Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Jacek M. Pijanowski"

Naukowo o rozwoju obszarów wiejskich


  3 lutego 2012 r. w Katedrze Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii (KGRKiF) Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyło się seminarium naukowe Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotyczące możliwości integracji badań naukowych z zakresu szeroko pojętego urządzania obszarów wiejskich w Polsce. Ponadto na seminarium przedstawiono wyniki zrealizowanego w KGRKiF projektu pn.: "Opracowanie zintegrowanego systemu ochrony i kształtowania krajobrazu rolniczego i antropogenicznego na przykładzie wybranych gmin Polski południowej". Seminarium otworzyła prof. Urszula Litwin - kierownik KGRKiF UR Kraków, witając przybyłych gości oraz prezentując profil naukowy katedry i jej pracowników. Następnie głos zabrał prof. Wojciec[...]

VIII Międzynarodowa konferencja Województwa Małopolskiego i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dotycząca rozwoju obszarów wiejskich, pn.: "Wyzwania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020 w świetle istniejących doświadczeń krajowych i międzynarodowych" Kraków, 25 września 2014 r.


  25 września br. odbyła się VIII już międzynarodowa konferencja Województwa Małopolskiego, dotycząca rozwoju obszarów wiejskich. Podobnie jak w latach poprzednich, oficjalnym współorganizatorem konferencji było Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tematem przewodnim konferencji były wyzwania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020, w świetle istniejących doświadczeń krajowych i międzynarodowych. Tegoroczną konferencję swoją obecnością zaszczycili prominentni działacze na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z Europy Zachodniej, na czele z profesorem Holgerem Magelem z Uniwersytetu Technicznego w Monachium. Profesor Magel jest Honorowym Prezesem Światowej Federacji Geodetów FIG oraz Rzecznikiem Grupy Roboczej Akademii Obszarów Wiejskich Republiki Federalnej Niemiec. Konferencja tradycyjnie skupiła wybitnych specjalistów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich z Polski i Europy Zachodniej, tj. przedstawicieli urzędów centralnych, instytucji branżowych i samorządowych wszystkich szczebli, przedstawicieli uczelni wyższych oraz organizacji pozarządowych. Najliczniejszą delegację zagra[...]

Prof. Dr.-Ing. Karl-Friedrich Thöne wspomnienie DOI:

Czytaj za darmo! »

W nocy z 14 na 15 lipca 2016 r., w wieku 59 lat zmarł nagle Prof. Dr.-Ing. Karl-Friedrich Thöne - prezydent Niemieckiego Towarzystwa Geodezji, Geoinformacji i L andmanagement e.V. Zapamiętamy go jako człowieka skromnego, życzliwego, otwartego i optymistyczne patrzącego w przyszłość. Prof. Thöne urodził się w 1956 roku w północnych Niemczech. Studia Geodezji i Miernictwa ukończył na Uniwersytecie Technicznym [...]

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Województwa Małopolskiego i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dotycząca urządzania obszarów wiejskich pn. „Rola kompleksowych prac urządzeniowych w rozwoju obszarów wiejskich” – konferencja inaugurująca pierwszy w Polsce Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich Kraków, 17 września 2018 r. DOI:

Czytaj za darmo! »

Niewiele jest w Polsce międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu geodezji organizowanych cyklicznie wspólnie z tzw. praktyką. W przypadku międzynarodowych konferencji naukowych Województwa Małopolskiego i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dotyczących urządzania obszarów wiejskich, jak dotąd się udawało. W dniu 17 września 2018 roku w murach Centrum Kongresowego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyła się już XII konferencja z tego cyklu. Podobnie jak w latach poprzednich, współorganizatorem konferencji było Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji była rola kompleksowych prac urządzeniowych w rozwoju obszarów wiejskich. W ramach konferencji zainaugur[...]

Szkolenie pn. Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich na przykładzie operacji typu "Scalanie gruntów" Kraków, 19.09.2018 r. DOI:

Czytaj za darmo! »

W dniu 19.09.2018 r., na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie zorganizował szkolenie pn. Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich na przykładzie operacji typu "Scalanie gruntów". Scalenia gruntów w Polsce sukcesywnie zyskują na znaczeniu. Już nie tylko dla poprawy rozłogu gospodarstw, ale jako postępowanie pomocne w kształtowaniu struktury przestrzennej polskiej wsi. W końcowej fazie tzw. uzgodnień międzyresor[...]

Aspekty finansowania infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich w Polsce

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem artykułu są wybrane aspekty rozwoju przestrzennego wiejskich jednostek osadniczych jako przyczyny obecnych problemów rozwoju infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich w Polsce. Opracowanie stanowi syntezę prac studialnych, przeprowadzonych w sołectwie Ujazd, położonym w podkrakowskiej gminie Zabierzów. Aspects concerning financing technical infrastructure with rural areas [...]

V Międzynarodowa Konferencja Województwa Małopolskiego dotycząca scaleń gruntów pn.: "Wyzwania instytucjonalne dla scaleń gruntów w Polsce" Kraków, 14 września 2011 r.


