Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ DYSARZ"

Analiza procesu akumulacji rumowiska w górnej części zbiornika Jeziorsko DOI:


  W artykule przeanalizowano problem zamulania wlotowej części zbiornika Jeziorsko. Przedstawiono analizy zmian morfodynamicznych jakie zaszły na przestrzeni 30 lat w górnej części zbiornika. Porównano przekroje poprzeczne oraz profile z okresu 1986-2004. Na podstawie danych z pomiarów terenowych oszacowano ilość rumowiska jaka mogła zostać zdeponowana w górnej części zbiornika. Podjęto również - za pomocą czterech formuł empirycznych - próbę wyznaczenia ilości rumowiska zdeponowanego. Obliczenia przeprowadzono dla geometrii i symulowanych warunków hydraulicznych odpowiadających stanowi koryta w 1998, 2004 oraz 2012 r. Pokazano także wpływ podnoszenia się dna na częstotliwość wylewów w części wlotowej zbiornika.P roblemy związane z akumulowaniem osadów w zbiornikach są poruszane w literaturze naukowej od wielu lat [Dębski 1932, Bolesta 1966, Wiśniewski 1960, 1967, 1969]. Zagadnienie to badano wieloaspektowo, zaczynając od podstawowej analizy transportu rumowiska [Parzonka 1991, 1995, Banasik 1994, Lenar-Matyas 2001, Mikhailova i Levashova 2001, Debol’skii i in. 2003, Michalec 2014], poprzez erozję i akumulację materiału [Kubrak 1988, Przedwojski, Wicher-Dysarz 2005, Przedwojski, Wicher 1999, Przedwojski 1998; Mikhailova 2003], aż do obliczenia żywotności zbiorników [Łajczak 1995, Górski 1999, Dąbkowski 1974]. Szerszą uwagę poświęca się też zagadnieniom szczegółowym, takim jak np. akumulacja zanieczyszczeń w rumowisku [Brekhovskikh i in. 2001], czy wpływ poprzecznego rozkładu prędkości na powstawanie stref erozji i akumulacji [Lapshenkova 2002]. Proces zamulania jest często powodem zmian zasad gospodarki wodnej prowadzonej na wielu zbiornikach wodnych. Aby dokładnie poznać proces zamulania zbiornika retencyjnego, należny określić intensywność i zmienność czasową deponowanego rumowiska [Sieiński 2010]. Konsekwencją zamulania zbiorników jest utrata ich pojemności, tak więc zbiorniki stopniowo stają się bezużyteczne.[...]

Ocena ryzyka powodziowego na potrzeby planów zarządzania ryzykiem powodziowym DOI:


  W artykule przedstawiono najważniejsze założenia metodyczne analizy ryzyka powodziowego z wykorzystaniem map zagrożenia i ryzyka powodziowego udostępnionych przez prezesa KZGW. Analizę tę wykonano na potrzeby przygotowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym, będących końcowym etapem procesu wdrażania Dyrektywy Powodziowej UE. Ustanowienie w 2007 r. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/60/EC z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (tzw. Dyrektywy Powodziowej) wprowadziło w życie nowe podejście do zjawiska powodzi, oparte na zarządzaniu ryzykiem powodziowym. Zgodnie z nim działania ochrony przed powodzią należy prowadzić w sposób ciągły, a ich celem jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla zdrowia i życia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej (zwanych dalej kategoriami ryzyka powodziowego). Dyrektywa Powodziowa szczegółowo określa również zakres zadań niezbędnych do wykonania, wraz z harmonogramem ich realizacji. Główne działania obejmują opracowanie: - wstępnej oceny ryzyka powodziowego, - map zagrożenia i ryzyka powodziowego, - planów zarządzania ryzykiem powodziowym. W Polsce prace wynikające z Dyrektywy Powodziowej przebiegają zgodnie z określonym w niej harmonogramem.Do tej pory większość prac zrealizowano w ramach projektu Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami - akronim ISOK (POIG.07.01.00-00-025/09), w którym w 2011 r. wykonano wstępną ocenę ryzyka powodziowego, a pod koniec 2013 r. udostępniono mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego. Obecnie prowadzone są prace dotyczące planów zarządzania ryzykiem powodziowym. W artykule przedstawiono jedną z pierwszych prac wykonywanych w ramach opracowywania planów zarządzania ryzykiem powodziowym, tj. ocenę ryzyka powodziowego. ■ Plany zarządzania ryzykiem powodziowym Zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne pla[...]

 Strona 1