Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej BAKOŃ"

METODY LUTOWANIA DIAMENTÓW W NARZĘDZIACH DOI:


  Lutowanie jest jedną z technik wytwarzania narzędzi zawierających diamentowe kryształy, ziarna ścierne i polikrystaliczne spieki jako elementy robocze. Omówiono różne sposoby lutowania diamentów oraz przedstawiono obszary ich zastosowania. S ł o w a k l u c z o w e: narzędzia diamentowe, lutowanie, diamenty techniczne A b s t r a c t: Brazing is one of the techniques for manufacturing of tools comprising diamond crystals, polycrystalline materials and abrasive grits as working elements. Discusses various ways brasing of diamonds and presents their application areas. K e y w o r d s: diamond tools, brazing, technical diamonds.Wprowadzenie Obecnie stosuje się kilka sposobów łączenia diamentów w narzędziach. Szacuje się [11, 9], że 24% to wyroby z diamentami mocowanymi za pomocą spoiw żywicznych, 6% ze spoiw ceramicznych, a 70% różnego rodzaju spoiwami metalowymi. Narzędzia diamentowe do obróbki plastycznej, skrawaniem i ścierno-polerskiej zbudowane są z elementu diamentowego trwale zamocowanego w oprawce lub na korpusie narzędzia. Jedną z technik wykonywania tego typu połączeń jest lutowanie, które w przypadku diamentów bardziej jest kojarzone z produkcją wyrobów jubilerskich niż narzędzi. Diamenty stosowane w narzędziach skrawających i ścierno-polerskich oraz do obróbki plastycznej można podzielić na (rys. 1): - kryształy, - supertwarde spieki diamentowe w postaci kształtek warstwowych (popularnie tzw. materiały PCD - polycrystalline diamonds) lub monolitycznych, - ziarna i mikroziarna ścierne. Każda z tych grup charakteryzuje się odmiennymi właściwościami fi zykochemicznymi, a tym samym ich mocowanie w narzędziu każdorazowo wymaga zastosowania innych warunków procesu łączenia i właściwej technologii [2, 24, 12]. Jednocześnie można wyodrębnić liniowe, monowarstwowe i przestrzenne rozmieszczenia diamentów, a także szczególny przypadek w postaci narzędzi zawierających jeden kryształ (kształtkę, ziarno) diamentu. W każdej z t[...]

 Strona 1