Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy STAMIROWSKI"

KONCEPCJA TECHNOLOGICZNEGO WYBORU URZĄDZEŃ DLA ELASTYCZNYCH SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH (ESP) Z WYKORZYSTANIEM ZALECEŃ STANDARDU ISO 10303 STEP DOI:


  Ważnym etapem projektowania ESP jest wybór obrabiarek i urządzeń technologicznych. W procedurach wyboru stosuje się: punktację wagową, wnioskowanie rozmyte, systemy ekspertowe oraz eliminację opartą o kryteria krytyczne i zdolności technologiczne. Zastosowanie w procedurach zaleceń standardu ISO 10303 STEP i koncepcji elementarnych obiektów obróbkowych pokazuje możliwości włączenia procedury wyboru obrabiarek do jednolitej przestrzeni informacyjnej cyklu życia wyrobu. S ł o w a k l u c z o w e: elastyczne systemy produkcyjne (ESP), komputerowe projektowanie, wybór, obrabiarki, urządzenia technologiczne, standard ISO 10303 STEP A b s t r a c t: An important step in designing FMS is the choice of machine tools and technological devices. The selection procedures are used: scoring weight, fuzzy inference, expert systems and elimination based on criteria critical and technological capabilities. Application procedures recommendations of the standard ISO 10303 STEP and the concept of elementary objects of machining shows the possibility of including the selection procedure of machine tools to a uniform information space of the product life cycle. K e y w o r d s: fl exible manufacturing systems (FMS), computer design, choice, machine tools, technological devices, standard ISO 10303 STEP.Wprowadzenie do procesu projektowania ESP W większości przypadków praca twórcza nie sprowadza się do całkowicie nowych pomysłów. Osoba kreatywna często tworzy coś nowego w wyniku kombinacji i syntezy istniejących procesów, obiektów materialnych i pomysłów. Taką syntezą (w całości opartą o różne kombinacje istniejących elementów) jest proces projektowania ESP . Wynikiem syntezy jest nowy lub ulepszony system, zestaw elementów struktury systemu, właściwości i związki elementów systemu. Elastyczny system produkcyjny jest dla projektantów systemem o strukturze będącej wynikiem syntezy trzech podstawowych podsystemów [8]: 1. Technologicznego (urządzenia techno[...]

STANDARD STEP W PROCESACH INTEGRACJI I ROZWOJU KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW INŻYNIERSKICH CZĘŚĆ I - CHARAKTERYSTYKA STANDARDU DOI:


  Integracja informacyjna jest istotnym elementem automatyzacji procesów projektowania i technicznego przygotowania produkcji. Prowadzone w ISO prace doprowadziły do opracowania standardu ISO 10303 STEP, ujednolicającego model informacyjny wyrobu, tworząc tym samym warunki do integracji informacyjnej procesów projektowana i technicznego przygotowania produkcji. W artykule przedstawiono syntetycznie: zasady integracji, podstawy standardu STEP i języka EXPRESS oraz kierunki rozwoju standardu STEP. S ł o w a k l u c z o w e: Integracja, cykl życia wyrobu, automatyzacja, standard STEP, EXPRESS A b s t r a c t: The integration of information is an essential element of the process automation of design and engineering. Conducted in ISO work led to the development of ISO 10303 STEP harmonizing the product information model creates conditions for the integration of information and processes designed technical preparation of production. The article presents synthetically: the principle of integration, the base of the standard STEP and EXPRESS language and directions of development of the standard STEP. K e y w o r d s: integration, product life cycle, automation, standard STEP, EXPRESS.Wprowadzenie Podstawowym instrumentem zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa staje się stosowanie technologii informacyjnych we wszystkich procesach cyklu życia wyrobu. Jednym z podstawowych problemów integracji informacyjnej jest dysponowanie ujednoliconym modelem danych, oferującym dane wymagane przez aplikacje systemów komputerowych, obsługujących różne zadania procesów cyklu życia wyrobu. Modele o złożonej strukturze, wyczerpująco defi - niujące własności wyrobu proponuje międzynarodowy standard ISO 10303 STEP. Wielowątkowość, złożoność i obszerność problematyki integracji w przebiegu procesów cyklu życia wyrobu, nie pozwala na wyczerpujące przedstawienie problemu. Przedstawione zostaną jedynie oferowane przez model możliwości integracji w obszarach[...]

