Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Piotr BOROWIK"

Wybrane metody pomiarowe parametrów linii opóźniających z akustyczną falą powierzchniową DOI:10.15199/48.2018.02.22

Czytaj za darmo! »

Fala powierzchniowa rozprzestrzenia się po powierzchni swobodnej ciała stałego i zanika w jego głębi. Głębokość wnikania fali zależy od typu fali, jej częstotliwości oraz rodzaju ośrodka i zwykle odpowiada długości tej fali [2]. Przełomem w technicznym wykorzystaniu fali powierzchniowej było skonstruowanie przez White’a i Voltmera w 1965 roku przetwornika międzypalczastego. Jest on złożony z naprzemiennie położonych elektrod metalowych o szerokości równej czwartej części długości wzbudzanej fali powierzchniowej. Konstrukcję przetwornika międzypalczastego przedstawiono na rys.1. [2]. Rys. 1. Dwukierunkowy przetwornik międzypalczasty: A - widok z góry, B - przekrój poprzeczny [2] Sygnał elektryczny o częstotliwości wzbudzanej fali podany na przetwornik międzypalczasty powoduje powstanie zmiennego pola elektrycznego pomiędzy elektrodami przetwornika. Pole to wskutek efektu piezoelektrycznego powoduje powstanie zmiennych naprężeń mechanicznych, które stają się źródłem fali powierzchniowej [2]. Rys. 2. Filtr bierny z falą powierzchniową złożony z dwóch współpracujących przetworników międzypalczastych [2] Fala rozprzestrzenia się w obie strony w kierunku prostopadłym do elektrod przetwornika. Jeśli na jej drodze propagacji umieścimy drugi przetwornik międzypalczasty, to na jego wyjściu otrzymamy sygnał elektryczny. Taka konstrukcja dwóch współpracujących przetworników tworzy filtr elektryczny bierny z AFP przedstawiony na rys.2 [2]. Fala powierzchniowa przemieszcza się po piezoelektrycznym podłożu z prędkością w przybliżeniu 105 mniejszą od prędkości światła, co sprawia, że każdy filtr z akustyczną falą powierzchniową jest zarazem linią opóźniającą. Je[...]

Analiza działania algorytmu optymalizacji globalnej "branch-and-bound" DOI:10.15199/13.2015.12.6


  We współczesnej elektronice wielokrotnie występuje konieczność rozwiązywania problemów optymalizacyjnych. Typowe zadania inżynierskie to m. in. problem optymalnego rozlokowania układów scalonych na płytce drukowanej [1], identyfikacja parametrów modeli wybranych elementów biernych [2-6], analiza zjawisk sprzężonych w systemach [4, 7, 8], określenie optymalnej struktury sieci neuronowych wykorzystywanych w algorytmach sterowania urządzeń [9], estymacja zawartości harmonicznych w sygnałach w torach pomiarowych [10], czy też wyznaczenie w warunkach rzeczywistych minimalnej liczby nadajników i ich lokalizacji przestrzennej w taki sposób, aby spełnione były kryteria "pokrycia" sygnałem określonego obszaru i odpowiedniej jakości dostarczanych usług [11]. Elektronicy mają obecnie do dyspozycji szereg użytecznych narzędzi optymalizacyjnych zaimplementowanych w popularnych pakietach typu CADENCE, MATLAB itp. Niektóre algorytmy i metody optymalizacyjne wymagają dostrojenia swoich ustawień i/lub są stosunkowo trudne w użyciu. W przypadku metaheurystycznych metod sztucznej inteligencji należy zadbać o powtarzalność otrzymywanych wyników, co jest czasochłonne. W pracy przedstawiono algorytm "branch-and -bound", którego istotną zaletą jest deterministyczny sposób działania. Działanie algorytmu przetestowano na kilku zadaniach testowych o znanych minimach globalnych. Algorytm "branch-and-bound" Algoryt[...]

The influence of frequency converters on the release threshold of Residual Current Devices DOI:10.15199/13.2015.12.7


  In typical drive systems containing asynchronous machines it is common now to use frequency converters. Such converters consist usually of a diode rectifier, an intermediate DC circuit with a high-valued capacitor and a transistor inverter controlled according to the Pulse Width Modulation (PWM) principle [1]. The application of PWM inverters makes it possible to control the drive using diverse methods of speed and moment control. The increasing popularity of similar power electronics circuits in common use devices, e.g. washing machines, results in the problem how to analyze the reliability of shock protection circuits, such as RCDs. Earth-fault currents in the circuits of electric installations including frequency converters or other power electronics systems may be highly distorted and contain a wide spectrum of frequencies. The fraction of higher harmonics in the residual current has a significant impact on the release threshold of RCDs [2, 3, 4]. If a Residual Current Device is to provide a reliable anti-shock supplementary protection, it is crucial to provide a minimal current value, which causes its reliable action. The present paper focuses on the problems related to the correct action of RCDs in such low voltage installations. The rules of anti-shock protection In low voltage electric installation, protection against current shock should consist of appropriately chosen means for fundamental protection and independent protections means during failures (or an enhanced one), which should provide both the fundamental protection and protection during failures [5]. The fundamental principle concerning electric shock, according to the standard [6], is to provide no access to the active dangerous parts during normal exploitation conditions in the case of a single fault. The principles for limitation of access may differ in dependence on the users' qualifications: laymen, instructed persons, qualified persons. All pr[...]

