Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Michał Wasilewicz"

Przegląd Wydawnict - Jan Żelazo, Zbigniew Popek: Podstawy renaturyzacji rzek, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2014, ss. 308, ISBN 978-83-7583-573-1 DOI:

Czytaj za darmo! »

We wrześniu 2014 r., po dwunastu latach od pierwszego wydania, na rynku wydawniczym po raz kolejny pojawiła się publikacja dotycząca renaturyzacji rzek autorstwa Jana Żelazo i Zbigniewa Popka. Wznowiona monografia jest odpowiedzią na zwiększone zainteresowanie problematyką renaturyzacji rzek przez osoby i instytucje zajmujące się gospodarką wodną czy ochroną przyrody. Coraz częstsze kierowanie uwagi na rzeki, na ich obecną kondycję, pomysły podejmowania działań napra[...]

Analiza wpływu roślinności na przepustowość obwałowanego odcinka koryta Wisły


  W artykule przedstawiono czynniki wpływające na opory przepływu wody w rzekach nizinnych o złożonych przekrojach poprzecznych. Scharakteryzowano roślinność porastającą tereny zalewowe i zilustrowano na przykładzie obwałowanego koryta Wisły wpływ różnych typów roślin na przepustowość koryta. Wskazano na konieczność określenia zasad usuwania roślin z koryta wielkich wód.Koryto Wis.y, podobnie jak innych du.ych rzek nizinnych, cechuje si. przekrojami poprzecznymi z.o.onymi z koryta g.ownego i przyleg.ego do niego jednego lub dwu terenow zalewowych oraz du.ym zro.nicowaniem warunkow przep.ywu [.bikowski, .elazo, 1992, .elazo, Popek, 2002], przejawiaj.cym si. zwykle w: ?  zmienno.ci kszta.tu przekroju poprzecznego, tzn. koryta g.ownego i terenow zalewowych na d.ugo.ci koryta; ?  zmienno.ci chropowato.ci powierzchni dna i .cian koryta; ?  meandruj.cej linii koryta (prostoliniowe odcinki koryta naturalnego w naturze wyst.puj. bardzo rzadko); ?  wyst.powaniu na zalewach i w strefie przybrze.nej (pomi.dzy korytem g.ownym a zalewem) ro.linno.ci sztywnej, przez ktor. przep.ywa woda oraz elastycznej, nad ktor. przep.ywa woda. Warunki przep.ywu wielkich wod w korycie kszta.tuj. si. pod wp.ywem wszystkich wymienionych elementow. Ich wp.yw bezpo.rednio na warunki przep.ywu okre.la si. mianem oporow przep.ywu. Schematyczne zestawienie czynnikow kszta.tuj.cych opory przep.ywu w korycie rzek pokazano na rys. 1. Relacje pomi.dzy wyro.nionymi czynnikami zale.. m.in. od charakterystyki Rys. 1. Schematyczne powi.zanie oporow przep.ywu w naturalnym korycie [Lehmann i in. 2005] Rys. 2. Pomierzone i obliczone wed.ug Mertensa i Pasche rozk.ady pr.dko.ci w kanale o z.o.onym przekroju poprzecznym [Kozio. 1999] Gospodarka Wodna nr 5/2013 189 5 10 15 20 25 5 10 wierzba bia.a Salix alba wierzba wiciowa Salix viminalis wierzba purpurowa Salix purpurea wierzba czarna Salix nigra Salix mielichhoferi Salix appendiculata wierzba [...]

 Strona 1