Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"JAN ŻARŁOK"

Wpływ rodzaju wykończenia na właściwości higieniczne i użytkowe skór na wierzchy obuwia DOI:10.15199/60.2018.05.2


  Wprowadzenie Skóry naturalne są podstawowym materiałem stosowanym do produkcji obuwia. Zawdzięczają to porowatej strukturze, budowie polarnej oraz wysoko rozwiniętej powierzchni wewnętrznej, co czyni je materiałem o doskonałych właściwościach higienicznych, na które składają się przede wszystkim absorpcja i przepuszczalność pary wodnej. Jednak ostateczne właściwości skóry kształtowane są podczas prowadzenia procesów wyprawy [4]. Jednym z najważniejszych procesów determinujących właściwości higieniczne skór jest wykończanie właściwe. Jest to ostatni etap wyprawy skór, który najczęściej polega na wytworzeniu na powierzchni skóry powłoki z polimerów błonotwórczych. Powłoka ta z jednej strony chroni skórę przed działaniem czynników zewnętrznych oraz nadaje jej estetyczny wygląd, a z drugiej ogranicza zdolność skóry do przepuszczania pary wodnej. Z tego względu proponowane są różne rozwiązania pozwalające w maksymalnym stopniu ograniczyć negatywny wpływ wykończania powierzchniowego na właściwości higieniczne skór. Zdaniem autorów, zastosowanie kopolimeru akrylanu butylu i kwasu akrylowego jako emulgatora żywicy akrylowej użytej do wykończenia skóry pozwala zwiększyć przepuszczalność powietrza o 18,5%, jak również odporność na wodę o 28,08% w porównaniu ze standardową żywicą akrylową [3]. Z kolei Sundar i inni w swoich badaniach zastosowali jako środek wiążący dyspersję kopolimeru blokowego poliuretano- -poliwinylopirydyny. Wykończone skóry charakteryzowały się wyższą przepuszczalnością pary wodnej i zwiększoną adhezją powłoki w odniesieniu do środków komercyjnych [6]. Jak twierdzą inni autorzy zastosowanie do wykończania żywic poliuretanowych aktywowanych termicznie daje skóry o lepszej przepuszczalności pary wodnej od żywic aktywowanych chemicznie [5,1]. Podjęto również próbę modyfikacji żywicy akrylowej nanocząsteczkami SiO2. Badania skór wykończonych wykazały, że modyfikacja zwiększa przepuszczalność pary wodnej o 7,8% oraz z[...]

Badania nad uproszczoną metodą oznaczenia przepuszczalności pary wodnej skór. Cz. I

Czytaj za darmo! »

Obuwie ma nie tylko za zadanie chronić stopę przed urazami mechanicznymi, ale również nie powinno pogarszać samopoczucia człowieka, np. poprzez nieodpowiedni mikroklimat w jego wnętrzu podczas użytkowania. Na jakość obuwia wpływa w dużym stopniu jego higieniczność. Na higieniczność wpływają zarówno materiały, jak i jego konstrukcja. Obecnie dla użytkownika ważna jest długa eksploatacja obuwia przy jednoczesnej wygodzie. Dlatego ważne jest, aby obuwie było nie tylko modne i eleganckie, ale równocześnie komfortowe. Odczucie komfortu jest odczuciem subiektywnym, zależnym od wielu czynników powiązanych ze sobą. Do nich należy m.in. odpowiedni mikroklimat we wnętrzu obuwia. W fizjologicznie optymalnych warunkach temperatury i wilgotności względnej powietrza ciepło wydzielane przez [...]

Badania nad uproszczoną metodą oznaczenia przepuszczalności pary wodnej skór. Cz. II

Czytaj za darmo! »

Celem pracy było porównanie wyników oznaczeń przepuszczalności pary wodnej wybranych asortymentów skór obuwiowych wg obowiązującej normy i wg metody opracowanej w ZTG oraz próba określenia korelacji pomiędzy uzyskanymi wynikami badań. Zakres pracy obejmował: - oznaczenie przepuszczalności pary wodnej zgodnie z PNEN 14268, - oznaczenie przepuszczalności pary wodnej wg metody opracowanej w Zakładzie Technologii Garbarstwa (ZTG). Badania przeprowadzono w dwóch niezależnych laboratoriach: w ZTG Politechniki Radomskiej i firmie RADWAG - Radom, - wyznaczanie grubości skór zgodnie z PN-EN 2589, - oznaczenie miękkości skór wg PN-EN 17235, - badania mikroskopowe. 3. Część eksperymentalna 3.1. Obiekty badań Do badań wykorzystano pobrane i przygotowane (zgodnie z normą) próbki skór b[...]

