Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard Cymerman"

Odrolnianie gruntów jako stymulator procesu inwestycyjnego

Czytaj za darmo! »

Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych upraszcza procedurę przeznaczania gruntów rolnych stanowiących użytki rolne na cele nierolnicze, położonych w granicach administracyjnych miast. Dzięki znowelizowanym przepisom procedura ta działa znacznie sprawniej i szybciej. Jednak należałoby się zastanowić, czy uproszczenie procedur związanych z odrolnieniem nie spowoduje gwałtownego rozwoju budownictwa, mogącego spowodować zakłócenie ładu przestrzennego i wprowadzić chaos na nowo powstających osiedlach, czy nasze miasta nie zostaną sparaliżowane poprzez nieodpowiedni rozwój sieci drogowej i stracą "oddech" poprzez ułatwienie presji na zabudowę terenów zielonych? Farmland conversion as a stimulus of the investment process Abstract. Novelty of the act on protection of arable and forest lands simplifies the procedure of dedication of arable fields, located within administrative borders of urban areas, to non-arable purposes. As a result of modified regulations this procedure is faster and more effective. However, it is worth to consider whether simplification of procedures related to farmland conversion will not result in rapid development of builtup areas, which could destroy spatial arrangements and lead to chaos in newly designed housing districts, whether our cities will not become paralysed by inappropriate development of road networks and loose the existing open areas as a result of pression onto development of built-up areas within existing green areas. PRZEGLĄD GEODEZYJNY ● ROK LXXXII ● 2010 NR 6 9 marszałka województwa składa wniosek o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne do odpowiednich organów państwowych. Organami tymi są: - minister właściwy ds. rolnictwa i rozwoju wsi, w odniesieniu do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, jeżeli ich z[...]

Opłaty od nieruchomości w procesie rozwoju i kształtowania wartości nieruchomości


  Publikację poświęcono problematyce opłat od nieruchomości, stawiając sobie za cel zaprezentowanie ich miejsca i roli w procesie rozwoju i kształtowania wartości nieruchomości. We wstępie opracowania przybliżono w sposób syntetyczny przedmiotowe zagadnienie. W pierwszym etapie omawiania problemu przedstawiono podstawowe zagadnienia teoretyczne dotyczące opłat od nieruchomości, w szczególności: pojęcie systemu opłat od nieruchomości, funkcje pełnione przez ten system oraz jego pożądane cechy z punktu widzenia efektywnej realizacji pełnionych funkcji. W kolejnym kroku, prezentując zagadnienie rozwoju nieruchomości w sferach: prawnej, ekonomiczno-rynkowej i techniczno-użytkowej kolejne fazy rozwoju nieruchomości, wskazano związane z nimi rodzaje opłat. Real Estate Charges in the Process of Shaping the Value of Real Estate Abstract. This study discusses the role of real estate charges in the process of shaping the value of real estate. The introduction contains a synthetic presentation of the discussed problem. It begins with theoretical premises for real estate charges, including the concept of the system of real estate charges, its functions and the desirable attributes of that system to ensure that its functions are effectively fulfilled. In successive sections, the phases of real estate development are discussed from the point of view of legal regulations, economic and market requirements and technical attributes, with an indication of the applicable types of real estate charges.Nieruchomo.ci pe.ni. we wspo.czesnym .wiecie wiele istotnych funkcji, b.d.c m.in. obiektem u.ytkowym, prawnym, inwestycyjnym, kredytowym, czy wreszcie rynkowym i fiskalnym. Wszelka dzia.alno.. cz.owieka ma wymiar przestrzenny i wi..e si. z okre.lonym wykorzystywaniem przestrzeni. Nieruchomo.ci (jako wyodr.bnione fragmenty przestrzeni) s. cennym dobrem ekonomicznym, zaspokajaj.cym najwa.niejsze potrzeby cz.owieka, poczynaj.c od podstawowych: .ywi.c go, dostarcza[...]

Rzeczoznawstwo majątkowe a ochrona gruntów rolnych i lasów DOI:10.15199/50.2015.10.2


  Ochrona gruntów i lasów jest zadaniem powszechnym i znajduje się w zainteresowaniu wielu dyscyplin naukowych, administracji rządowej i samorządowej, a także posiadaczy nieruchomości. Z tego tytułu występuje szereg ograniczeń w gospodarowaniu nieruchomościami i ma to wpływ na wartość rynkową nieruchomości. Z tych powodów zagadnienia ochrony gruntów rolnych i lasów są przedmiotem zainteresowania rzeczoznawców majątkowych, którzy w tym zakresie mają także swój udział bezpośredni, dokonując określenia wartości dla potrzeb związanych z realizacją przepisów prawnych dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych. Niniejsze opracowanie ma celu przedstawienie ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości oraz ukazaniu zadań rzeczoznawców majątkowych wynikających z aktów prawnych dotyczących ochrony gruntów rolnych i lasów. Słowa kluczowe: grunty rolne i leśne, ochrona, określanie wartości rynkowej, wycena nieruchomości.1. Wprowadzenie Gospodarowanie ziemią jest zagadnieniem szczególnie ważnym z wielu względów. Powierzchnia gruntów biologicznie czynnych, ogółem i w przeliczeniu na jednego mieszkańca, ulega ciągłemu zmniejszaniu. Z tego względu zainteresowanie tym problemem w ostatnich latach wzrosło i jest przedmiotem zainteresowania różnych dziedzin wiedzy i wielu specjalistów, w tym także rzeczoznawców majątkowych. Przejawia się to zarówno w płaszczyźnie polityki rolnej, jak też w literaturze naukowej, publicystyce, w potocznych dyskusjach i zmienionym nastawieniu społeczeństwa do kwestii ziemi. Zmiana tego nastawienia wyraża się w powszechnej niemal akceptacji zasady, że ziemia jest dobrem ogólnonarodowym i powinna być użytkowana zgodnie z bieżącymi i perspektywistycznymi interesami społeczeństwa, a jej wyłączenie z funkcji przyrodniczej powinno łączyć się z procedurami administracyjnymi i obciążeniami finansowymi. Dotyczy to głównie gruntów rolnych i leśnych. Zmniejszenie się powierzchni gruntów rolnych i leśnych jest procesem nieuniknion[...]

Dwudziesta rocznica utworzenia Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich DOI:

Czytaj za darmo! »

We wrześniu 1996 roku prof. dr hab. Andrzej Hopfer rozesłał po Polsce list z zapytaniem o możliwość i potrzebę utworzenia Towarzystwa Naukowego Urządzania i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozytywna reakcja na list doprowadziła do spotkania w dniu 10 lutego 1997 roku członków założycieli. Uczestniczyły w nim 33 osoby z dziewięciu ośrodków naukowych oraz instytucji w Polsce: Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, Politechniki Warszawskiej, Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Akademii Rolniczej w Krakowie, Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Politechniki Gdańskiej i wówczas uchwalono jego nazwę: Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich. Powołano też Komitet założycielski, który miał przygotować Statut i doprowadzić do rejestracji, w składzie: Ryszard Cymerman - przewodniczący oraz [...]

 Strona 1