Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marek SROKA"

Analiza zmian mikrostuktury stali SANICRO 25 po długotwałym starzeniu DOI:10.15199/24.2018.10.5


  Wprowadzenie. Pomimo promowanego od lat rozwo- ju odnawialnych źródeł energii, nie tylko w Europie, ale również w energetyce światowej, w dalszym ciągu ogól- noświatowa energetyka oparta jest w większości o paliwa kopalniane. Również pomimo wzrostu cen za emisję szko- dliwych gazów do atmosfery, co w sposób znaczący ma zahamować rozwój konwencjonalnej energetyki, nie widać w najbliższych latach perspektywy zmiany proporcji udziału źródeł wytwarzania energii elektrycznej [1-3]. Dlatego też, w celu obniżenia kosztów wytwarzania ener- gii elektrycznej prowadzona jest w Polsce od kilkuna- stu lat modernizacja “starych" bloków (głównie o mocy 200 MW powstałych w latach 1960-1970) i budowa no- woczesnych bloków energetycznych na parametry nadkry- tyczne. Zwiększenie parametrów pracy nowobudowanych bloków energetycznych, powoduje jednocześnie wzrost ich sprawności. Związane jest to nierozerwalnie z konieczno- ścią zastosowania materiałów o podwyższonych właściwo- ściach użytkowych [4-7]. Jednym z nowoczesnych materiałów jest stal Sanicro 25 (X7NiCrWCuCoNbNB25-23-3-3-3-2), która została opracowana przez firmę AB Sandvick Material Technolo- gy). Stal ta cechuje się wysoką zawartością niklu (24%), chromu (22%) i wolframu (3%) oraz dodatków takich pierwiastków jak: niob, kobalt i miedź. Jest ona głównie przeznaczona na elementy przegrzewaczy pary pracujące w temperaturze do 700°C [1, 8]. Stal Sanicro 25 charaktery- zuje się wyższą wytrzymałością na pełzanie od innych stali o strukturze austenitycznej tj. HR3C i Super 304H. Wartość wytrzymałości na pełzanie stali Sanicro 25 wyznaczona dla czasu do [...]

Właściwości i mikrostruktura złącza spawanego stali Sanicro 25 po starzeniu DOI:10.15199/24.2018.10.3


  Wprowadzenie. Stale austenityczne ze względu na swoją mikrostrukturę oraz skład chemiczny charakteryzują się innymi właściwościami mechanicznymi i fizycznymi w odniesieniu do stali o osnowie ferrytycznej [1]. Materiały o osnowie austenitycznej wykazują wyższą wytrzymałość na pełzanie, ale również cechują się niekorzystnymi wła􀀐 ściwościami fizycznymi tzn. wyższym współczynnikiem rozszerzalności cieplnej i niższym współczynnikiem prze􀀐 wodności cieplnej [2]. Wadą tych materiałów jest również wysoka cena ze względu na zawartość w składzie chemicz􀀐 nym drogich pierwiastków stopowych. Żarowytrzymała austenityczna stal Sanicro 25 zosta􀀐 ła opracowana pod koniec lat 90-tych w Szwecji przez firmę AB Sandvick Material Technology w ramach euro􀀐 pejskiego programu Therme AD700. Stal Sanicro 25 przy wytrzymałości na pełzanie 95 MPa w temperaturze 700°C dla 100 000 godzin i wysokiej odporności na korozję przy odpowiednio zbilansowanym pod względem ekonomicz􀀐 nym składzie chemicznym przedstawiana jest jako materiał alternatywny dla dużo droższych stopów niklu (rys. 1). Stal Sanicro 25, jak i jej złącza spawane są przedmiotem badań licznych ośrodków naukowych zajmujących się ma􀀐 teriałami do pracy w podwyższonej temperaturze, a tema􀀐 tyka prowadzonych prac jest bardzo szeroka. Obejmuje ona badania mikrostrukturalne, korozyjne w atmosferze pary i spalin, mechaniczne, zmęczeniowe oraz badania pełzania zarówno materiału podstawowego, jak i złączy spawanych jedno- i różnoimiennych [3-8]. Wyniki tych badań, często długoletnich, umożliwiają wprowadzenie na rynek danego gatunku stali, a także technologii ich łączenia i przetwa􀀐 rzania. Dodatkowo, tworzona w ten sposób szeroka baza danych charakterystyk materiałowych, umożliwia prowa􀀐 dzenie diagnostyki części ciśnieniowej kotła, co z kolei za􀀐 bezpiecza wielomiliardowe inwestycje przed zniszczenie[...]

 Strona 1