Badania nad uproszczoną metodą oznaczenia przepuszczalności pary wodnej skór. Cz. III


  Przed badaniem próbki skór były przechowywane w pomieszczeniu o temperaturze T ok. 25°C i wilgotności względnej powietrza W ok. 55%. Uzyskane wyniki zestawiono w tabeli 4. Przed oznaczeniem przepuszczalności pary wodnej próbki skór przechowywano w temperaturze T ok. 25°C i wilgotności względnej powietrza W ok. 45%, a otrzymane wyniki przedstawiono w tabeli 5. Tabela 5. Przepuszczalność pary wodnej dla badanych próbek skór wg metody ZTG (RADWAG - Radom) - wartość średnia z trzech pomiarów Symbol skóry Przepuszczalność pary wodnej [%] Odchylenie standardowe [%] Przepuszczalność pary wodnej [mg/cm2∙h]] Odchylenie standardowe [mg/cm2∙h]] 1 56,3 3,18 7,0 0,39 2 23,3 0,83 2,9 0,11 3 24,9 0,61 3,2 0,36 4 16,1 0,69 2,0 0,09 5 12,4 0,23 1,5 0,05 6 80,8 0,28 1[...]

Garbowanie z wykorzystaniem wyczerpanych brzeczek chromowych zregenerowanych w procesie nanofiltracji DOI:


  Tanning with the exhausted chromium bath regenerated by nanofiltration The work was carried out discussions on the possibility of the use of exhausted chromium bath regenerated in the process of nanofiltration for leather tanning. Application of nanofiltration process for recycling the exhausted chromium bath, preceded by the preliminary purification, allows to get regenerated bath by repetitive composition. It has been shown that the use of regenerated bath in the final step of tanning allows to get good quality chrome tanning hides. 1. Wstęp Przemysł skórzany wytwarza znaczne ilości ścieków zawierających chrom. Obecnie, głównie ze względu na sposób prowadzenia procesu garbowania skór z wysokim wyczerpaniem garbnika, stężenie chromu w ściekach garbarskich uległo znacznemu obniżeniu i utrzymuje się średnio na poziomie 1,5 - 3,0 g/l [1, 2, 3]. Nadal jednak stężenie chromu w ściekach jest na poziomie znacznie przekraczającym wartości dopuszczalne, a ścieki wymagają oczyszczenia. Jednym ze sposobów racjonalnej gospodarki chromem w procesie garbowania jest strącanie chromu [4 - 6]. Brak jest jednak skutecznej metody unieszkodliwienia osadów chromowych, a ze względu na obecność w osadzie różnego rodzaju zanieczyszczeń posiada on ograniczone możliwości ponownego wykorzystania w zakładach garbarskich. Ponadto, odciek z odwadniania osadu chromowego zawiera duże stężenia soli, co niekorzystnie wpływa na jego końcowe oczyszczenie. Inną, powszechnie stosowaną metodą eliminacji chromu z wyczerpanych kąpieli garbarskich jest tzw. recyrkulacja bezpośrednia wyczerpanych kąpieli garbujących. W metodzie tej wyczerpane kąpiele garbujące wykorzystuje się wielokrotnie zarówno do piklowania kolejnych partii skór, jak również do przygotowania nowych kąpieli garbujących [7, 8]. Kąpiele wyczerpane, kilkakrotnie zawracane do piklowania, czy ponownego garbowania nie dają jednak pewności zachowania stałości jakość wyprawianych skór. Ogranicza to ich w[...]

