Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ GRZELKA"

Ocena ryzyka powodziowego na potrzeby planów zarządzania ryzykiem powodziowym DOI:


  W artykule przedstawiono najważniejsze założenia metodyczne analizy ryzyka powodziowego z wykorzystaniem map zagrożenia i ryzyka powodziowego udostępnionych przez prezesa KZGW. Analizę tę wykonano na potrzeby przygotowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym, będących końcowym etapem procesu wdrażania Dyrektywy Powodziowej UE. Ustanowienie w 2007 r. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/60/EC z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (tzw. Dyrektywy Powodziowej) wprowadziło w życie nowe podejście do zjawiska powodzi, oparte na zarządzaniu ryzykiem powodziowym. Zgodnie z nim działania ochrony przed powodzią należy prowadzić w sposób ciągły, a ich celem jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla zdrowia i życia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej (zwanych dalej kategoriami ryzyka powodziowego). Dyrektywa Powodziowa szczegółowo określa również zakres zadań niezbędnych do wykonania, wraz z harmonogramem ich realizacji. Główne działania obejmują opracowanie: - wstępnej oceny ryzyka powodziowego, - map zagrożenia i ryzyka powodziowego, - planów zarządzania ryzykiem powodziowym. W Polsce prace wynikające z Dyrektywy Powodziowej przebiegają zgodnie z określonym w niej harmonogramem.Do tej pory większość prac zrealizowano w ramach projektu Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami - akronim ISOK (POIG.07.01.00-00-025/09), w którym w 2011 r. wykonano wstępną ocenę ryzyka powodziowego, a pod koniec 2013 r. udostępniono mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego. Obecnie prowadzone są prace dotyczące planów zarządzania ryzykiem powodziowym. W artykule przedstawiono jedną z pierwszych prac wykonywanych w ramach opracowywania planów zarządzania ryzykiem powodziowym, tj. ocenę ryzyka powodziowego. ■ Plany zarządzania ryzykiem powodziowym Zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne pla[...]

 Strona 1