STANDARD STEP W PROCESACH INTEGRACJI I ROZWOJU KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW INŻYNIERSKICH CZ. II. WYBRANE ZASTOSOWANIA INŻYNIERSKIE STANDARDU STEP DOI:


  Standard STEP w pierwszej kolejności kojarzony jest z usprawnieniem wymiany informacji przez wprowadzenie jednolitej struktury danych, opisującej własności i strukturę wyrobu. Osią opisu są generowane przez większość systemów CAD pliki z danymi w języku EXPRESS [7], [11]. Strukturę tę można traktować również jako strukturę niezależną i samodzielną, stanowiącą dane wejściowe, przetwarzane zgodnie z potrzebami użytkownika przez różne procedury cyklu życia wyrobu. Mogą to być procedury: systemów automatyzacji projektowania generacyjnych procesów technologicznych obróbki, procesów technologicznych montażu, projektowania elastycznych systemów wytwarzania, projektowania systemów montażu, programowaniu obróbki na obrabiarki CNC i gospodarki narzędziowej. Wykorzystanie standardu STEP w komputerowych systemach inżynierskich jest coraz większe i z pewnością korzystnie wpływa na czas uruchomienia produkcji i jakość produkowanych wyrobów. Przedstawione niżej syntetycznie, wybrane przypadki zastosowań, wskazują jedynie możliwości standardu STEP. STEP w procesach wymiany danych Za podstawową zaletę standardu STEP w procesach wymiany danych uważane jest ograniczenie liczby post i preprocesorów, konwertujących formaty plików wyjściowych i wejściowych, współpracujących systemów cyklu życia wyrobu (rys. 1). Tak zorganizowana wymiana jest przejrzysta, mniej zawodna i bardziej efektywna. Aktualne systemy PDM (Product Data Management), organizujące wymianę danych pomiędzy systemami inżynierskimi zapewniają zaawansowane zarządzanie konfi guracją, strukturą produktu i tworzeniem wersji. Oferują zaawansowane prezentowanie modeli i danych inżynieryjnych, grupują pliki i dokumenty związane z konkretną wersją produktu, umożliwiają przeglądanie i raportowanie. Systemy PDM wytwarzane są przez wyspecjalizowane fi rmy np. Windchill i coraz częściej przez fi rmy wytwarzające systemy CAD, które poszerzają możliwości swoich systemów o funkcję PDM np. S[...]

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY OPROGRAMOWANIA SYSTEMU STERUJĄCEGO ZROBOTYZOWNYM MODUŁEM TECHNOLOGICZNYM. CZĘŚĆ I. MODELOWANIE STRUKTURY OPROGRAMOWANIA (STATYKA) DOI:


  Jednym z fi nalnych etapów kształtowania się kompleksowej automatyzacji produkcji przemysłowej jest integracja na bazie elastycznych systemów produkcyjnych (ESP) procesów wytwarzania, technicznego przygotowania produkcji i planowania. w wydziałach a następnie w zakładzie. Prawidłowe funkcjonowanie systemu produkcyjnego zapewnia hierarchiczny system zarządzania i sterowania. Istnieje wiele określeń ESP, a według jednego z nich [5] ESP to sterowany środkami techniki komputerowej system o różnych powiązaniach urządzeń technologicznych, elastycznych modułów produkcyjnych (EMP), zrobotyzowanych modułów technologicznych (ZMT) i zautomatyzowanego systemu technicznego przygotowania produkcji. System powinien wykazywać zdolność do automatycznego przezbrojenia przy zmianie gabarytów i asortymentu produkowanych wyrobów. Należy podkreślić, że jest to system sterowany środkami techniki komputerowej o zwiększających się w stosunku do niego wymaganiach, wynikających z rozwoju integracji procesów produkcyjnych. Konsekwencją stosowania w sterowaniu i zarządzaniu techniki komputerowej jest przeniesienie funkcji realizowanych dotychczas przez węzły mechaniczne na układy i systemy intelektualne. Procentowy udział funkcji realizowanych w systemach przez węzły i układy mechaniczne obniżył się z 70% na początku lat 90. XX w., do 25-30% w chwili obecnej [5]. Nieodłącznym komponentem systemów sterowania jest oprogramowanie dostosowane do każdego poziomu zarządzania i sterowania. Projektowaniu oprogramowania poświęca się w ostatnim okresie coraz więcej uwagi. Wysokie wymagania i złożoność współczesnych informatycznych systemów zarządzania i sterowania wymusiły na projektantach opracowanie metod systematyzujących i usprawniających procesy projektowania. Dotyczy to w szczególności: specyfi kacji wymagań, projektowania struktury (statyka), projektowania współpracy komponentów oprogramowania (dynamika) oraz projektowania architektury. Do najbardz[...]

 Strona 1