Wpływ zagarbowania bezchromowego na właściwości skór DOI:10.15199/60.2017.08.2


  Wprowadzenie Od dziesiątków lat garbowanie chromowe zdominowało proces wyprawy skór. Dzięki wysokiej reaktywności soli chromowych do kolagenu skóry wygarbowane są miękkie, elastyczne i lekkie oraz posiadają wysoką odporność hydrotermiczną. Jednak pewne obawy budzi niekorzystny wpływ chromu na środowisko i ewentualne skutki ekologiczne [8]. Z powyższych względów od lat podejmowano próby zastąpienia soli chromowych innymi środkami garbującymi m.in. solami glinu, tytanu, cyrkonu, czy też aldehydem glutarowym i jego modyfikatami. W swoich badaniach Jianxun Luo [7] i inni stosowali, jako alternatywę dla związków chromu, garbowanie kombinowane roślinno-glinowo-oksazolidynowe. Otrzymane skóry charakteryzowały się dobrymi właściwościami mechanicznymi oraz wysoką temperaturą skurczu wynoszącą 112 °C. Do garbowania skór stosowano również nano-SiO2, co pozwoliło uzyskać skóry o stosunkowo wysokiej odporności termicznej (95 °C) [3]. Coraz częściej podejmowane są również próby zastosowania do wyprawy skór biopolimerów. Badania ukierunkowane na zastosowaniu w wyprawie skór tego typu środków od lat prowadzą Taylor Maryann i inni [13, 12, 10]. Wykorzystywali oni polifenole, kwas galusowy i garbniki roślinne (Quebracho i Tarę) do modyfikacji żelatyny, białka serwatkowego oraz chitozanu - polisacharydu pochodzącego ze skorupiaków. Zastosowanie tak modyfikowanych biopolimerów w charakterze środków napełniających pozwala uzyskać skóry zadowalającej jakości. Żelatynę poddano również modyfikacji enzymatycznej oraz za pomocą aldehydu glutarowego, a otrzymane produkty zastosowano do napełniania i wykończania powierzchniowego skór. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że modyfikacja enzymatyczna wpływa pozytywnie na sieciowanie kolagenu [9, 15, 11, 14]. Podobne prace prowadzili również Aravindhan R. i inni [1]. Otrzymali oni biopolimery na bazie chitozanu i alginianu, które wykorzystali do sieciowania struktury skóry. Prowadzone były równie[...]

Perspektywy wdrażania czystych technologii w polskich garbarniach. Cz. I

Czytaj za darmo! »

Aktywność kierownictwa polskich garbarni w zakresie realizacji działań przyjaznych środowisku, w tym wdrażania czystych technologii, uczestnictwo w systemach zarządzania środowiskowego (SZŚ wg CP, EMAS, ISO 14000) jest obecnie bardzo niewielka. Za główną przyczynę takiego stanu rzeczy przyjęto niedostateczną promocję czystych technologii i małą świadomość idei zarządzania środowiskowego wśród kadry kierowniczej polskich przedsiębiorstw garbarskich. Założenie to wynika z analizy stanu wdrażania SZŚ wg CP w polskich garbarniach w okresie 1989-2009. Analiza ta została zaprezentowana w artykule pt. "Strategia czystszej produkcji w polskich garbarniach - ocena stanu aktualnego" [1]. Publikacja zawiera analizę wyników wstępnych badań ankietowych, których celem było określenie stanu ś[...]

Perspektywy wdrażania czystych technologii w polskich garbarniach. Cz. II


  Na rysunku 6 przedstawiono rodzaje inwestycji, jakie zrealizowano w ankietowanych zakładach garbarskich w latach 2003-2008 (okres bezpośrednio przed wstąpieniem Polski do UE oraz pierwsze lata członkowstwa). W dużych garbarniach przede wszystkim inwestycje dotyczyły nowych technologii, umożliwiających uzyskanie lepszej jakości garbowanych skór. Prawdopodobnie związane jest to - jak już wspomniano - ze wzrostem eksportu polskich skór na rynek europejski. Również mśp swoje inwestycje głównie przeznaczyły na działania projakościowe - wymiana parku maszynowego i/lub zmiany procesowe. Jednocześnie, z różną intensywnością, zakłady garbarskie prowadziły różnorodne inwestycje termoizolacyjne. Cechą wspólną wymienianych przez ankietowanych rodzajów inwestycji są duże nakłady na ich real[...]

 Strona 1