Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Basińska"

Jubileusz XLV pracy naukowej i dydaktycznej Profesor Haliny Koczyk DOI:

Czytaj za darmo! »

Jubileusz XLV-lecia pracy naukowej i dydaktycznej profesor Haliny Koczyk zgromadził w dniu 17 kwietnia 2018 roku w Politechnice Poznańskiej projektantów i wykonawców, prezesów firm branżowych oraz obecnych i byłych współpracowników Politechniki Poznańskiej. Większość z nich to byli wychowankowie Jubilatki. Uroczystość zaszczyciły również osoby reprez[...]

Zintegrowany układ grzewczo-chłodzący z wymiennikiem gruntowym Koncepcja stanowiska doświadczalnego

Czytaj za darmo! »

Niniejszy referat został przygotowany na Międzynarodową Konferencję Chłodniczą, która odbyła się w Poznaniu w dniach 15-17 października 2008 r. Głównymi organizatorami konferencji byli Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP). Organizacja Konferencji zbiegła się z przypadającymi w tym roku rocznicami: 100-leciem Między[...]

Metody tworzenia, wybór i opracowanie roku porównawczego na podstawie własnej bazy pomiarowej DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano metody tworzenia roku porównawczego. Z dziewięciu metod przedstawionych w niniejszej publikacji, wykorzystano trzy do sporządzenia roku reprezentatywnego na podstawie bazy pomiarowej Politechniki Poznańskiej obejmującej lata 1995 - 2004 oraz 2011 - 2012. Wybór został podyktowany okresem lat obserwacji oraz liczbą rejestrowanych parametrów klimatycznych. Porównano podstawowe wyniki lat porównawczych uzyskane wybranymi metodami.1. Metody tworzenia roku porównawczego Zebrane dane klimatyczne są wykorzystywane do różnego rodzaju analiz, np. zapotrzebowania na ciepło na cele c.o., po wcześniejszym sprowadzeniu ich do jednej, wspólnej postaci. Do tego celu służy rok porównawczy. Jego postać tworzy 12 konkretnych miesięcy z całego okresu pomiarowego bądź jeden cały rok obserwacji zmiennych pogodowych w zależności od wykorzystanej metody do jego opracowania [13]. Do najczęściej stosowanych i opisywanych w literaturze lat porównawczych należą: - typowy rok meteorologiczny - TMY (metoda Sandia National Laboratories), - typowy rok meteorologiczny - TMY (metoda duńska), - typowy rok meteorologiczny - TMY (metoda Festa - Ratto), - rok odniesienia ASHRAE - TRY, - rok odniesienia ASHRAE - TRY w warunkach Hong Kongu, - porównawczy rok ASHRAE z analizą różnicy wariancji roku średniego i pomiarowego, - meteorologiczny rok odniesienia do obliczeń energetycznych - WYEC2, - typowy rok meteorologiczny do obliczeń energetycznych - TMY2, - starszy syntetyczny rok porównawczy. 1.1. Typowy rok meteorologiczny - TMY (metoda Sandia National Laboratories) Typowy rok meteorologiczny - TMY (z ang. typical meteorological year) utworzony metodą Sandia National Laboratories autorstwa Halla oraz Pissimanisa - twórcy drobnych zmian polega na wytypowaniu miesięcy, które utworzą rok porównawczy [8]. Należy w nim uwzględnić następujące zmienne klimatyczne: - maksymalną temper[...]

Charakterystyka energetyczna budynku doświadczalnego w Politechnice Poznańskiej na podstawie rzeczywistych danych klimatycznych - okres ogrzewania DOI:10.15199/9.2016.8.3


  W artykule przedstawiono wyniki analizy porównawczej charakterystyk energetycznych budynku doświadczalnego w Politechnice Poznańskiej sporządzonych na podstawie dwóch aktów prawnych: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. W ocenie wariantowo wykorzystano dane wejściowe zaproponowane przez administrację państwową oraz rzeczywiste dane klimatyczne oraz zapotrzebowania urządzeń elektrycznych na moc. W artykule przedstawiono ocenę energetyczną pasywnego budynku doświadczalnego w Politechnice Poznańskiej w sezonie ogrzewczym.1. Wstęp W zachowaniu termicznym budynku można wyróżnić trzy okresy: ogrzewania, chłodzenia oraz okres równowagi, czyli taki, w którym nie jest wymagane ani ogrzewanie, ani chłodzenie. Sytuację tę przedstawiono na rys. 1. Niezależnie od okresu, na zużycie energii w budynku mają wpływ różne czynniki, do których można zaliczyć: izolacyjność cieplną przegród oraz stopień ich przeszklenia, pojemność cieplną budynku, zachowanie użytkowników obiektu, sposób realizacji przepływu powietrza w budynku oraz jego techniczne wyposażenie. Czynniki te w różnym stopniu wpływają na przyrost bądź spadek zapotrzebowania na energię końcową. Dobrym przykładem jest zastosowanie przegród przezroczystych, które generują zyski ciepła, zmniejszając zapotrzebowanie na energię użytkową podczas sezonu ogrzewczego, negatywnie wpływają natomiast w okresie chłodzenia, powodując przyrost temperatury wewnętrznej. Rys. 1. Schemat zużycia energii w ciągu roku [5] Fig. 1. Energy consumption scheme during the year [5] CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 47/8 (2016) 313 W obliczeniach charakterystyki energetycznej budynku na potrzeby ogrzewania i wentylacji, niezależnie od zastosowanych aktów prawnych, wykorzystywane są zależności (1-5). Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji stanowi sumę miesięcznych wa[...]

Optymalne usytuowanie kolektora słonecznego

Czytaj za darmo! »

Celem artykułu jest określenie optymalnej lokalizacji kolektora słonecznego opisanej poprzez kąt jego pochylenia i kierunek względem stron świata, przy zastosowaniu metody nieba izotropowego i anizotropowego. Podstawą analiz są dane całkowitego promieniowania słonecznego na powierzchnię poziomą uzyskane na stanowisku pomiarowym klimatu zewnętrznego Politechniki Poznańskiej w roku 1997 [1]. [...]

 Strona 1