Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MAGDALENA STOLARSKA"

Problemy zanieczyszczenia powietrza w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych DOI:10.15199/9.2018.6.5


  1. Wentylacja jako podstawowy warunek dobrej jakości powietrza w pomieszczeniach Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Wentylacji ASVE (ang. American Society of Ventilation Engineers) wentylacja definiowana jest jako proces zorganizowanej wymiany powietrza w pomieszczeniu w celu jego odświeżenia przez usunięcie na zewnątrz zanieczyszczeń generowanych w pomieszczeniach. Podstawowym zadaniem systemu wentylacyjnego jest zatem dostarczanie do pomieszczenia (lub budynku) wymaganej ilości powietrza świeżego. Obecnie stosowanie systemów wentylacji budynków jest koniecznością, gdyż we współczesnych społeczeństwach przeważająca większość ludzi spędza około 2/3 czasu życia w pomieszczeniach zamkniętych [1], tzn. w budynkach mieszkalnych, pomieszczeniach pracy i nauki, obiektach handlowych i innych, które z jednej strony mają na celu ochronę użytkowników przed bezpośrednim wpływem zmiennych zewnętrznych warunków klimatycznych, a z drugiej strony muszą zapewniać odpowiednią jakość powietrza wewnętrznego w pomieszczeniu IAQ (ang. Indoor Air Quality). 1.1. Źródła zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego Dominujący wpływ na jakość powietrza wewnątrz budynku mają zanieczyszczenia powstające w wentylowanych pomieszczeniach [8]. Na rysunku 1 przedstawiono uproszczoną formę ich bilansu. Głównym źródłem zanieczyszczeń są użytkownicy pomieszczeń i wykonywane przez nich czynności. Obecność użytkowników powoduje zmiany parametrów powietrza w wyniku wydzielanego ciepła, wilgoci i dwutlenku węgla [3]. Duży wpływ na stan jakości powietrza mają też emitowane w pomieszczeniu inne zanieczyszczenia (nie pochodzące od ludzi), często toksyczne (jak np. tlenek węgla jako wynik niecałkowitych procesów spalania, palenia tytoniu itp.) i występujące w dużych stężeniach. Niekiedy nawet stosunkowo mała koncentracja tych zanieczyszczeń 238 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/6 (2018) ma negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie człowieka przeb[...]

 Strona 1