  Wszystko wskazuje na to, że polityka zaczyna na poważnie interesować się zagadnieniami związanymi ze scaleniami gruntów. Świadczy o tym wiele krajowych inicjatyw. Jedną z ważniejszych są organizowane od 2007 roku coroczne konferencje Województwa Małopolskiego dotyczące scaleń gruntów. Tegoroczna konferencja dotyczyła wyzwań instytucjonalnych dla scaleń gruntów w Polsce i objęła sesję plenarną, która odbyła się 14 września 2011 r. oraz wyjazd studialny dla gości zagranicznych 15 września 2011 r. na obiekty scaleniowe wzdłuż autostrady A-4 na odcinku Kraków-Tarnów. Patronatem honorowym konferencję objęli: Marek Sawicki - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego oraz prof. dr hab. Janusz Żmija - JM [...]

Po raz kolejny o zmianach systemu scaleń gruntów w Polsce ...Kraków, 20 listopada 2012 r.


  Scalenia gruntów w Polsce obrosły w ostatnich dziesięcioleciach "negatywną legendą" kłopotliwej i nikomu niepotrzebnej "represji" wobec rolników i administracji różnych szczebli. Kilkudziesięcioletnie już negatywne nastawienie do scaleń doprowadziło w Polsce do patologicznej i patowej zarazem sytuacji, w której ten podstawowy w krajach Europy Zachodniej instrument rozwoju obszarów wiejskich, w Polsce wciąż traktowany jest jako ostateczność lub najlepsza droga do "samobójstwa politycznego". Jest tak, choć w ostatnich latach powszechnym stało się przekonanie, że przyczyną tego stanu rzeczy jest anachroniczna ustawa i niewłaściwe przyporządkowanie kompetencji. Zmiany są bezsprzecznie potrzebne. Natomiast chcąc określić wolę usankcjonowania prawnego zmiany paradygmatu pojmowania urządzeń rolnych w Polsce - w postaci nowelizacji ustawy o scalaniu i wymianie gruntów - mamy do czynienia ze swoistą ambiwalencją władz centralnych. W blasku mównic konferencyjnych[...]

Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich DOI:


  W dniach 20-22 czerwca 2016 r. odbyła się, w Lublinie XX, jubileuszowa edycja Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu "Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich" pod tytułem "Rozwój obszarów wiejskich - stan obecny i perspektywy", organizowana pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Celem konferencji była prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych i wdrożeniowych z zakresu urządzania i rozwoju obszarów wiejskich czołowych ośrodków naukowych w Polsce oraz praktycznych dokonań instytucji rządowych, samorządowych: wojewódzkich, powiatowych i gminnych, jednostek dydaktycznych oraz innych podmiotów, które poprzez swoje prace związane są z tematyką wiejską, w tym także Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich od lat instytucjonalnie zaangażowanego w problematykę wiejską. Uczestniczyło w niej 101 osób, reprezentujących przedstawicieli nauki, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wojewódzkie biura geodezji i urządzeń rolnych, samorządy wojewódzkie, powiatowe i gminne. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentowała Pani Nina Dobrzyńska - Z-ca Dyrektora Departamentu Strategii, Analiz i Rozwoju Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prezentując referat pt.: "Pakt d[...]

Kompleksowe urządzanie obszarów wiejskich jako aktualne wyzwanie rozwojowe Polski DOI:10.15199/50.2017.9.5


  Polska w ciągu ostatniego ćwierćwiecza doznała, bezsprzecznie w porównaniu do okresu powojennego, bardzo szybkiego wzrostu społeczno- -gospodarczego. Od ponad 10 lat praktycznie wszystkie segmenty rozwoju państwa objęte są wsparciem finansowym Unii Europejskiej (UE). Obszary wiejskie i rolnictwo korzystają ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Należy zaznaczyć, iż ze środków tego funduszu zyskało przede wszystkim rolnictwo - natomiast struktury przestrzenne na obszarach wiejskich rozwijają się bez spójnej polityki państwa czy samorządów. Zarówno środowiska naukowe, jak i praktycy otwarcie mówią, iż obecnie obowiązująca ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym po prostu nie zdała egzaminu (porównaj np. [24], [8]). Obraz mówi więcej niż tysiąc słów lub inaczej - powtarzając za Ks. Benedyktem Chmielowskim herbu Nałęcz, autorem pierwszej polskiej encyklopedii z połowy XVII w. "Nowe Ateny" - "Koń jaki jest, każdy widzi". I rzeczywiście jest tak, że zbędne są jakiekolwiek statystyki czy wywody naukowe, aby ocenić przestrzeń obszarów wiejskich w Polsce. Świadczą o tym chociażby zamieszczone w niniejszym artykule dwa całkiem przypadkowo wybrane zdjęcia lotnicze z Geoportalu (rys. 1 i 2). Poza złą strukturą przestrzenną zabudowy, uderza masowe odłogowanie ziemi rolniczej. Gminy w Polsce bardzo niechętnie podejmują prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Równolegle w niedostatecznym stopniu sporządzano gminne programy (plany) prac urządzeniowo-rolnych. Głównym celem tych programów jest określenie założeń dla całościowego, wielofunkcyjnego rozwoju danej gminy, rozwoju gospodarstw rolnych, poprawy warunków życia i pracy ludności, ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego oraz zachowania wartości kulturowych krajobrazu [22]. Programy te potencjalnie stanowić mogą Rys. 1. Przestrzeń wsi Iwanowice Małe oraz Iwanowice-Naboków w gminie Opatów, powi[...]

 Strona 1  Następna strona »