania tych paliw. Negatywny wpływ na środowisko należy rozpatrywać także w kontekście bezpośredniego zanieczyszczenia atmosfery produktami spalania oraz emisją dwutlenku węgla, który jest postrzegany jako gaz odpowiedzialny za potęgowanie efektu cieplarnianego. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii skutkuje redukcją zużycia paliw kopalnych, a tym samym zmniejsza emisję zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Ponadto emitowany dwutlenek węgla jest absorbowany w procesie wzrostu biomasy. Zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii krajów członkowskich stymuluje Unia Europejska za pomocą licznych dokumentów i aktów normatywnych, które są implementowane w krajach członkowskich. Jednym z pierwszych dokumentów były Biała Księga z 1997 r. [1], która wytyczała mapę drogowa wykorzystania energii odnawialnej oraz Zielona Księga z 2001r [2], w której zwrócono uwagę na znaczny stopień uzależnienia Unii Europejskiej od zewnętrznych dostaw energii oraz na konieczność dywersyfikacji technologii i zwiększenia efektywności wytwarzania ciepła i energii. Podstawowymi aktami normatywnymi są Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Wspólnoty Europejskiej w sprawie statystyki energii [3] i promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych [4] oraz Decyzja Komisji Europejskiej ustanawiająca wytyczne dla państw członkowskich, dotyczące obliczania energii odnawialnej z pomp ciepła [5]. Na tej podstawie w Polsce przyjęto założenia do rozwoju energetyki odnawialnej "Strategia rozwoju energetyki odnawialnej" [6], "Polityka energetyczna Polski do roku 2030" [7] oraz "Program dla elektroenergetyki" [8]. Polska została zobowiązana do[...]

Wyniki badań spalania peletu drzewnego w jednopaliwowym kotle grzewczym małej mocy DOI:10.15199/9.2018.1.6

Czytaj za darmo! »

1. Opis stanowiska badawczego Badania wstępne przeprowadzono na stanowisku badawczym (rys. 1-3), wyposażonym w kocioł PelletStar 10, kocioł EKO PLUS 10, bufor ciepła, podgrzewacz docelowy, podgrzewacz solarny, układ automatyki sterujący pracą pomp obiegowych podgrzewaczy, analizator spalin oraz układ akwizycji danych Advantech. Na stanowisku wykonano badania cieplne dwóch kotłów grzewczych na paliwa stałe, tj. kotła jednopaliwowego opalanego peletem oraz wielopaliwowego, w którym podczas badań spalano pelet. Układ akwizycji danych zapisuje wyniki pomiarów w sposób ciągły. Dotyczy to pomiarów temperatury, strumienia objętości spalin oraz czynnika grzewczego. Dane te przedstawiane są także na monitorze w ramach systemu wizualizacji (rys. 4). Równocześnie realizowano w sposób ciągły pomiar składu spalin za pomocą przenośnego analizatora spalin GreenLine 8000. Zbiornik buforowy służy do stabilizacji warunków pracy kotłów w trakcie badań przy zmiennym obciążeniu. Kocioł EKO PLUS 10 jest to kocioł stalowy o mocy nominalnej 10 kW i zakresie mocy cieplnej od 3 kW do 14 kW. Sprawność kotła wynosi 84,8% [2], maksymalna temperatura pracy 90oC, a maksymalne ciśnienie pracy 2 bar. Kocioł PelletStar 10 jest to kocioł stalowy na pelety drzewne o mocy nominalnej 10 kW i zakresie mocy od 3,4 kW do 13,5 kW. Sprawność kotła wynosi 91,5%, maksymalna temperatura pracy 95°C, maksymalne ciśnienie pracy 3 bar [1]. Szczegółowy opis stanowiska badawczego oraz systemu akwizycji danych był tematem artykułu [3]. [...]

Biomasa i biopaliwa - pelety drzewne DOI:10.15199/9.2018.4.7


  1. Wstęp Wzrost poziomu życia oraz ogólny rozwój społeczeństw powoduje zwiększenie zapotrzebowania na energię i ciepło. Znaczna część energii wytwarzana jest przez spalanie paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, paliwa ropopochodne oraz gaz. Zasoby naturalne tych paliw kurczą się, zaś w najbliższych dziesięcioleciach zostaną wyczerpane złoża, które uznawane są za łatwo dostępne. Zwiększające się zapotrzebowanie na energię oraz kurczące się zasoby paliw, powodują stały wzrost ich cen. Wykorzystanie paliw kopalnych związane jest z różnego rodzaju niebezpieczeństwami, między innymi zachwianiem bilansu w ekosystemie między wytworzeniem a pochłanianiem dwutlenku węgla, co może wpływać na ogólne ocieplenie klimatu, zanieczyszczenie atmosfery itd. Tym procesom można przeciwdziałać, szczególnie w zakresie małych i średnich mocy cieplnych pozyskując ciepło ze źródeł odnawialnych, np. przez spalanie biopaliw w specjalnie przeznaczonych do tego kotłach [1]. 2. Biomasa i biopaliwa Substancją wyjściową do produkcji biopaliw jest biomasa. Można wyróżnić biomasę pochodzenia leśnego, rolnego oraz biomasę z odpadów organicznych. Pojęcie biomasy rozszerza ustawodawca o biomasę pochodzenia zwierzęcego oraz pozostałe odpady ulegające biodegradacji [2]. 2.1. Biomasa Zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii" [3]: Biomasa są to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także[...]

 Strona 1