Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"KONRAD TAJCHMAN"

Badanie przepływomierza ultradźwiękowego z nakładkami izolującymi od wysokiej temperatury przepływającego czynnika i w niestandardowych warunkach pracy DOI:10.15199/ELE-2014-016


  Niniejsza publikacja jest kontynuacją wcześniejszego artykułu [1], którego tematyka dotyczyła pomiarów strumieni przepływów płynu przy użyciu przepływomierza ultradźwiękowego z podkładkami separującymi głowice od wysokiej temperatury przepływającego czynnika. W poprzednim artykule wskazano najlepszą konfigurację parametrów jakie należy wprowadzić do jednostki centralnej przepływomierza w celu minimalizacji błędu spowodowanego wprowadzeniem podkładek separujących pod czujniki ultradźwiękowe. Przeprowadzone pomiary pokazały, że najlepszym rozwiązaniem jest dodanie do zmierzonej wartości średnicy połowy grubości nakładki teflonowej i wprowadzenie tej wartości jako średnicy do jednostki centralnej przepływomierza. Należy wprowadzić również rzeczywistą grubość ścianki rurociągu, a odległość czujników przepływomierza ustawić zgodnie z obliczoną wartością przez jednostkę centralna przepływomierza. Pomija się całkowicie materiał z jakiego składa się nakładka. Prace pomiarowe zostały przeprowa[...]

Niestandardowe warunki ultradźwiękowego pomiaru strumienia objętości DOI:10.15199/13.2017.5.6


  Podczas pomiarów bilansowych maszyn i urządzeń energetycznych pracujących w trybie ciągłym często konieczny jest pomiar strumienia objętości medium płynącego w instalacji. W omawianych instalacjach częstokroć występują duże średnice rurociągów, a co za tym idzie konieczne jest zwiększenie wymaganych przez producentów przepływomierzy odcinków prostych niezbędnych do przeprowadzenia pomiaru. Ze względu na występujące zaburzenia w pracy przedstawione zostaną wstępne wyniki badań dotyczących pomiarów przepływów w niestandardowych warunkach z wykorzystaniem bezkontaktowej metody ultradźwiękowej. Słowa kluczowe: przepływ dwufazowy przepływomierz ultradźwiękowy, zaburzenie przepływu, strumień objętości.Zastosowanie techniki ultradźwiękowej we współczesnych metodach pomiarowych zostało zaimplementowane do przepływomierzy bezkontaktowych. Głowice przepływomierzy ultradźwiękowych, nakładanych na rurociąg pozwalają w sposób bezkontaktowy i higieniczny dokonać pomiaru objętościowego strumienia czynnika płynącego w instalacji [1]. W energetyce zawodowej instalacje pracują w trybie ciągłym, co nie pozwala na bezpośrednią ingerencję w rurociąg w celu montażu stałych urządzeń pomiarowych. Ze względu na małą powierzchnię zabudowy oraz konstrukcyjną złożoność rurociągów o różnych średnicach w instalacjach energetycznych można znaleźć przewody rurowe o różnych średnicach od małych do dużych. W przypadku rurociągów o dużych średnicach rzadkością jest znalezienie odcinka pro[...]

Analiza metrologiczna zastosowania przepływomierza ultradźwiękowego w niestandardowych warunkach wykonywania pomiarów za przepustnicą DOI:10.15199/13.2018.10.11


  Pożądaną cechą urządzenia pomiarowego jest wysoka dokładność pomiaru, co pozwala na osiągnięcie z dużym prawdopodobieństwem wyniku pomiaru zbliżonego do rzeczywistej wartości wielkości mierzonej. Istotne jest także, aby zastosowana metoda pomiarowa nie powodowała zaburzeń badanego zjawiska czy procesu. Montaż urządzenia pomiarowego lub czujników pomiarowych również nie powinien być problematyczny i nie powinien znacząco ingerować w budowę instalacji lub urządzenia na/w którym dokonujemy pomiarów. Wymienione powyżej wymagania spełnia ultradźwiękowa metoda pomiaru przepływu płynu. Przepływomierze ultradźwiękowe pozwalają na bezinwazyjny pomiar przepływu z dużą dokładnością - jak podają producenci mieszczą się one w zakresie 1-2% w zależności od typu zastosowanego urządzenia. Taka dokładność jest porównywalna z dokładnością urządzeń ingerujących w przepływ lub w strukturę rurociągu [1, 2]. Przepływomierze ultradźwiękowe dzieli się ze wzglądu na zjawisko wykorzystane w celu otrzymania wartości prędkości przepływu. Wyróżniamy, dwa zasadnicze typy tych urządzeń: przepływomierze ultradźwiękowe typu transit-time oraz przepływomierze ultradźwiękowe typu Dopplera. W celu wykonania badań posłużono się przepływomierzem typu transit- time, w którym wartość prędkości przepływu cieczy wyznaczana jest na podstawie zmierzonej różnicy czasu przejścia fali ultradźwiękowej z zgodnie z kierunkiem i przeciwnie do kierunku przepływu. W zależności od wybranego przez użytkownika wariantu głowice przepływomierza są położone względem siebie skośnie (ustawienie typu Z) l[...]

 Strona 1