Wykorzystanie metody Monte Carlo do modelowania właściwości struktur kwantowych laserów kaskadowych


  Prace nad rozwojem kwantowych laserów kaskadowych mogą być wspomagane przez metody teoretyczne pozwalające na opis procesów fizycznych zachodzących w tych złożonych urządzeniach. Metoda Monte Carlo jest często uważana za odniesienie dla innych, mniej dokładnych metod teoretycznych służących do opisu właściwości materiałó[...]

Wykorzystanie metody Monte Carlo do modelowania transportu nośników w strukturach kwantowych laserów kaskadowych


  Jednymi z najbardziej obiecujących źródeł promieniowania w zakresie średniej podczerwieni oraz częstotliwości terahercowych są kwantowe lasery kaskadowe, których działanie po raz pierwszy zostało zademonstrowane w latach 90. [1]. Jako że działanie tego typu laserów bazuje na przejściach elektronów pomiędzy dyskretnymi podpasmami w heterostrukturze, długość fali emitowanego promieniowania jest określona przez grubości warstw, z których zbudowane są poszczególne studnie kwantowe struktury lasera. Budowa tych skomplikowanych urządzeń jest od początku wspomagana przez prace teoretyczne pozwalające opisać procesy fizyczne odpowiedzialne za ich funkcjonowanie. Od wielu lat, metoda Monte Carlo jest znana jako jedno z narzędzi teoretycznych chętnie używanych w fizyce półprzewodników. Metoda ta jest również z powodzeniem stosowana do badania procesów fizycznych zachodzących w laserach kaskadowych [2-8]. Działanie tego typu urządzeń, przynajmniej w zakresie procesów stacjonarnych, może być opisane w ramach teorii opartej na równaniu transportu Boltzmanna, bez uciekania się do pełnego opisu transportu kwantowego [2-3]. Dzięki modelowaniu MC możliwe jest uzyskanie mikroskopowego opisu zjawisk fizycznych odpowiedzialnych za transport elektronów w strukturze lasera. Między innymi można wykazać, które stany elektronowe mają istotne znaczenie w tworzeniu się inwersji obsadzeni pomiędzy poziomami laserującymi [6]. Ważnym problemem praktycznym jest dobór odpowiedniego poziomu domieszkowania struktury [13-16]. Modelowanie Monte Carlo umożliwia badanie zależności parametrów pracy od przyjętej architektury urządzenia, włączając w to również domieszkowanie. Dla urządzeń wykonywanych w praktyce istotne jest uwzględnienie w obliczeniach wpływu nierównowagowego rozkładu nośników w strukturze i wynikającej stąd modyfikacji potencjału elektrycznego. Z punku widzenia modelowania, konieczne jest wówczas rozwiązywanie w sposób samouzgodniony trzech r[...]

Anizotropia stratności wybranych blach elektrotechnicznych DOI:10.15199/48.2018.02.23

Czytaj za darmo! »

Anizotropia to zależność właściwości magnetycznych materiału od kierunku. Zazwyczaj właściwości magnetyczne podawane są przez producentów blach elektrotechnicznych dla kierunku zgodnego z kierunkiem walcowania materiału (dla kąta 0°), niekiedy podawane są charakterystyki magnesowania również dla kierunku prostopadłego do kierunku walcowania (dla 90°), bądź też dla próbek mieszanych (kombinacja pasków wyciętych dla obu kierunków charakterystycznych, mierzona za pomocą aparatu Epsteina). Charakterystyki magnesowania blach elektrotechnicznych, w tym tzw. blach o ziarnach niezorientowanych, stosowanych w magnetowodach maszyn wirujących, wykazują znaczące różnice dla różnych kierunków [1-5]. Przyczynami występowania tego zjawiska są m.in. interakcje na poziomie mikroskopowym pomiędzy momentami magnetycznymi wewnątrz materiału oraz makroskopowy efekt odmagnesowania [6-8]. W przypadku blach elektrotechnicznych (zarówno transformatorowych, jak też prądnicowych) istotną rolę odgrywa stopień steksturowania materiału (zorientowanie części ziaren żelaza zgodnie z orientacją Gossa 110 001 [9-12], por. rys. 1. Rys. 1. Struktura blachy elektrotechnicznej o ziarnach zorientowanych (GO) z wyróżnionym kątem łatwego magnesowania Lepsze zrozumienie złożonych zjawisk zachodzących podczas przemagnesowania blach SiFe może przyczynić się do podwyższenia efektywności przetwarzania energii elektrycznej w maszynach elektrycznych (zarówno w transformatorach, jak też w maszynach wirujących) [13-19], czym można wytłumaczyć wzrastające zainteresowanie środowiska inżynierskiego tą tematyką, przejawiające się m.in. organizacją cyklicznych imprez naukowych poświęconych przemagnesowaniu np. 1 & 2 DM [20-21]. Międzynarodowe normy (m.in. IEC 60404-8) definiują miarę ilościową stopnia anizotropii stratności materiału magnetycznie miękkiego za pomocą zależności [7,21] (1) 100% 90 0 90 0     P P [...]

 Strona 1